s DTonline.sk

Správy

 • Týždeň pred Vianocami chrípka opäť silnie

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v rámci celého Banskobystrického kraja eviduje v týchto predvianočných dňoch v absolútnych číslach 7671 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) a 1128 prípadov chorých na chrípku (CHPO). Chorobnosť v prípade bežných zimných ochorení horných ciest dýchacích tak aktuálne predstavuje 2225 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja (údaj, ktorým sa relevantne dá porovnať chorobnosť v porovnaní s inými krajmi SR), chorobnosť na chrípku na 100 tisíc obyvateľov je 327 prípadov. V porovnaní s uplynulým týždňom je to zvýšenie chorobnosti a prípade CHPO o desať percent a ochorení na chrípku takmer o štvrtinu. Z dôvodu vyššieho výskytu týchto typov ochorení zatvorili pre vysoké percento chorých detí jednu škôlku v okrese Banská Bystrica a po jednej v okresoch Krupina a Zvolen. V okrese Krupina bola navyše zatvorená aj jedna základná škola. Ochorenia v tomto týždni najviac postihujú vekovú skupinu najmenších detí od 0 do 5 rokov.  Chorobnosť tu predstavuje až 6475 detí  na 100 tisíc obyvateľov v tomto veku.  V priemere o tisíc prípadov je menej vo vekových skupinách detí základných škôl a adolescentov. Okolo tisíc prípadov na 100 tisíc obyvateľov sa vyskytuje u ľudí v produktívnom veku, ako aj u seniorov 6O a viac ročných.  Najvyššiu chorobnosť na ARO v Banskobystrickom kraji hlásia okresy Veľký Krtíš, kde počet prípadov na 100 tisíc obyvateľov prekročila 4100,  nasledujú okresy Banská Bystrica (2728), Revúca (2717) a okres Zvole, kde sa vyskytlo 2385 prípadov ochorenia na ARO na 100 tisíc obyvateľov. Chorobnosť na chrípku je opäť najvyššia v okrese Veľký Krtíš (1824 prípadov na 100 tisíc obyvateľov), nasledujú okresy Banská Štiavnica, Lučenec a Poltár. V porovnaní s uplynulým týždňom sa zvýšil aj počet komplikácií z uvedených ochorení. Predstavuje takmer 5 percent. V priemere za všetky vekové skupiny sa vyskytlo až 117 zápalov pľúc, 103 prípadov zápalu stredného ucha a 153 prípadov zápalov dutín. RÚVZ Banská Bystrica urobil analýzu vývoja respiračných aj chrípkových ochorení na základe hlásenia 63 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov pre dospelých z Banskobystrického kraja.

  17. decembra 2010 13:06
 • Srdce na dlani pre dobrovoľníkov z celého kraja

  Srdce na dlani pre dobrovoľníkov z celého kraja

  V rámci celoslovenskej akcie Srdce na dlani bolo za Banskobystrický samosprávny kraj udelených 11 ocenení dobrovoľníkom, ktorí vykonávajú svoju činnosť bez akéhokoľvek nároku na finančnú odmenu. Ceny udeľovalo Dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB a mestom Banská Bystrica pod záštitou primátora v 4 kategóriách týmto jednotlivcom a kolektívom: za pomoc pri prekonávaní bariér seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím Antónii Buzalkovej, Tatiane Herchlovej, Martinovi Sivákovi a Petrovi Lacikovi, v kategórii podnetný prínos v práci s deťmi a mládežou Štefanovi Turócimu, Márii Kachničovej a Adriane Barníkovej, za prácu pre komunitu Ľudovítovi Buzalkovi, Vile Libiakovej a členom Združenia detí a rodičov Rimavská Píla: Mariánovi Foľkovi, Kataríne Belicovej, Bohumilovi Belicovi, Miriam Kubinskej a Petrovi  Kubinskému, za šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným Adriane Záskalanovej a skupine rodičov podporných rodinných aktivistov, ktorých koordinuje Jolana Uhríková. Akcia sa konala už po štvrtýkrát. Návrhy na toto ocenenie mohli organizácie a jednotlivci spolupracujúce s dobrovoľníkmi posielať do 28. novembra 2010. Dobrovoľníci si ocenenia prevzali 9. decembra 2010 vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici. Podujatie je v tomto období predzvesťou roka 2011, ktorý je vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva.

  17. decembra 2010 11:27
 • Pribúdajúce elektrárne na Hrone

  Pribúdajúce elektrárne na Hrone

  V novembri predložila spoločnosť SPI zámer o výstavbe Malej vodnej elektrárne (MVE) Vlkanová na posúdenie, čo sa týka vplyvov na životné prostredie. Dotknutými obcami sú Banská Bystrica (miestna časť Radvaň a Kremnička) a Vlkanová. So stavbou chcú začať v prvom štvrťroku 2012. V rámci výstavby by zamestnali takmer tridsať ľudí, v prevádzke maximálne dvoch. Náklady na celú elektráreň haťového typu predstavujú cca 4,5 mil. eur. V posudzovacom zámere sa tiež uvádza, že prevádzka vyrobí 4 850 MWh (megawatthodín) dodaných do siete Stredoslovenskej energetiky a tým sa ušetrí asi 6 000 ton uhlia. MVE Vlkanová by mala byť situovaná mimo obydlí, v 169-tom riečnom kilometri. „Dielo negatívne neovplyvní, ani v súčasnosti – ani výhľadovo, akékoľvek ďalšie využitie priľahlého územia (ako pravostranného, tak aj ľavostranného).“ Nebude v oblasti Štátnej ochrany prírody a ani nezaberie intenzívne využívanú poľnohospodársku pôdu. V lokalite sa nenachádzajú zdroje s minerálnou vodou a ani nijaké neohrozujú. Fauna a flóra danej oblasti nie je významná svojou vzácnosťou, na nijaký druh sa nevzťahuje špeciálna ochrana. Nevyhnutné je však odstránenie časti brehových porastov, výrub asi 200 stromov. Hlavná výstavba by mala byť situovaná na pravej strane toku. V súčasnosti sa za nevyhnutnosť pri podobných stavbách považujú tzv. biokoridory - rybovody (umelo vytvorené obtokové kanály). Pri starších vodných elektrárňach často absentujú, mnohé vybudované sú prakticky nefunkčné. Navrhovateľ MVE Vlkanová do plánu zahrnul 73 metrový biokoridor umiestnený v ľavobrežnej línii. Vodné elektrárne však kvôli vplyvu na prúdenie toku v rieke, menia i dno rieky. Následkom toho danú lokalitu opúšťajú prúdomilné druhy a osadzujú tie, ktoré žijú v nádržiach. Elektrárne však prechodom vody cez turbíny zvyšujú kyslíkovú bilanciu a tak prispievajú k nárastu rybej osádky, oponuje posudzovací zámer. Vybudovaný rybovod má byť nového typu (prvýkrát zrealizovaný - 2002), tzv. štetinový. Znamená to, že celé dno žľabu je opatrené pružnými štetinovými prvkami v kombinácii so štrkom. Hať tak síce preruší plynulosť toku, biokoridor však prepojí hladinu pod haťou s hladinou v zdrži, čím umožní obojsmernú migráciu všetkých rýb i dnových organizmov. Dokáže tiež rybám poskytnúť oddych a úkryt. Štetinový rybovod umožňuje aj splavnosť člnmi a pramicami. Zvyšuje bezpečnosť splavu, keďže člny sa kĺžu po vrcholoch štetín. Spracovateľ zámeru počíta aj s prepojením s rekreačnou zónou - s napojením na cyklotrasy či spoločenské a podnikateľské aktivity pri splavoch Hrona. Negatíva? Využitie hydroenergetického potenciálu riek na výrobu elektrickej energie nie je vo svete, ale ani na Slovensku, nijakou novinkou. Len na Hrone je v súčasnosti osem vodných elektrární. V štádiu výstavby sú ďalšie štyri. Podľa návrhu Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave, z ktorého vychádzajú závery Ministerstva životného prostredia, je možné, aby bolo na Hrone celkovo 36 vodných elektrární. To sa nepozdáva napr. občianskym združeniam (OZ) Slatinka a Hron pre slobodné rieky, ktoré zostavili petíciu na záchranu Hrona. Podľa OZ Hron pre slobodné rieky takéto plány posudzujú len vplyv jednotlivých elektrární a nepočítajú s celkovým. Podľa spracovateľa zámeru MVE Vlkanová, Jozefa Lahkého, je technicky využiteľný hydroenergetický potenciál len prvotným faktorom, po ktorom nastáva technicko - ekonomicko - ekologické vyhodnotenie potenciálu vodnej elektrárne. I preto vníma existenciu 36 elektrární na rieke Hron ako absolútne nereálnu. Hydroenergetický potenciál malých vodných elektrární je však podľa OZ Hron pre slobodné rieky zanedbateľný. Hospodárske, ekologické či rekreačné hodnoty riek vníma ako dôležitejšie. Tvrdí tiež, že elektrárne z tzv. obnoviteľných zdrojov sú predovšetkým výhodným biznisom. Sú výrazne dotované európskymi fondmi a pri vydávaní povolení sa na ne vzťahujú rôzne výnimky. Navyše, dotknuté orgány Ministerstva životného prostredia zväčša posunú dokumenty len do povoľovacieho procesu podľa osobitných predpisov. Nie je neobvyklé, že nerešpektujú požiadavky Vodného zákona, čo môže spôsobiť finančné straty štátu (na nápravy či sankcie v budúcnosti). OZ Hron pre slobodné rieky nie je všeobecne proti výstavbe vodných elektrární. Má výhrady najmä voči malým vodným elektrárňam kvôli ich nerentabilnosti, narúšaniu ekosystému či turizmu v daných oblastiach. Voči väčším, zväčša prečerpávacím, má výhrady ojedinele, ak neprimerane zasahujú do krajiny a pod. Tiež upozorňuje na to, že obnoviteľné zdroje majú vplyv na zvýšenie spotrebiteľských cien energie, avšak len na domácom trhu. OZ Hron pre slobodné rieky aj preto spracováva Stanovisko k správe o hodnotení MVE Vlkanová a verejný list pre obecné zastupiteľstvo obce Vlkanová. Už pred vyše rokom však Komisia pre rozvoj hydroenergetiky a optimálne využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR rozhodla o tom, že SPI predložila najlepší návrh na výstavbu MVE, ktorý v optimálnej miere spĺňa environmentálne, technické a vodohospodárske kritériá. A tak Slovenský vodohospodársky podnik spoločnosti SPI zmluvne prisľúbil potrebné pozemky na budúci prenájom. Faktom tiež je, že Slovensko sa zaviazalo zvýšiť podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 na 14 percent celkovej spotreby.

  15. decembra 2010 14:19
 • Ak sa na šikanu príde, aj deťom hrozia vysoké tresty!

  Ak sa na šikanu príde, aj deťom hrozia vysoké tresty!

  Príkladom je aktuálny prípad z nášho regiónu, keď vyšetrovateľ v Brezne začal trestné stíhanie voči len 14-ročnému chlapcovi z Podbrezovej. Tento žiak základnej školy žiadal od októbra, pod hrozbou fyzického násilia, od svojho 11-ročného spolužiaka peniaze na cigarety. Keď mu ich odmietol dať, zbil ho. Naposledy v piatok (10.12.) ho počas prestávky po druhej vyučovacej hodine znovu fyzicky napadol. Udrel ho päsťou do tváre, pričom ho pod hrozbou násilia nútil, aby o celej veci nepovedal svojim rodičom, ani učiteľkám v škole. Obvinený je stíhaný na slobode, keďže je mladistvý, hrozí mu polovičný trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.

  14. decembra 2010 12:58
 • Policajná štatistika minulého 49. týždňa v Banskobystrickom kraji

  Policajná štatistika minulého 49. týždňa v Banskobystrickom kraji

  V uplynulom týždni polícia v Banskobystrickom kraji zaznamenala 36 prípadov krádeží vlámaním, pričom páchatelia spôsobili škodu za viac ako 78-tisíc eur. V 2 prípadoch so škodou 840 eur je páchateľ známy. V uplynulom týždni sa páchatelia vlámali do 7 bytov, 4 obchodov a reštaurácií a do 3 áut. Najviac vlámaní bolo zaznamenaných v okrese Banská Bystrica (9). Na území kraja sa uplynulý týždeň stalo 44 dopravných nehôd, pri ktorých sa zranilo 19 osôb, z toho 1 osoba ťažko. Hmotné škody, ktoré vznikli pri dopravných nehodách, sú odhadnuté na 208-tisíc eur. Najnehodovejším dňom bola sobota, kedy sa stalo 13 dopravných nehôd. V pondelok sa v Banskobystrickom kraji nestala žiadna dopravná nehoda.

  14. decembra 2010 11:33
 • Tretie metropolitné centrum nie je mŕtvy projekt

  Tretie metropolitné centrum nie je mŕtvy projekt

  Obyvatelia Zvolenskej kotliny nepochybujú o tom, že jedného dňa sa Banská Bystrica a Zvolen spoja do jedného celku. Nepochybujú už štyri desaťročia, počas ktorých sa zatiaľ veľa krokov k tomuto rozvoju neudialo. Pomaly v pravidelnej periodicite niekoľkých rokov si kompetentní vo vedení miest Banskej Bystrice, Zvolena a Banskobystrického samosprávneho kraja spomenú, že by v srdci Slovenska chceli vytvoriť tretie slovenské metropolitné centrum. Ostáva len pri slovách, pretože postupné zahusťovanie priestoru medzi tými mestami samosprávy výraznejšie nepodporujú a potenciálnych investorov a realitných developerov do tejto oblasti zvlášť neženú. [caption id="attachment_10070" align="alignleft" width="300" caption="Kedy sa polia a lúky pod Pustým hradom až po Banskú Bystricu zmenia na urbanizované mestské časti?"][/caption] Uplynulý utorok sa k tejto téme v rámci hodnotenia svojho volebného obdobia vyjadril primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor: „Je to na komisii, ktorá bola zriadená pri BBSK. Mesto Banská Bystrica vypracovalo koncepčný materiál, ktorý hovorí o zahustení priestoru medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Tento musí schváliť samosprávny kraj. Pretože tento projekt sa týka aj okolitých obcí.“ Reč je o komisii, ktorá vznikla na podnet vtedajšieho župana Murgaša ešte v roku 2007. Dosluhujúci primátor priznal, že sa na tomto projekte posledné roky nepracovalo naplno, zároveň však verí v zmenu: „Som presvedčený, že to neskončí ako každé štyri roky. Kdesi na začiatku funkčného obdobia BBSK sa začína o tomto projekte vážne hovoriť a potom sa tak trochu pridrieme. Bol som toho svedkom aj toto volebné obdobie, že ten začiatok bol veľkolepý, ale potom tie aktivity akosi prispali.“ Podľa Saktora projekt prebieha nepretržite už dlhé roky: "Nie je to nový projekt, existuje už od roku 1970. Aktuálne prebiehajú len veci, ktoré sa dolaďujú na súčasnosť. Čokoľvek sa urobí, nedá sa zvrátiť spôsob, akým tieto mestá rastú, pretože sa vybrali proti sebe.  Zvolen stavia smerom na Bystricu a Bystrica smerom na Zvolen, takže je len otázkou času, kedy sa to spojí. Ale určite to musí byť regulovaný proces aby sme naozaj v budúcnosti získali tretie metropolitné centrum, ktorým na Slovensku prirodzene musí byť Banská Bystrica," ukončil svoje hodnotenie projektu Saktor.

  12. decembra 2010 17:49
 • V sobotu na plátnach Verdiho Don Carlos

  V sobotu na plátnach Verdiho Don Carlos

  Všetci fanúšikovia projektu The Met: Live in HD, ktorého cieľom je sprostredkovanie satelitných prenosov z Metropolitnej opery v New Yorku do európskych kín, nepochybne netrpezlivo čakali na Verdiho operu Don Carlos. Práve na tú príde tento víkend čas. Štartuje už v sobotu o 18.15 h v Europa Cinemas Banská Bystrica. [caption id="attachment_12712" align="alignright" width="300" caption="foto: operachic.typepad.com"][/caption] V sobotu 11. decembra mimoriadne už od 18.15 h pokračuje obľúbená séria priamych satelitných prenosov z predstavení Metropolitnej opery New York do kín. Na programe je tentokrát vrcholné dielo Giuseppa Verdiho, tragická opera Don Carlos. Dielo sa odohráva v prostredí kráľovského dvora v období španielskeho temna, kde v dusnej atmosfére dvorskej etiky a všemocného absolutizmu šalie ľudská vášeň a zúri boj o moc. V titulnej úlohe vystúpi špička medzi tenoristami súčasnosti – Roberto Alagna, po jeho boku následne ďalšie hviezdny speváci ako Siomn Keenlyside, Ferruccio Furlanetto, Anna Smirnová či Marina Poplavskaja. Za dirigentký pult sa postaví mladý kanadský maestro Yannick Nézet-Séguin, ktorého si mohí návštevníci prenosov určite dobre pamätajú vďaka jeho fenomenálneho výkonu v prenose Carmen v minulóm roku. Sprievodkyňou prenosu bude americká sopranistka Deborah Voigt. Vynikajúce divadlo, špičovké hudobné naštudovanie „Jedná sa o len v minulom týždni premierovanú inscenáciu britského režiséra Nicholasa Hytnera, ktorý Carlosom v Met debutuje,“ uvádza za organizátorov prenosu Martin Cikánek a pokračuje: ,,podľa recenzií, ktoré na premiéru vyšli v zahraničnej tlači, sa jedná o vynikajúce divadlo so všetkým čo k nemu patrí v kombinácii so špičkovým hudobným naštudovaním.“ Banskobystričanom prináša neopakovateľný zážitok z Live in HD prenosu Metropolitnej opery multikino Europa Cinemas. Kompletný program prenosov na túto sezónu nájdete na jeho oficiálnej stránke.

  11. decembra 2010 12:42
 • BEST OF PARTY v Europa Cinemas so svetovou predpremiérou!

  BEST OF PARTY v Europa Cinemas so svetovou predpremiérou!

  Banskobystrické multikino EUROPA CINEMAS začalo v prvej časti roka organizovať každý mesiac špeciálne predpremiéry, spojené a afterparty. Diváci tak mali možnosť v predstihu, niekedy aj niekoľkých dní, vzhliadnuť tie najatraktívnejšie tituly, ktoré sa v danom mesiaci do kín dostali. Naviac, okrem samotnej projekcie pre nich bola pripravená aj afterparty, na ktorej ich okrem občerstvenia čakal aj tematický program k danej filmovej premiére. Keďže tieto akcie sa v EUROPA CINEMAS stretli s veľkým diváckym ohlasom (väčšina z nich bola vypredaná), banskobystrické multikino sa rozhodlo pripraviť na záver roka jeden mimoriadny bonus. Bude ním už 16. decembra akcia BEST OF PARTY. Akcia začne o 19:00 priamo v multikine a to doslova svetovou premiérou očakávaného veľkolepého príbehu TRON: DECIČSTVO 3D, ktorý sa do slovenských kín dostane až v januári 2011 a jeho svetová premiéra bude 17. decembra, teda až deň po tej banskobystrickej. Takáto predpremiéra sa nekoná nikde inde na Slovensku, ani v okolitých štátoch, preto ide o skutočnú jedinečnosť banskobystrického multikina, čo približuje hlavný manažér Europa Cinemas Richard Kliment: "Predpremiéru muselo povoliť samotné produkčné štúdio, ktoré za filmom stojí, teda Buena Vista v USA. Fakt, že k povoleniu došlo,  vnímame  aj ako vyjadrenie uznania zo strany filmového distribútora pri uvádzaní filmov práve v EUROPA CINEMAS Banská Bystrica.  Keďže ide doslova o svetovú premiéru, v banskobystrickom multikine budú musieť byť prijaté špeciálne bezpečnostné opatrenia v súvislosti s narábaním s kópiu filmu TRON: DEDIČSTVO 3D, aby nedošlo k možnému zneužitiu zo strany pirátov. Predpremiéra sa bude konať naraz až v troch najväčších kinosálach, spolu ju teda môže vidieť takmer 800 ľudí, ktorí tento snímok uvidia ako prví na svete." [youtube L9szn1QQfas 560 340] Po skončení projekcie sa diváci presunú len pár  desiatok metrov cez strešné parkovisko obchodného centra EUROPA do najmodernejšieho slovenského nočného podniku MINISTRY OF FUN, v ktorom bude okrem občerstvenia a zábavy, čakať na všetkých aj špeciálny program, zložený z tých najlepších čísel, ktoré mohli diváci vzhliadnuť na jednotlivých afterparty k predpremiéram filmov počas celého roka. Diváci tak uvidia exhibíciu kulturistu Ladislava Kindernaya s partnerkou, pánsku obsluhu „hore bez“, ohňovú a efektovú Fire show, príde živý Shrek. Vybranú dámu na party nalíčia a upravia vizážistky z AVONU a odnesie si aj kozmetický kufrík tejto značky. Čerstvý majster sveta v karate Juraj Tabak spolu s taekwondistom Jánom Pribulom predvedú exhibičný zápas karate vs. taekwondo. Prekrásne dravce vrátane ukážky ich lietania predvedie sokoliarska skupina sv. Bavona a iluzionistickú magic show kúzelník Maers, známy aj z televíznej show Talentmánia. V programe, ktorým bude sprevádzať moderátor rannej show rádia Expres Hemendex Binďo, čaká naviac divákov aj súťaž o účasť na premiére hollywoodskeho trháku How do you know v Londýne, za účasti Jacka Nicholsona, Owena Wilsona, či Reese Whiterspoon.  Zlatý klinec večera príde v závere programu, ten si však organizátori EUROPA CINEMAS a MINISTRY OF FUN nechali ako prekvapenie. Vstupné na akciu je 12 €, v cene je vzhliadnutie predpremiéry filmu TRON: DEDIČSTVO 3D a samozrejme aj účasť na afterparty v MINISTRY OF FUN s občerstvením, programom, ako aj prekvapením, ktoré sa diváci dozvedia priamo na akcii, takže vstupenku si treba v každom prípade uchovať. Vstupenky sú už v predaji v pokladniach multikina denne od 14:30 alebo cez internet na www.europacinemas.sk . S portálom BBonline.sk navyše hráte o dva lístky na BEST OF PARTY! Viac tu...

  10. decembra 2010 17:23
 • Predaj pyrotechniky začína vo veľkom, pozor na ňu!

  Predaj pyrotechniky začína vo veľkom, pozor na ňu!

  Výrobky zábavnej pyrotechniky obsahujú výbušnú zmes, zvyčajne sa iniciujú otvoreným ohňom a pri horení vzniká vysoká teplota. Pri nesprávnej manipulácii hrozí aj reálne nebezpečenstvo požiaru. Každý výrobok musí mať zrozumiteľný návod na použitie v slovenčine s označením zaradenia do príslušnej triedy a doby použitia. Predávajúci musia byť odborne preškolení, preto treba tieto výrobky nakupovať v predajniach, prípadne stánkoch, ktoré sa špeciálne zaoberajú ich predajom. Neodborná manipulácia s výrobkami zábavnej pyrotechniky spôsobuje rôzne poranenia, ako sú ťažké popáleniny, odtrhnuté prsty na rukách alebo aj trvalo poškodený zrak. Pred ich použitím je potrebné podrobne asi preštudovať návod na použitie, ako aj upozornenia, ktoré treba v plnej miere dodržiavať. Malé deti môžu manipulovať zo zábavnou pyrotechnikou len v prítomnosti dospelého človeka. Deti a mládež môžu používať pyrotechniku len 1. triedy, kam patria napríklad prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, blikavky, búchacie guľôčky a vystreľovacie konfety. Najrozšírenejším druhom zábavnej pyrotechniky je aj petarda, ktorá má označenie ako pyrotechnika 2. triedy a preto ju môže používať len osoba ktorá má viac ako 18 rokov. Okrem dodržiavania zásad správneho používania zábavnej pyrotechniky, by sme nemali zabúdať ani na tých, ktorí sa výbuchov boja, malé deti, starších ľudí a neposlednom rade aj zvieratá a mali by sme byť k nim ohľaduplní. Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov a s návodom. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma, či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie. Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela najlepšie v plechovej nádobe. Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte. Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte. Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme či snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve tak, aby neohrozovali druhých ľudí. Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné

  10. decembra 2010 11:10
 • Žltačky je viac, ako po iné roky

  Žltačky je viac, ako po iné roky

  Aj keď epidemiológovia nepovažujú výskyt hepatitídy typu A – žltačky, na Slovensku za dramatický, zhodne konštatujú, že jej výskyt sa vo  všeobecnosti zvýšil.  Za ostatný kalendárny týždeň zaznamenali napríklad epidemiológovia v okrese Banská Bystrica tri nové prípady tohto ochorenia, pričom všetky sa týkajú dospelých. Ako uviedla vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) MUDr. Mária Avdičová, tieto prípady nemajú epidemiologickú súvislosť, pričom jeden z nich je importovaný zo zahraničia. „Od začiatku roka bolo celkove v tomto okrese zaznamenaných 23 prípadov hepatitídy typu A, čo je mierny nárast oproti minulému, ale  i predchádzajúcim rokom, kedy sme situáciu s dvomi- tromi prípadmi považovali za priaznivú a stabilizovanú. V auguste tohto roku zlou hygienickou situáciou v zariadení pre ubytovanie ľudí v núdzi Kotva v Banskej Bystrici vznikla epidémia žltačky a teraz zaznamenávame jej výskyt hlavne u dospelej populácie roztrúsene“, uviedla MUDr. Avdičová. Opatrenia v ohnisku nákazy sa robia v zmysle odporúčania pre vykonávanie protiepidemických  opatrení pri výskyte tohto ochorenia. Nad osobami, ktoré boli  v priamom kontakte s chorým, sa podľa nich  nariaďuje lekársky dohľad a tiež   vykonávanie ohniskovej a priebežnej dezinfekcie v mieste, kde chorý býval a to po dobu až 50 dní od izolácie chorého pacienta. „Dôležitou súčasťou lekárskeho dohľadu je, že osoba ktorá je vyhlásená za priamy kontakt, musí byť podrobená vyšetreniu. U dospelých osôb vo všeobecnosti najmä u tých, ktoré vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, sa vykonávajú ihneď sérologické vyšetrenia. Zisťujú sa ním protilátky, teda či už dotyčná osoba netrpí rozbiehajúcim sa ochorením, alebo či v minulosti  neprekonala chorobu a či ju môžeme považovať za odolnú voči žltačke. Navyše  všetkých ľudí, ktorí prišli do priameho kontaktu s chorým, očkujú a v 7 až 10 –dňových intervaloch po dobu 50 dní lekári vyšetrujú“, približuje postup v ohnisku nákazy MUDr. Avdičová. V prípade žltačky, o ktorej sa hovorí ako o chorobe špinavých rúk, je preto neustále pripomínanie zásad, ktoré nám pomôžu sa jej vyhnúť, skutočne nevyhnutné. V prvom rade je to dôkladnú umývanie rúk nielen po použití WC, ale aj po použití predmetov, s ktorými dennodenne prichádzame do kontaktu v obchodoch, hromadnej doprave, či na akýchkoľvek miestach, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí.  Tam všade môže dochádzať k nákaze kontaktom s kontaminovaným prostredím v ktorom vírus dokáže prežiť. Ide o predmety, ktoré užíva široká verejnosť- madlá v autobusoch, košíky v obchodoch, kľučky v rôznych inštitúciách aj v školách a podobne. „Preto osobná hygiena,  v ktorej dominuje  dôkladné umývanie rúk, je na prvom mieste. Nákaza sa väčšinou prenáša v prostredí s nízkym hygienickým štandardom.  Osoby z takéhoto prostredia potom kontaminujú predmety, ktoré užívajú aj ostatní ľudia. Teda sa môžu nakaziť aj tí, ktorí nežijú v zlom hygienickom prostredí“, zdôrazňuje MUDr. Avdičová. Doplňujúce informácie: Žltačka sa prenáša výlučne z človeka na človeka, zviera vôbec nevstupuje do prenášania tejto choroby. Vírus sa vylučuje do stolice, dostáva sa po použití WC na ruky chorých ľudí a následne na predmety po nedostatočnej osobnej hygiene. Takéto osoby kontaminujú potom spomínané predmety a môžu nakaziť aj ľudí, ktorí nežijú v zlom hygienickom prostredí. Žltačka  sa prejavuje  zožltnutím kože, očného bielka , ale má aj celý rad ďalších príznakov. V prvej fáze nastupuje nevoľnosť, niekedy to vyzerá ako chrípka. Potom ustúpi a nastúpi druhé štádium s príznakmi poškodenia pečene. Vírus ho poškodzuje pečeň opúcha, tlačí na  svoj obal bohato zásobený nervovými ukončeniami a preto je sprevádzané bolesťami. Pečeň prestane plniť svoju funkciu, moč je tmavý a stolica svetlá. V tomto štádiu človek vylučuje veľké množstvo vírusov do stolice a  je vysoko infekčný. Ak niečo z toho zistíme, je potrebné navštíviť praktického lekára, ktorý urobí klinické vyšetrenie. Ak vysloví podozrenie na žltačku, pacienta odošle na ďalšie vyšetrenie na infekčné oddelenie, kde sa urobia laboratórne testy, ktoré žltačku potvrdia alebo vyvrátia.

  06. decembra 2010 16:26
 • Rozhovor

 • Gabriela Kuklišová: ...

  Jedným z najúspešnejších športových celkov v Detve je klub akrobatického rock ´n´ rollu Crazy Rock. Viac sme sa porozprávali s Gabrielou Kuklišovou, ktorá klub vedie. Kde sa začína história rock and rollu v Detve? Čo bolo impulzom pre založenie Crazy Rock-u? Klub akrobatického rock ´n´ rollu - Crazyrock vznikol v Detve v roku 2000. V tom istom roku bol aj oficiálne registrovaný do Slovenského zväzu akrobatického rock ´n´ rollu. Vo svojich začiatkoch fungoval Crazyrock ako súčasť vtedajšieho Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve a spadal pod správu jeho ekonomického oddelenia. Rovnako sa členovia klubu zúčastňovali všetkých súťaží práve pod hlavičkou DK AS. Tréningy prebiehali taktiež v jeho priestoroch, avšak tieto neboli dostatočne vyhovujúce po stránke materiálneho vybavenia, preto sa tréningový proces na čas presunul do priestorov bývalého kultúrneho strediska, v starej časti mesta, Chudobinca. V roku 2004 bola založená nezisková organizácia a Crazyrock začal fungovať ako samostatný subjekt. Záujem o akrobatický rock ´n´ roll rástol a pribúdali aj noví členovia. Vzhľadom na prašné prostredie v starom kultúrnom stredisku bolo opätovne nutné hľadať viac vyhovujúce priestory pre nácvik akrobatických prvkov, ako aj celých choreografií.  Istý čas preto využíval Crazyrock priestory športovej haly, kde bol veľkou výhodou vysoký strop, čo tanečníkom vyhovovalo najmä pri nácviku jednotlivých akrobatických tarov. V roku 2007 presunul klub svoje pôsobisko na Základnú školu  J.J.Thurzu, kde funguje až doteraz.  Počas svojej osemnásť ročnej existencie dosiahol klub nejeden výrazný úspech a jeho členovia sa zaradili medzi Slovenskú ale aj medzinárodnú špičku. Má tento tanec/šport nejakú strešnú organizáciu na Slovensku? Tento šport spadá pod hlavičku Slovenského zväzu tanečného športu a medzinárodnú svetovú federáciu akrobatického rock and rollu. Patríme medzi športy, ktoré sú zaradené do listiny čakateľov na vstup medzi olympijské športy. Každoročne sú organizované svetové hry, podobné olympiáde. Svetová federácia vynakladá obrovské úsilie a  robí všetky kroky , aby sme sa v dohľadnej dobe zaradili medzi olympijské športy. Aké najväčšie úspechy ste v histórii Vášho klubu dosiahli? Jednoznačne sú to dvakrát 2. miesto na majstrovstvách sveta v juniorských formáciách, 3. miesto na majstrovstvách Európy v tej istej kategórií. Ďalej je to 2.  miesto na svetovom pohári v juniorskej  kategórií  a 6 miesto v B- kategórií , ktoré si vytancoval Miroslav Lalík s Patríciou Vizinovou a dospelej kategórií s Luckou Ivaničovou. Ďalej sú to semifinálové účasti na svetových pohároch a rad titulov Majstrov Slovenska v rôznych kategóriách. Pre Detvu je rock ´n´ roll popri folklóre netradičný. Pociťujete to nejako? Každý človek je individualita a má svoj názor a to, čo ho napĺňa a baví. Ja to stále plne rešpektujem. Čo je zaujímavé ale, 80 percent našich tanečníkov má rodičov folkloristov. Pre nás je skôr limitujúca obtiažnosť nášho športu, kým folklór nemá až také nároky. Odkiaľ ako trénerka beriete neustále inšpiráciu? Ako každý šport, aj náš sa neustále vyvíja. Stále sú nejaké nové trendy, ktoré vidíme na súťažiach. Pre nácvik základných kompetencií ale samozrejme využívame základ a to je gymnastika a s každého športu si vieme niečo vybrať, napr .dynamiku , koordináciu, výbušnosť atď. /*banner*/ V akom veku je najlepšie začať s tancovaním? Samozrejme neexistuje presné číslo, veľmi to závisí od individuality dieťaťa .Mali sme štvorročného tanečníka, ktorý zvládal tréningy. Závisí to hlavne od rozvoja psychomotorických schopností každého dieťaťa. Ale osvedčili sa mi 6-7 rok, keď už dieťa nastupuje do školy a je schopné vnímať tréning. Vtedy je už citeľný progres a dieťa má pozitívnu spätnú väzbu, čo ho samozrejme motivuje do ďalších činností. Z pohľadu laického diváka ide pri tomto tanci naozaj o tvrdé trénovanie: choreografia, prevedenie, koordinácia. To musí vyžadovať dobrý kolektív detí. Je to tak? Je to tvrdý šport. Na rozdiel od iných tu musia spĺňať vyžadované kritéria naraz dvaja ľudia, ktorý tvoria pár. Váhové, osobnostné a iné danosti, ktoré sú potrebné pri tomto športe. Každý si naozaj siahne na dno svojich síl a to je moment, keď sa človek posúva vpred. Sú to ale veľmi dôležité zručnosti, ktoré určite budú potrebovať v živote. Naučia sa, že nič v živote nie je zadarmo a za všetko musia tvrdo pracovať, ale aj to, že výsledok je stále adekvátny vynaloženej námahe. Naučia sa sebareflexii, vedieť sa zaradiť medzi ostatných a zároveň vedieť odhadnúť, koľko námahy ich bude stáť dosiahnutie vytýčeného cieľa. Precestujú takmer celú Európu, čo ich naučí  postaviť sa na vlastné nohy a komunikovať s každým.  Spravidla rovnaký údel stmelí ľudí a tak tomu je aj u nás v klube. Je to super partia, stále sa veľa nasmejeme a zároveň si stále pomáhame. Starší pomáhajú a vychovávajú mladších. Po 18 rokoch činnosti už máme odchovaných mnoho vynikajúcich mladých ľudí, ktorí si našli svoje miesto v živote a sú úspešný. Napríklad Sean Kasumovič, ktorý je niekoľko násobným Majstrom sveta a Európy k kaderníckych disciplínach, jeho partnerka Majka Lórinčiková po úspešnom účinkovaní v televíznej show Bailando ostala v španielsku a ďalej tancuje a precvičuje Zumbu. Miroslav Lalík je študentom  2. ročníka fakulty telesnej výchovy a športu, kde študuje odbor akrobatický rock and roll, ktorý je jedine u nás akreditovaný v celej strednej Európe. Dúfam, že sa vráti domov a prevezme žezlo nášho klubu ďalej. Máme momentálne dosť malých detí a ukazujú sa opäť obrovské talenty, len dúfam, že vydržia a o pár rokov ich budem môcť spomenúť v takomto podobnom článku. Ďakujem za príležitosť odpovedať na vaše otázky a dúfam, že  niekoho oslovia  a privedie svoje dieťa k nejakému  športu. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov  

 • Stella Sáňková: Star...

  V Detve rastie obrovský šachový talent. Je ním len 16-ročná Stella Sáňková. Ako si sa dostala ku šachu? V škole na hodine matematiky nám šach predstavil pán učitel Lászlo a kedže už som trochu vedela tahať figúrkami, tak som sa prihlásila na šachový krúžok. Aké najväčšie úspechy si v šachu dosiahla? V roku 2015 som sa prvýkrát stala majsterka Slovenska do 14 rokov, v roku 2016 majsterka Európskej únie do 14 rokov a 2016 majsterka Európy amatérov v kategórii ženy a teraz v roku 2018 majsterka Slovenska v kategórii do 16 rokov a zároveň majsterka junioriek (do 20 rokov). Čo Ťa najviac na šachu fascinuje? Tak je to hra, ktorá je spojená s logickým a strategickým myslením, kde je veľmi veľa možností, ale len ja rozhodujem, ako si chcem postaviť figúrky a aké plány alebo myšlienky zvolím. Páči sa mi hlavne to, že môžem využívať svoju vlastnú kreativitu a fantáziu a mám možnosť sa s tými figúrkami hrať a tvoriť čo sa mne páči. Máš aj nejakú osvedčenú taktiku (napr. otvorenie hry) alebo je to vždy individuálne podľa každej novej hry a súpera? Keď som začínala, pozerala som si rôzne otvorenia a snažila sa prísť na to, ktoré mne najviac vyhovuje. Potom mi pár z nich padlo do oka a venujem sa priotne práve týmto, ale samozrejme na každého súpera sa pripravujem a niekedy zvolím úplne iné otvorenie, aby som ho zmiatla v prípade, že sa pripravoval. /*banner*/ Podcenia Ťa niekedy ako mladú slečnu starčí hráči? Predtým keď o mne nevedeli, tak ma pravidelne podceňovali a mohla som to využívať vo svoj prospech. Potom, keď som sa zlepšila a začala dosahovať úspechy, tak o mne všetci vedeli, a teraz sa ma naopak starší boja.  Aké sú Tvoje ciele v šachu ako športovej disciplíne? Mojim cieľom je získať aspoň najvyšší šachový ženský titul (WGM) a byť medzi najlepšími ženami na Slovensku a reprezentovať Slovensko na všetkých tímových súťažiach, plus olympiáda. A keď budem väčšia, chcem hrávať nejaké súťaže aj v zahraničí. Aké máš iné záľuby a záujmy okrem šachu? Mám rada matematiku, informatiku a do budúcna sa chcem uberať týmto smerom. Čo sa týka športu, rada hrám basketbal a pingpong. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov.  

 • Podpoľanci navštevuj...

  S majiteľkou cestovnej kancelárie Art Tour Janou Kmeťovou sme sa pred nadchádzajúcou letnou sezónou rozprávali o tom, kam chodia radi oddychovať našinci spod Poľany. Kde sa nachádza Vaša cestovná kancelária a aké služby poskytuje? Cestovná agentúra ArtTour sa na nachádza v centre Detvy na ul. M.R. Stefanika 61 v Detve. CA ponúka zájazdy do celého sveta, výnimkou nie sú ani slovenské dovolenky, samozrejmosťou je predaj leteniek,  ubytovania a cestovného poistenia, pre náročných aj “dovolenka na mieru.” Kedy začína dovolenková sezóna? Letná sezóna už beží. Klienti, ktorí chcelí získať najlepšie zľavy zakupovali letné dovolenky už v decembri, januári ... Oficiálne Leto 2018 je už v plnom prúde. Dokedy teda táto sezóna trvá? Ak bude leto výdatné ako minulý rok, letné dovolenky sa budú predávať až do septembra, samozrejme prázdninové mesiace budú najnáročnejšie. Ktoré krajiny sú pre Podpoľancov najpríťažlivejšie? Z pohľadu financií je pre Podpoľancov zaujímavý Egypt a Turecko, lákajú aj destinácie ako sú Grécko, Cyprus, Španielsko ... Sú tu však aj patrioti, ktorí sú verní Slovensku, prírode a aktívnej dovolenke. /*banner*/ Kde volia v domácich podmienkach dovolenky? Jednoznačne Vysoké Tatry, samozrejme Nízke Tatry, v období prázdnin kúpeľné mestá s možnosťou poznávania histórie a kultúry v nich. Sú v móde aj destinácie, kde ľudia hľadajú na rozdiel od tepla zimu? (napr. Škandinávia) Samozrejme, vo svetovom rebríčku je na prvých priečkach, je lákadlom avšak sú cenovo náročnejšie, takže v našom okolí po nej aktívny dopyt nie je. Ako vyzerá záujem o výlety do známych európskych miest?  Dá sa povedať, že poznávacie zájazdy do európskych metropol sú stále zaujímavé ako pre mladých ľudí, tak aj pre staršie generácie. Jarné a jesenné obdobie je dokonalé pre formát takýchto výletov - eurovíkendov. Často sú dopytované ako darček. Ako treba postupovať priamo pri výbere dovolenky?  Agentúra je otvorená denne, takže priamo v kancelárii. Ak však klienti nestíhajú, komunikujem prostredníctvom mailu, kde podľa požiadaviek vypracujem ponuku a zasielam priamo klientovi. Oslovujú ma však aj telefonicky alebo prostredníctvom messengeru, keďže je doba sociálnych sietí. Koľko môže stáť 4-člennú rodinu v priemere dovolenka? Plus, na koľko dní zvyknú priemerne ľudia chodiť dovolenkovať? Priemerná dovolenka pre 4-člennú rodinu All inclusive na týždňový turnus môže vyjsť od 1500 - 2000 eur, podľa štandardu hotela, destinácie a samozrejme veku detí. Z tohto dôvodu si rodiny s deťmi rezervujú dovolenky v skorších mesiacoch. Najčastejsie sa predávaju jedno týždňové dovolenky, ale sú klienti, ktorí si doprajú aj dlhšie turnusy. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov Foto: Art Tour Detva

 • Región

 • Tábor Tuláčik absolv...

  SCVČ Majačik prvé dva júlové týždne pripravilo pre  deti z Podpoľania denné letné tábory Tuláčik I a II. Počas dvoch týždňov deti spoznali mnoho kultúrnych pamiatok. Navštívili hrad Divín, Fiľakovský hrad, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a Slovenské múzeum máp v Kynceľovej, kde sa dozvedeli veľa informácii o histórii a tvorbe máp a vyskúšali  si vyformovať reliéf v modernom pieskovom simulátore za účasti TV Markíza.  Navštívili v B. Štiavnici baňu Bartolomej a historickú časť mesta. Nezabudli sme ani na tvorivosť deti a v Dome nápadov vo Zvolene si vytvorili krásne maľované ryby, kapríkov a maľované skalky. /*banner*/ Nesmiernu radosť mali zo zábavného parku Saffari vo Zvolene, kúpaliska v Dolnej Strehovej a lanového parku v Stožku. Pre deti sme pripravili aj 3D mix a technickú hračku, kde si vyrobili telefóny a lámali si hlavičky nad vynálezmi. Novinkou pre deti bol aj náučný chodník pod Urpínom a návšteva letiska na Sliači. Stravovanie mali deti v reštauráciách a k dispozícii im bol aj školský autobus. Veríme, že deťom sa pripravený program páčil a odniesli si kopec vedomostí a zážitkov. Ďakujeme rodičom za dôveru a tešíme sa na budúce prázdniny. Text a foto: Mgr. Mária Lešáneková  

 • BLOG: Aké sú pozitív...

  Už relatívne čoskoro sa stane priemyselný park v Detve realitou. Táto významná investícia Detvu tak ako aj iné zásadné otázky spoločensky rozdelila. Aké sú teda pozitíva a negatíva tohto zámeru? Miesto pre priemyselný park Jednou zo základných diskutabilných otázok je lokalizácia priemyselného parku. Ten sa nachádza prakticky medzi starou časťou mesta a sídliska, v intraviláne mesta, blízko obytných domov. Tento problém je dosť výrazný, ale z urbanistického hľadiska je na tom celá Detvy zle. V úzkej Detvianskej kotline je hustá zástavba, tak starej časti mesta, aj sídliska. To znamená, že Detva prirodzene nemá vhodnú plochu v extraviláne, alebo na okraji katastra obce. Prirodzená hospodárska zóna Prirodzený vývoj priemyselnej aktivity však vytvoril hospodársku zónu aj v realite a to presne medzi starou časťou mesta a sídliskom. Ide o areál bývalého družstva a okolitý komplex budov, ktoré sa venujú výrobe a službám. Blízko je aj centrálny tepelný zdroj tepla, či bioplynová stanica. Z tohto hľadiska sa teda umiestnenie priemyselného parku zdá už menej problémové, nakoľko podobné prevádzky sú z rôznych hľadísk lepšie dislokované spoločne. ... cesta Napriek tomu, že v súčasnosti sa investor našiel, mala byť podľa môjho názoru postavená cesta k priemyselnému parku omnoho skôr. To, že si investor vybral práve nás je napriek vedeniu mesta, nie vďaka nemu. Dôležitým faktorom je aj to, že investori zaplnili na Slovensku najmä západ a sever územia a len vďaka tlaku na vyhľadávanie zamestnancov sú ochotní čakať, kým mesto ako Detva vybuduje potrebnú infraštruktúru za takmer vyše roka. Za normálnych podmienok by v liberálnej ekonomike a pri dostatku zamestnancov nik nečakal s podnikateľským zámerom vyše roka, kým sa vyrieši otázka pozemkov, resp. výstavby infraštruktúry. Faktom je, že výstavba cesty sa dnes ide financovať z predaja pozemkov. Ak by sa v minulosti postavala z rozpočtu, bolo by možné, že by v nej peniaze „stáli“ a nemohli byť preinvestované niekde inde v meste. No priemyselný park tu mohol byť už skôr, pretože by bol konkurencieschopnejší.    /*banner*/ Akí sú ideálni investori? Ani súčasní investori Punch a ZF nie sú z hľadiska druhu výroby absolútnym ideálom. Áno, tradíciou v regióne je strojárstvo, ale tradičné sú aj hladové roky počas pravidelne sa opakujúcich kríz sa v ekonomike. Dôležitým nástrojom stability nielen celoštátnej, ale aj lokálnej ekonomiky je diverzifikácia výroby. To znamená, že priemysel je členený na čo najviac výrobných odvetví, ktoré sú pri ekonomických krízach odolnejšie. T. j. ideálne by bolo viac firiem z rôznych odvetví: strojárstvo, nábytkársky priemysel, drevospracujúci priemysel, atď. Tento fakt je problémom aj pre celú SR pretože v čase krízy ľudia, ale aj firmy ako prvé odstránia v rozpočtoch nadštandardné položky – ako je napr. kúpa auta. Na tento fakt jednostrannosti ekonomiky a hospodárstva zameraného na automobilový priemysel môže Slovensko ešte veľmi doplatiť. Budúcnosť je hi-tech, bio a nanotechnológie, farmaceutický priemysel, informačné systémy a priemysel prepojený na treťostupňové vzdelávanie. Prečo som hlasoval „za“? Otázka, prečo som aj ja ako poslanec hlasoval za, je to, že odmietnutie investora by mohlo mať pre Detvu a región veľmi zlé dopady. Predstavte si sami to, že ste investor, ponúknete prácu a investície a obec by vás odmietla. Budete ich presviedčať, alebo pôjdete inde, kde vám otvoria náruč? Toto je si myslím jasné. Punch a ZF majú dobrý kredit Zároveň som rád, že ide o belgický Punch a nemecký ZF. Ide o firmy, ktoré majú dobrú povesť, silné zázemie, tradíciu a odbyt. Ak by išlo napr. o nejakého pofidérneho čínskeho investora, pozornosť by bola na mieste. Mimoriadne dôležité je aj to, že kapitál spomínaných spoločností vzniká najmä vďaka exportu. V praxi a zjednodušene to znamená, že do regiónu prídu peniaze zvonku a len tým sa „bohatne“ a zvyšuje životná úroveň, nie „točením“ toho istého kapitálu v uzavretom regionálnom cykle.      Najväčší prínos – rast platov Najväčším prínosom je jednoznačne tlak na rast miezd. Bolo mi až do plaču, keď vedenie PPS Detva nám poslancom pred hlasovaním o priemyselnom parku poslalo zúfalý list, v snahe nás presvedčiť o neschválenie zámeru Punch a ZF. Skutočná pravda je však taká, že jedine „boj“ o zamestnanca dokáže vytvoriť rozhodujúci a reálny tlak na rast platov zamestnancov. A tí pôjdu tam, kde im lepšie zaplatia. Taký je trh práce a PPS Detva ak si bude chcieť zachovať svojich zamestnancov, bude im musieť výrazne zlepšiť ohodnotenie. Najväčšie negatívum - doprava Najväčším negatívom je doprava. Hovoriť len o 4 - 5 kamiónoch za hodinu je zavádzanie. Treba rátať špedíciu, ďalšiu dopravu a dopravu samotných zamestnancov. Faktom je, že v Detve a okolí nebude dostatok ľudí a do závodu.  Denne budú (pravdepodobne trojzmenne) cestovať za prácou do závodu ľudia aj zo širšieho okolia, čo sú desiatky áut navyše. A to už dnes máme počas rannej a poobedňajšej špičky problém prejsť cez Ulicu M. R. Štefánika. V územnom pláne sa ráta s alternatívnou cestou cez Voliarky. Ak by sme aj dnes začali túto otázku riešiť, reálne tu môže byť cesta až o niekoľko rokov, no výroba bude už v plnom prúde. Toto je otázka, ktorá by mala byť alfou a omegou ďalšieho zastupiteľstva, ktoré vzíde z novembrových komunálnych volieb pre obdobie rokov 2018 – 2022. Alarmujúce je aj to, že už takmer 3 roky v rozpočte existuje položka na investíciu – osvetlenie prechodov pre chodcov na Ulici M. R. Š. Prečo to nie je doteraz realizované? Napíšte vedúcemu oddelenia výstavby, prednostovi alebo primátorovi mail, zavolajte im alebo si zájdite za nimi osobne. Odpoveď nepoznám ani ako, a to som poslanec. Verím však, že čoskoro sa investičná akcia zrealizuje, pretože bude potrebná – najmä kvôli bezpečnosti. Autor: PhDr. Jozef Pavlov

 • Primátora a poslanco...

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil termín komunálnych volieb na sobotu 10. novembra 2018. Voliť si budeme na 4-ročné funkčné obdobie primátora mesta a 17 poslancov. Detva je rozdelená na 5 volebných obvodov, kandidát na primátora, ktorý získa najviac hlasov v súčte všetkých obvodov bude zvolený za štatutára mesta. Poslanci kandidujú v jednotlivých obvodoch, podľa počtu mandátov, pre ten ktorý obvod budú zvolení kandidáti s najvyššími počtami hlasov. /*banner*/ Primátorom mesta od roku 1998 (s nástupom v roku 1999) je Ing. Ján Šufliarský. Mesto Detva má v súčasnosti 17 poslancov v nasledovných obvodoch: OBVOD č. 1 (Piešť I., Piešť II., Krné) Ing. Stanislav Šichta Imrich Sekereš OBVOD č. 2 (Skliarovo, Laštek, Stavanisko, Kostolná) Ing. Dušan Tuček Imrich Murín OBVOD č. 3 (stará časť mesta) Branislav Baran Ing. Vladimír Kučera Mgr. Katarína Krekáňová Milan  Ďurica OBVOD č. 4 (pravá časť sídliska od cesty M. R. Š) Mgr. Slavomír Ciglan Mgr. Darina Labáková Mgr. Jana Kuzárová Jaroslav Kóňa Ing. Ladislav Bódi OBVOD č. 5 (ľavá časť sídliska od cesty M. R. Š) Jozef Výbošťok PhDr. Jozef Pavlov Ing. Juraj Bódi Ing. Roman Vrťo Autor textu: PhDr. Jozef Pavlov      

 • Šport

 • Ján Sýkora sa vracia...

  Po piatich rokoch strávených v Čechách sa do známeho prostredia pod Urpínom vracia 27 – ročný krídelník Ján Sýkora, ktorý podpísal zmuluvu na jednu sezónu. Rodák z Detvy pôsobil v Banskej v mládežníckych kategóriách. Svoj debut medzi seniormi si odkrútil v sezóne 2008/2009 v drese banskobystrických baranov. V tej istej sezóne odohral aj štyri zápasy za rodnú Detvu. /*banner*/ Sezóna 2010/2011 znamenala pre neho debut v reprezentačnom drese a tiež udomácnenie sa v zostave baranov, za ktorých 58 zápasov s bilanciou 20 gólov a 18 asistencií. Po skončení sezóny 2012/2013 smerovali jeho kroky do Plzne, za ktorú vo svoje premiérovej sezóne nastúpil 46 zápasoch. Nazbieral v nich 17 bodov za 9 gólov a 8 asistencií. Uplynulú sezónu pôsobil v Pardubiciach, ktorým pomohol 6 gólmi a jednou asistenciou k 6. miestu v základnej časti. Púť Pardubíc v play – off sa skončila vo štvrťfinále. Nestačili v ňom na  neúspešného finalistu z Třinca.

 • HC 07 Detva pred nov...

  Pozrite sa na najnovšie prírastky v kádri HC 07 Detva. ROMAN PETRÍK 23 – ročný brankár začínal s hokejom vo Zvolene. Uplynulú sezónu podávala veľmi dobré výkony v Skalici. Atmosféru extraligových zápasov zažíval tri sezóny v drese zvolenských rytierov, až do svojho odchodu do Skalice v sezóne 2016/17. Celkovo má doteraz v najvyššej súťaži na konte 13 štartov. DOMINIK RIEČICKÝ 26 – ročný odchovanec košického hokeja pôsobil od začiatku svojej kariéry výlučne na Slovensku. V tíme HC Košice si prešiel mládežníckymi kategóriami a neskôr bol zaradený do projektu Orange 20. Reprezentoval Slovensko na šampionátoch do 18, aj do 20 rokov a v ročníku 2009/10 sa dostal vďaka svojim výkonom medzi troch najlepších hráčov slovenského tímu na svetovom šampionáte do 18 rokov. Na prvý seniorský zápas nastúpil v drese HC Košice už ako 18 – ročný a celkovo za Košice odchytal 37 zápasov. Zaujímavý v jeho kariére bol ročník 2013/14, kedy sa striedavo objavoval na súpiskách Košíc a Bardejova, vďaka čomu sa môže pýšiť ziskom extraligového, aj prvoligového titulu súčasne. V uplynulých troch sezónach odchytal zápasy v Košiciach, Bardejove, Spišskej Novej Vsi a Prešove, odkiaľ prichádza do Detvy. ANDREI PERVYSHIN V nasledujúcej sezóne bude medzi opory detvianskej defenzívy patriť aj bronzový medailista z Majstrovstiev sveta do 18, víťaz Kontinentálneho, dvojnásobný víťaz ruskej Superligy a KHL 33 – ročný obranca Andrei Pervyshin, ktoré si v drafte roku 2003 vybralo z 253. miesta St. Louis Blues. Má na konte 211 reprezentačných štartov v drese ruského národného tímu a 348 zápasov v KHL, kde pôsobil v tímoch Ak Bars Kazaň, Avangard Omsk, SKA Petrohrad, CSKA Moskva, HK Soči, Traktor Čeljabinsk, Metalurg Novokuzneck a Neftichimik Nižnekamsk. Minulú sezónu odohral v tíme Saryarka Karaganda. IGOR MAGOGIN Najväčšou posilou detvianskej ofenzívy sa stal rodák z ruského Yekaterinburgu 36 – ročný Igor Magogin. Tento 178 centimetrov vysoký a 81 kilogramov vážiaci center začínal s hokejovou kariérou  v Rubine Tyumen pôsobiacom v druhej ruskej lige, v ktorej odohral celkovo 465 zápasov. Zaznamenal nich 122 gólov a 176 asistencií. Od sezóny 2009/2010 bol nepretržitou súčasťou kádra mužstiev KHL. Obliekal dresy Avtomobilist Yekaterinburg, Yugry Khanty-Mansiysk, Lade Togliatti a Servestale Cherepovets.  V sezóne 2010/2011 odohral 12 zápasov vo VHL a sezóne 2014/2015 bol kapitánom Yugry. Počas pôsobenia v KHL nastúpil celkovo na 368 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 49 gólov a 98 asistencií. JOZEF TOMČÁK 24 – ročný center začínal s hokejom v rodnom Prešove, v drese ktorého v sezóne 2012/2013 medzi seniormi. Ako chutí legionársky chlebík si vyskúšal počas sezóny 2016/2017, keď za českú Porubu 31 zápasov. Zaznamenal v nich 2 góly a štyri asistencie. V uplynulej sezóne odohral v drese prešovských tučniakov 49 zápasov s bilanciou 20 gólov a 23 asistencií. /*banner*/ ZDENĚK KRÁL Zdeněk je 22-ročným odchovancom Liberca a seniorské skúsenosti zbieral v tímoch nižšej českej súťaže, HC Benátky nad Jizerou a LHK Prostějov. V sezóne 2016/17 zavítal aj na Slovensko, kde odohral v drese Michaloviec 48 zápasov, so ziskom 47 bodov! V reprezentačnom drese nastúpil v 11. zápasoch, v mládežníckych kategóriách a nazbieral v nich 4 body za gól a tri asistencie. VIKTOR FEKIAČ 25-ročný, dobre stavaný center, rodák a odchovanec susedného Zvolena Viktor Fekiač sa vrátil do známeho detvianskeho prostredia. S hokejom začínal vo Zvolene, kde si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami a skúsenosti so seniorským hokejom začal zbierať v A tíme počas sezóny 2013/14, kde ešte ako junior odohral 31 zápasov. Najvýznamnejšou v jeho doterajšej „detvianskej“ kariére bola sezóna 2016/17, kedy bol významnou oporou nášho tímu a v 48. zápasoch naz1bieral až 49 kanadských bodov. V uplynulom ročníku Tipsport ligy odohral zo Zvolen 52 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 4 góly a 6 asistencií. MARTIN ĎALOGA Návrat strateného syna. Aj týmito slovami by sa dal opísať príchod Martina Ďalogu pod Poľanu. 25 – ročný majster Slovenska zo sezóny 2012/2013, pôsobil takmer celú svoju doterajšiu kariéru vo Zvolene, kde aj hokejovo vyrastal. Prešiel si všetkými mládežníckymi kategóriami a prvý seniorský štart zaznamenal v sezóne 2011/12, kedy odohral za A tím zvolenského HKM 14 zápasov. V tejto sezóne bol zaradený aj do projektu HK Orange 20 a v reprezentačnom drese sa predstavil na MS hráčov do 20 rokov. Martina možno považovať za skúseného extraligového hráča, pretože má na konte viac ako 300 štartov v najvyššej súťaži. Medzi jeho prednosti patrí najmä rýchlosť a s tým spojený rýchly prechod do útoku, ale aj cit pre prihrávku a schopnosť zakončiť. autor textu: Mgr. Milan Belko      

 • Gabriela Kuklišová: ...

  Jedným z najúspešnejších športových celkov v Detve je klub akrobatického rock ´n´ rollu Crazy Rock. Viac sme sa porozprávali s Gabrielou Kuklišovou, ktorá klub vedie. Kde sa začína história rock and rollu v Detve? Čo bolo impulzom pre založenie Crazy Rock-u? Klub akrobatického rock ´n´ rollu - Crazyrock vznikol v Detve v roku 2000. V tom istom roku bol aj oficiálne registrovaný do Slovenského zväzu akrobatického rock ´n´ rollu. Vo svojich začiatkoch fungoval Crazyrock ako súčasť vtedajšieho Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve a spadal pod správu jeho ekonomického oddelenia. Rovnako sa členovia klubu zúčastňovali všetkých súťaží práve pod hlavičkou DK AS. Tréningy prebiehali taktiež v jeho priestoroch, avšak tieto neboli dostatočne vyhovujúce po stránke materiálneho vybavenia, preto sa tréningový proces na čas presunul do priestorov bývalého kultúrneho strediska, v starej časti mesta, Chudobinca. V roku 2004 bola založená nezisková organizácia a Crazyrock začal fungovať ako samostatný subjekt. Záujem o akrobatický rock ´n´ roll rástol a pribúdali aj noví členovia. Vzhľadom na prašné prostredie v starom kultúrnom stredisku bolo opätovne nutné hľadať viac vyhovujúce priestory pre nácvik akrobatických prvkov, ako aj celých choreografií.  Istý čas preto využíval Crazyrock priestory športovej haly, kde bol veľkou výhodou vysoký strop, čo tanečníkom vyhovovalo najmä pri nácviku jednotlivých akrobatických tarov. V roku 2007 presunul klub svoje pôsobisko na Základnú školu  J.J.Thurzu, kde funguje až doteraz.  Počas svojej osemnásť ročnej existencie dosiahol klub nejeden výrazný úspech a jeho členovia sa zaradili medzi Slovenskú ale aj medzinárodnú špičku. Má tento tanec/šport nejakú strešnú organizáciu na Slovensku? Tento šport spadá pod hlavičku Slovenského zväzu tanečného športu a medzinárodnú svetovú federáciu akrobatického rock and rollu. Patríme medzi športy, ktoré sú zaradené do listiny čakateľov na vstup medzi olympijské športy. Každoročne sú organizované svetové hry, podobné olympiáde. Svetová federácia vynakladá obrovské úsilie a  robí všetky kroky , aby sme sa v dohľadnej dobe zaradili medzi olympijské športy. Aké najväčšie úspechy ste v histórii Vášho klubu dosiahli? Jednoznačne sú to dvakrát 2. miesto na majstrovstvách sveta v juniorských formáciách, 3. miesto na majstrovstvách Európy v tej istej kategórií. Ďalej je to 2.  miesto na svetovom pohári v juniorskej  kategórií  a 6 miesto v B- kategórií , ktoré si vytancoval Miroslav Lalík s Patríciou Vizinovou a dospelej kategórií s Luckou Ivaničovou. Ďalej sú to semifinálové účasti na svetových pohároch a rad titulov Majstrov Slovenska v rôznych kategóriách. Pre Detvu je rock ´n´ roll popri folklóre netradičný. Pociťujete to nejako? Každý človek je individualita a má svoj názor a to, čo ho napĺňa a baví. Ja to stále plne rešpektujem. Čo je zaujímavé ale, 80 percent našich tanečníkov má rodičov folkloristov. Pre nás je skôr limitujúca obtiažnosť nášho športu, kým folklór nemá až také nároky. Odkiaľ ako trénerka beriete neustále inšpiráciu? Ako každý šport, aj náš sa neustále vyvíja. Stále sú nejaké nové trendy, ktoré vidíme na súťažiach. Pre nácvik základných kompetencií ale samozrejme využívame základ a to je gymnastika a s každého športu si vieme niečo vybrať, napr .dynamiku , koordináciu, výbušnosť atď. /*banner*/ V akom veku je najlepšie začať s tancovaním? Samozrejme neexistuje presné číslo, veľmi to závisí od individuality dieťaťa .Mali sme štvorročného tanečníka, ktorý zvládal tréningy. Závisí to hlavne od rozvoja psychomotorických schopností každého dieťaťa. Ale osvedčili sa mi 6-7 rok, keď už dieťa nastupuje do školy a je schopné vnímať tréning. Vtedy je už citeľný progres a dieťa má pozitívnu spätnú väzbu, čo ho samozrejme motivuje do ďalších činností. Z pohľadu laického diváka ide pri tomto tanci naozaj o tvrdé trénovanie: choreografia, prevedenie, koordinácia. To musí vyžadovať dobrý kolektív detí. Je to tak? Je to tvrdý šport. Na rozdiel od iných tu musia spĺňať vyžadované kritéria naraz dvaja ľudia, ktorý tvoria pár. Váhové, osobnostné a iné danosti, ktoré sú potrebné pri tomto športe. Každý si naozaj siahne na dno svojich síl a to je moment, keď sa človek posúva vpred. Sú to ale veľmi dôležité zručnosti, ktoré určite budú potrebovať v živote. Naučia sa, že nič v živote nie je zadarmo a za všetko musia tvrdo pracovať, ale aj to, že výsledok je stále adekvátny vynaloženej námahe. Naučia sa sebareflexii, vedieť sa zaradiť medzi ostatných a zároveň vedieť odhadnúť, koľko námahy ich bude stáť dosiahnutie vytýčeného cieľa. Precestujú takmer celú Európu, čo ich naučí  postaviť sa na vlastné nohy a komunikovať s každým.  Spravidla rovnaký údel stmelí ľudí a tak tomu je aj u nás v klube. Je to super partia, stále sa veľa nasmejeme a zároveň si stále pomáhame. Starší pomáhajú a vychovávajú mladších. Po 18 rokoch činnosti už máme odchovaných mnoho vynikajúcich mladých ľudí, ktorí si našli svoje miesto v živote a sú úspešný. Napríklad Sean Kasumovič, ktorý je niekoľko násobným Majstrom sveta a Európy k kaderníckych disciplínach, jeho partnerka Majka Lórinčiková po úspešnom účinkovaní v televíznej show Bailando ostala v španielsku a ďalej tancuje a precvičuje Zumbu. Miroslav Lalík je študentom  2. ročníka fakulty telesnej výchovy a športu, kde študuje odbor akrobatický rock and roll, ktorý je jedine u nás akreditovaný v celej strednej Európe. Dúfam, že sa vráti domov a prevezme žezlo nášho klubu ďalej. Máme momentálne dosť malých detí a ukazujú sa opäť obrovské talenty, len dúfam, že vydržia a o pár rokov ich budem môcť spomenúť v takomto podobnom článku. Ďakujem za príležitosť odpovedať na vaše otázky a dúfam, že  niekoho oslovia  a privedie svoje dieťa k nejakému  športu. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov  

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3