s DTonline.sk

Správy

 • Radón je všade naokolo, ale dá sa proti nemu chrániť

  Radón je všade naokolo, ale dá sa proti nemu chrániť

  Radón, ako rádioaktívny plyn, sa uvoľňuje pri rozpade uránu a v malých množstvách sa nachádza takmer vo všetkých pôdach a horninách. Keďže je druhým najvýznamnejším faktorom, spôsobujúcim rakovinu pľúc, sledovanie jeho obsahu v podzemných vodách, stavebných materiáloch i pôde je jednou z úloh odborov ochrany zdravia pred žiarením jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva, banskobystrický nevynímajúc. „Radón je neviditeľný, bez farby a zápachu, ľudia ho teda môžu vdychovať bez toho, aby si to uvedomovali. Problematiku tohto rádioaktívneho plynu v pitnej vode v podzemných zdrojoch riešime už 20 rokov. V teritóriu, ktoré sledujeme, teda Žilinský a Banskobystrický kraj, máme niekoľko lokalít kde sme zaznamenali prekročenie smernej hodnoty objemovej aktivity tohto plynu. Vodárenské spoločnosti na náš podnet vykonali technické úpravy, ktoré zabezpečili trvalé zníženie jeho objemovej aktivity pod úroveň smernej hodnoty 20 Bq/l Sledujeme ho pravidelne vo všetkých verejných vodovodoch, no nie v súkromných studniach. Kto ale má záujem, môže si ju dať vyšetriť. Táto služba je však spoplatnená“, konštatuje k téme MUDr. Pavol Adámek, hlavný odborník hlavného hygienika SR v odbore ochrany zdravia pred žiarením, vedúci Odboru ochrany zdravia pred žiarením RÚVZ Banská Bystrica. Podľa jeho slov druhým významným zdrojom radónu sú stavebné materiály. Hlavne v 90- rokoch bola snaha vyrábať stavebné prvky z popolčekov aj škváry, z čoho mali zdravotníci obavy. Rozsiahly prieskum surovín na výrobu stavebných materiálov však ukázal, že obavy boli zbytočné. Dôvodom bolo najmä to, že uhlie, ktoré je ťažené v regióne, sledovanom banskobystrickým RÚVZ, neobsahuje vyššie koncentrácie rádia-226, ktoré je materským prvkom radónu. „Začiatkom 90- rokov sme robili prieskum, nenašli sme však v našom regióne popolčeky, alebo škváru, z ktorej by sa z tohto titulu nemohli vyrábať stavebné materiály. Išlo medzi inými o výrobcu v Zemianskych Kostolanoch. Producenti však na naše upozornenie o prípadnom výskyte radónu v stavebných materiáloch, vyrábaných z tohto zdroja požiadali o pravidelnú kontrolu, keďže svoju produkciu chceli vyvážať na západné trhy. Obsah rádia-226 v stavebných materiáloch sledujeme už 20 rokov ako platenú službu. Všetky stavebné materiály navyše zaradil do kontroly aj Technický a skúšobný ústav stavebný. Táto oblasť je teda na Slovensku sú pod veľmi prísnou kontrolou“, zdôraznil MUDr. Adámek. [caption id="attachment_15120" align="alignleft" width="300" caption="Radón na nás číha zo všetkých strán. (il. bioecologia.es)"][/caption] Jediným reálnym problémom podľa neho teda ostáva pôdny radón. V SR je zemné podložie také pestré, že jediné rozumné riešenie je, aby si stavebníci- aj keď im to na rozdiel od Českej republiky zákon neprikazuje, dali zmerať prípadný výskyt tohto rádioaktívneho plynu na svojej stavebnej parcele. Za významné považuje MUDr. Adámek aj edukáciu úradníkov stavebných úradov, aby vedeli stavebníkom poradiť, ale aj užšiu spoluprácu s mestami a obcami. Tie by mali mať prehľad, či sa na pozemkoch, kde územné plány povoľujú akúkoľvek výstavbu, vyskytuje radón. Podľa štúdie Eduarda Gombalu „Radón vo vnútornom ovzduší budov“, sa ľudia stretávali s negatívnymi účinkami tohto rádioaktívneho plynu dávno pred jeho objavením. Paracelsus na počiatku 16. storočia popísal špecifickú "banícku" chorobu, ktorou trpeli baníci pracujúci v rudných baniach oboch strán Krušných hôr. Medzi mladšími baníkmi spozoroval neobvykle vysokú úmrtnosť na pľúcne choroby- banícka choroba bola nakoniec v 19. storočí stotožnená s rakovinou pľúc. Príčinná súvislosť medzi inhaláciou vysokých koncentrácií radónu a rakovinou pľúc bola neskôr štatisticky dokázaná epidemiologickými štúdiami. Ochrane baníkov sa začala venovať zvýšená pozornosť v 50. rokoch minulého storočia. Prvé merania radónu v domoch sa uskutočnili v polovici 50. rokov vo Švédsku, no závažnosť tohto problému vystúpila do popredia záujmu až začiatkom 80. rokov 20. storočia. V Československu sa uskutočnili tajné merania v Jáchymove. V obývaných priestoroch by mala byť byť priemerná ročná objemová aktivita radónu menšia ako 200 Bq/m3 v novostavbách a 400 Bq/m3 v existujúcich stavbách. Čím je koncentrácia radónu v prostredí vyššia, tým je vyššie aj riziko vzniku ochorení. Zatiaľ čo pri bežnej hydroizolácii sa dôraz kladie najmä na miesta, kde je stavba pod hladinou podzemnej vody, protiradónová hydroizolácia musí byť bezpečná najmä v suchých a vysoko priepustných zeminách. Pre takéto podložie je totiž charakteristický vysoký obsah pôdneho vzduchu a jeho transport prúdením. Ak sa stavba nachádza na pozemku s nízkym radónovým rizikom, stačí zhotoviť po celej ploche domu klasickú hydroizoláciu. Pri strednom a vysokom riziku už treba pod všetky konštrukcie v priamom kontakte so zemou inštalovať kvalitnú protiradónovú hydroizoláciu. Treba ju uložiť tak, aby sa dôsledne zaizolovali všetky prestupy inštalácií, pretože radón, ako chemicky inertný plyn, má schopnosť prenikať do budov.

  12. januára 2011 18:17
 • V prvý týždeň zaznamenala polícia v našom kraji až 52 vlámaní

  V prvý týždeň zaznamenala polícia v našom kraji až 52 vlámaní

  Pravidelné týždenné policajné štatistiky nám aj v tomto roku zhodnotia vývoj kriminality, ale aj bezpečnostnej situácie na našich cestách. V uplynulom týždni polícia v Banskobystrickom kraji zaznamenala 52 prípadov krádeží vlámaním, pričom páchatelia spôsobili škodu za viac ako 52-tisíc eur. V 2 prípadoch so škodou 733 eur je páchateľ známy. Polícia dodatočne objasnila 3 prípady krádeže vlámaním, so škodu 330 eur. V uplynulom týždni sa páchatelia vlámali do 13 áut, 10 obchodov a reštaurácií a do 4 chát. Najviac vlámaní bolo zaznamenaných v okresoch Žiar nad Hronom (14), Lučenec (12), Banská Bystrica (11). Na území kraja sa uplynulý týždeň stalo 25 dopravných nehôd, pri ktorých boli 3 osoby usmrtené, 11 osôb sa zranilo, z toho 3 osoby ťažko. Hmotné škody, ktoré vznikli pri dopravných nehodách, sú odhadnuté na 115-tisíc eur. Najnehodovejším dňom bol pondelok, kedy sa stalo 5 dopravných nehôd. Najmenej dopravných nehôd po 2, polícia zaevidovala v utorok a vo štvrtok.

  11. januára 2011 16:50
 • Najlepší boj proti chrípke? Prevencia!

  Skončili sa vianočné prázdniny a školáci, ale aj mnohé deti predškolského veku, sa takmer po 3 týždňoch vracajú do základných škôl i predškolských zariadení. Po relatívnej izolácii v domácom prostredí nastáva obdobie pobytu v kolektíve, čo je v čase zvýšeného rizika výskytu chrípkových epidémií dôležitým obdobím na uskutočňovanie všetkých dostupných preventívnych opatrení na zabránenie prenosu vírusov chrípky v kolektívnych zariadeniach, ako aj na intenzívnejšie pokračovanie v posilňovaní celkovej odolnosti organizmu. „V súvislosti s výskytom chrípky sú preventívne opatrenia v detských kolektívnych zariadeniach veľmi dôležité. Z hľadiska získania chrípkovej infekcie totiž patria deti predškolského veku a školského veku medzi rizikové skupiny populácie. V epidémiách býva najvyššia chorobnosť u detí do 15 rokov. Deti od 6 mesiacov do troch rokov veku patria medzi prioritné skupiny osôb na očkovanie proti chrípke, deti predškolského a školského veku patria medzi ďalšie rizikové skupiny osôb na očkovanie proti chrípke,“ upozorňuje vedúca odboru hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica MUDr. Katarína Slotová. Pôvodcom ochorenia je chrípkový vírus (Influenza vírus), ktorý sa nachádza vo veľkom množstve v sekréte dýchacích ciest a vylučuje sa pri rozprávaní, kašľaní, či kýchaní. Chrípka sa tak rýchlo šíri v zle vetraných priestoroch s veľkým počtom osôb. Z osoby na osobu sa šíri kvapôčkovou infekciou vzdušnou cestou, ale niekedy sa môžu ľudia nakaziť aj kontaktom s predmetmi kontaminovanými výlučkami z dýchacích ciest a následným dotykom sa svojich úst alebo nosa. Vírus chrípky teda vstupuje do tela dýchacími cestami. Za dôležité preventívne opatrenia, ale aj opatrenia pri už epidemickom výskyte chrípky v kolektívnych zariadeniach považujú odborníci prijímanie a dochádzku len zdravých detí a zdravého personálu v detských a školských kolektívnych zariadeniach. Pretože ochorenie sa prenáša vzduchom, dôležité je časté a účinné vetranie. Ide o otvorenie okien dokorán cez každú prestávku, počas vyučovania, ak je to možné vetrať ventilačným oknom, dôležité je dokonalé vetranie aj počas upratovania a po skončení vyučovania, prípadne prevádzky detského zariadenia. Potrebné je tiež každodenné odstraňovania prachu, čistenia podláh a ostatných plôch vrátane radiátorov a kľučiek dverí navlhko s prísadou čistiaceho prostriedku. „V školách, ale aj domácnostiach, je potrebné zabezpečiť podmienky pre dodržiavanie zásad osobnej hygieny detí - mydlo na umývanie rúk, jednorazové papierové utierky na utieranie rúk, alebo vlastných uterákov detí. Deti musíme viesť k pochopeniu významu osvojenia si pravidelného umývania rúk mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd napríklad po použití WC, po kontakte so zvieraťom, pred jedlom, vždy po návrate domov, po pobyte vo verejnom dopravnom prostriedku a podobne,“ zdôrazňuje MUDr. Slotová. Pripomína však aj dôležitosť dodržiavanie zásad osobnej hygieny personálu v školách i predškolských zariadeniach, nutnosť zisťovania príčin zvýšenej absencie detí a žiakov, či neustálu pozornosť zdravotnému stav detí a žiakov počas dňa. Pri prejavoch akútneho ochorenia dieťaťa je potrebné zabezpečiť jeho izoláciu, dozor a informovanie rodičov. Pre krátkodobú izoláciu žiaka v škole tiež musia byť vhodné podmienky, tak isto je nutné počas chrípkového obdobia obmedzovať nadmerný styk detí, ako sú napríklad tlačenice počas obedov, prestávok, či odchode zo školy. Odporúča sa tiež neorganizovať a nezúčastňovať sa na podujatiach, kde je väčšia koncentrácia osôb. Odporúčania odborníkov v chrípkovom období – ale nielen v ňom, sa sústreďujú predovšetkým na zásady zdravého životného štýlu smerujúce k zvyšovaniu odolnosti organizmu. „Zdravá výživa, to je pestrá strava s dostatkom ovocia a zeleniny, ktoré sú najlepším a najprirodzenejším zdrojom vitamínov. Pre dieťa by ovocie a zelenina mali byť každodennou samozrejmosťou a nie občasnou nutnosťou. Najlepším spôsobom ako naučiť dieťa pravidelne prijímať ovocie a zeleninu je, keď takýto spôsob stravovania vidia u svojich rodičov. Netreba podceňovať dostatok spánku, správne obliekanie, ktoré zabráni prechladeniu organizmu, ale aj dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu. Ani nevľúdne a chladné počasie by nás nemalo odradiť od pravidelných vychádzok, pol hodiny rýchlej chôdze prispieva k zlepšeniu zásobovania organizmu kyslíkom a posilňuje imunitný systém,“ sumarizuje niektoré preventívne zásady MUDr. Slotová. Dodáva, že aj otužovanie, napr. striedavé kúpele a sprchy teplou a studenou vodou, sauna a príjem dostatku tekutín, ktoré okrem iného udržujú vlhké sliznice aj horných dýchacích ciest, majú v predchádzaní akútnych respiračných, či chrípkových ochorení svoj nezastupiteľný význam. Prevencia závažného ochorenia Chrípka každoročne spôsobí na Slovensku niekoľko tisíc ťažkých komplikácií – zápal pľúc, zápal priedušiek, zápal prínosových dutín, zápal stredného ucha, neurologické ochorenie, z ktorých mnohé je potrebné hospitalizovať. Tieto ochorenia môžu mať trvalé zdravotné následky. Najčastejšie je potrebné na chrípku hospitalizovať deti mladšie ako 2 roky a starších ľudí nad 60 rokov. Očkovať sa začína koncom septembra, začiatkom októbra až do konca februára. Ochranný účinok vakcíny nastupuje 10 – 14 dní po podaní očkovacej látky. Očkuje sa od 6 mesiacov veku. Po vakcinácii začína imunitný systém produkovať protilátky proti vírusovým proteínom vakcíny. Po stretnutí organizmu so skutočným chrípkovým vírusom tieto protilátky viažu jeho častice, takže ich eliminujú skôr, ako poškodia tkanivo. Jedinec neochorie, resp. v prípade ochorenia má toto ochorenie ľahší priebeh.

  11. januára 2011 10:51
 • Právna revue radí: Susedove stromy...

  Právna revue radí: Susedove stromy...

  Mám problém so susedom, resp. skôr s jeho stromami. V predzáhradke má zasadené štyri jedle, ktoré susedia s našou záhradkou. Problémom je, že stromu sú už strašne vysoké a presahujú výšku okolitých domov, čo je nepríjemné obzvlášť v zimnom období, alebo počas búrok. Bývame v spodnej časti ulice. Práve počas zimy a silných búrok sprevádzaných silným nárazovým vetrom sa stromy nebezpečne nakláňajú nad náš pozemok. K nášmu domu vedú elektrické, či káble a v prípade zlomenia stromu je viac než isté, že by spadol na náš dvor a roztrhal ich. Rodičia sú dôchodcovia a majú veľké obavy. Susedom sme už niekoľkokrát dohovárali, ale oni sa bránia tým, že stromy sú chránené, atď. Druhým problémom je, že z ich stromov nám do dvora prerastajú miestami až dva a pol metrové konáre. Nachádzajú sa vo výške, kde je problém z bežného rebríka ich odpíliť a sused o to nejaví záujem. Zbierame po dvore šišky, vysychá nám tráva. Dá sa s tým niečo robiť? Aj bez toho, aby sme sa vyhli súdom? Mám sa o čo oprieť v zákone? Viem len o Občianskom zákonníku §127, ale neviem, či je to dostatočný argument. Právne Revue radí: Podľa §3 Občianskeho zákonníka výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a na základe § 4 OZ sa môžete domáhať ochrany proti tomu, kto právo ohrozuje alebo poškodzuje na orgáne, ktorý je na to povolaný. Ak sa sused odvoláva na fakt, že stromy sú chránené, najlepšie vysvetlenie vám dá Obvodný úrad  životného prostredia, poprípade obec. Určite by som sa opieral aj o výklad znenia vami spomínaného § 127 OZ, na základe  ktorého môžete  šetrne, prípadne vo vhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo vetvy presahujúce na váš pozemok a  nič iné dokazovať nemusíte. Tak isto je váš sused povinný  v zmysle § 145 počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí, kde niet dohody, riešenie môže sprostredkovať aj obec no  a samozrejme súd.  Tak isto môžeme na váš prípad aplikovať aj § 417, kde vy máte dokonca povinnosť odvrátiť hroziacu škodu  spôsobom primeraným okolnostiam, t. j. vo vašom prípade ak sused ignoruje vaše výzvy na zabezpečenie stromov pred  pádom, nastupuje svojpomoc, samozrejme primeraná, vhodná a účinná. Radím tiež všetko dokumentovať(fotky, video, svedecké výpovede, zaznamenať situáciu kedy dochádza k ohrozeniu podľa vás a v akom rozsahu). Pripravené v spolupráci s www.pravnarevue.sk – Ďalšie právne rady na portáli BBonline.sk čoskoro. Už publikované právne rady na BBonline.sk nájdete tu...

  08. januára 2011 17:52
 • Kolty prekliate nízko pri prenose z Metropolitnej opery

  Kolty prekliate nízko pri prenose z Metropolitnej opery

  Priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku pod názvom Metropolitan opera: Live in HD pokračujú aj v novom  roku. Tentokrát na plátnách budeme môcť sledovať Dievča zo Zlatého západu. [caption id="attachment_14721" align="alignright" width="300" caption="foto: commandopera.com"][/caption] Populárna séria Metropolitan opera: Live in HD pokračuje už túto sobotu 8. januára o 18.45 h ďalším prenosom v Europa Cinemas. Na programe je  Pucciniho opera Dievča zo Zlatého západu (La fanciulla del West). Dej opery, ako napovedá názov, sa odohráva v období zlatej kalifornskej horúčky. Minnie, majiteľka saloonu Polka, sa zamiluje do banditu Remerezza, ktorého chráni ako pred mužmi zákona, tak aj pred zlatokopmi, čo vezmú zákon do vlastných rúk. V hlavnej úlohe v prenose vystúpi famózna americká sopranistka Deborah Voigt. Banditu Remerezza alias Dicka Johnsona bude spievať „železný“, a hlavne u našich západných susedov veľmi populárny tenorista, Marcello Giordani. Za dirigentským pultom bude stáť Nicolas Luisotti, sprievodkyňou prenosu bude hviezdna sopranistka Sondra Radvanovsky. Do Metropolitnej v kovbojskom klobúku Prenášaná bude inscenácia oceneniami ovenčeného režiséra Giancarla del Monaca z roku 1991. V tohtoročnej sezóne zaradila Metropolitná opera Dievča zo Západu do svojho repertoáru hlavne z dôvodu, že je tomu práve sto rokov, čo malo toto dielo v "Met" svoju svetovú premiéru. Hlavnú úlohu vtedy spievali Emma Destinnová a Enrico Caruso. „Pri príležitostí tohtoročného stého výročia premiéry opery sa v Met v čím ďalej väčších počtoch objavujú diváci oblečení v kovbojských kostýmoch a s kovbojskými klobúkmi na hlavách,“ uviedol za  česko-slovenského distribútora  prenosov Martin Cikánek a dodal: „pokiaľ by túto výstrednosť chceli praktizovať diváci prenosov u nás, tak ich žiadame, aby si počas prenosu dali klobúky dole z hlavy a nebránili vo výhľade divákom sediacim za nimi.“ Banskobystričanom prináša neopakovateľný zážitok z Live in HD prenosu Metropolitnej opery multikino Europa Cinemas. Kompletný program prenosov na túto sezónu nájdete na jeho oficiálnej stránke.

  08. januára 2011 10:07
 • Chrípka je späť

  Celkom zaujímavú sinusoidu s náhlymi poklesmi a vzostupmi má od začiatku tejto zimy  výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ale aj chrípky (CHPO). Kým v minulom týždni zaznamenali epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica ich výraznejší pokles, prvý týždeň roku 2011 na základe analýzy hlásení 48 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 45 percent lekárov pre dospelých z Banskobystrického kraja musia konštatovať pravý opak- značný nárast týchto ochorení. V medzitýždňovom porovnaní sa zvýšil výskyt ARO o tretinu, pričom chorých na chrípku a jej podobné ochorenia je viac až o 84 percent. Pri porovnaní s výskytom týchto ochorení s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt ARO nižší len o 4 percentá a chrípky o necelých 10 percent.  Epidemiológovia však na rozdiel  od vlaňajška nezaznamenali v tomto regióne zatiaľ ani jeden prípad ochorenia na novú chrípku AH1N1. RÚVZ v rámci celého Banskobystrického kraja aktuálne eviduje v prvom kalendárnom týždni v absolútnych číslach 4608 prípadov akútnych respiračných ochorení a 637 prípadov chorých na chrípku. Chorobnosť v prípade bežných zimných ochorení horných ciest dýchacích tak aktuálne predstavuje 1542 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja (údaj, ktorým sa relevantne dá porovnať chorobnosť v porovnaní s inými krajmi SR), chorobnosť na chrípku na 100 tisíc obyvateľov je 213 prípadov. Najvyššiu chorobnosť na ARO v Banskobystrickom kraji tentoraz hlásia okresy Veľký Krtíš (4163 prípadov na 100 tisíc obyvateľov), Brezno ( 2216),  Krupina ( 1748), Žarnovica (1655) a a Banská Bystrica (1608). Chorobnosť na chrípku je opätovne najvyššia v okrese Veľký Krtíš (až 1494 prípadov na 100 tisíc obyvateľov), ale aj v okresoch  Brezno, Revúca  Banská Štiavnica a Žarnovica. V porovnaní s uplynulým týždňom takmer dvojnásobne stúpol počet komplikácií z uvedených ochorení. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (112 prípadov), v 78 prípadoch zápalom pľúc a v 37 prípadoch zápalmi stredného ucha. Ochorenia na ARO však tomto týždni najviac postihujú vekovú skupinu detí od 0 do 5 rokov, na rozdiel od uplynulých týždňov aj ľudí v produktívnom veku, teda od 20 do 59 rokov. Pomerne vysoká chorobnosť na rozdiel od uplynulých týždňov postihla aj starších ľudí od 60 rokov. Pomerne nízka  je u detí základných škôl - predstavuje len 877 detí na 100 tisíc obyvateľov v tomto veku, ako  u adolescentov. Odborníci to dávajú do súvislosti so zimnými prázdninami, ktoré končia tento víkend. Dá sa očakávať, že nástupom detí do škôl sa chorobnosť v týchto vekových kategóriách opätovne  zvýši. Aj preto je potrebné dodržiavať niektoré odporúčané zásady- konzumovať zvýšené množstvo ovocia, zeleniny, a rýb,  ktoré sú významným zdrojom antioxidantov. Je potrené tiež často, ale krátko vetrať byty a od budúceho týždňa aj školské triedy.

  07. januára 2011 11:19
 • Prvé filmové novinky tohto roka

  Prvé filmové novinky tohto roka

  Aj v novom roku prináša banskobystrické Europa Cinemas očakávané a kvalitné novinky, ktoré by si fanúšikovia kvalitných filmov nemali nechať ujsť. Na plátne, resp. mimo neho si od štvrtka môžete vychutnať TRON: Dedičstvo 3D a dokument o svetoznámej skupine THE DOORS: When you´re strange. Od štvrtka môžete na plátnách multikina sledovať nasledujúce novinky: TRON: DEDIČSTVO 3D (TRON: Legacy) Začalo to iba ako počítačová hra. Ale v hlbinách virtuálneho kyber-sveta sa pravidlá zmenili... Jeff Bridges v pokračovaní kultového hi-tech príbehu, tentoraz aj v 3D. Hrdinov a divákov tak čaká ohromujúca cesta 3D kyber-svetom... Sam Flynn, rebelujúci 27-ročný mladík, sa už vzdal myšlienky, že niekedy znovu uvidí svojho otca. Ten býval významným vývojárom počítačových hier, ale pred vyše dvadsiatimi rokmi bez stopy zmizol. Jedného dňa Sam dostane záhadnú správu z čísla, ktoré už dvadsať rokov neexistuje. Stopa zavedie Sama do starej nefunkčnej herne a bývalej dielne jeho otca. Náhle zisťuje, že sa ocitá „na druhej strane“ – v  digitálnom svete, kde pred dávnymi rokmi zmizol jeho otec. Tento svet sa časom stal oveľa vyspelejším a drsnejším ako pred rokmi. Hra prestala byť len zábavou a dostať sa späť je otázka prežitia. sci-fi, USA 2010 hrajú: Olivia Wilde, Jeff Bridges [youtube 0hYSF8ymzy0 560 340] THE DOORS: WHEN YOU´RE STRANGE Prvý celovečerný dokumentárny film o hudobnej skupine The Doors napísal a režíroval Tom DiCillo a komentár nahovoril Johnny Depp. Tvorcovia v ňom odkrývajú dosiaľ nezverejnené zábery slávnej štvorčlennej rockovej kapely. Film stavia na záberoch nakrútených v rokoch 1966 - 1971, teda od vzniku kapely až do smrti Jima Morrisona. Dokument zobrazuje kým skupina The Doors bola a čím sa stala. DiCillo nahliada do sveta slávy, drog a alkoholu, ktoré sú s kapelou spájané. Zameriava sa zároveň na jej oddanosť rockovej hudbe. Vedľa výstrelkov Jima Morrisona je to tiež príbeh Raya Manzareka, Robbyho Kriegera a Johna Densmora – muzikantov, ktorých dôraz na umeleckú slobodu a odmietanie kompromisov inšpiroval viaceré generácie. dokument, USA 2010 Okrem noviniek sú aj naďalej premietané úspešné tituly z minulého týždňa: FOTRI SÚ LOTRI (Little Fockers) Najhoršou vecou v živote Grega Jebala je jeho svokor Jack Byrnes. Na to si už za ten čas, čo žije s dcérou bývalého elitného agenta tajných služieb stačil zvyknúť. Greg sa konečne chce stať neformálnou hlavou rodinného klanu, čomu sa pochopiteľne Jack bráni zubami nechtami. U Jebalovcov práve zaklopala na dvere kríza stredného veku. Greg už prišiel na to, že povolanie zdravotný brat nie je to, čo by z neho v očiach jeho 5-ročných dvojičiek robilo hviezdu.. Začne preto po práci fuškárčiť v jednej farmaceutickej firme, čo prebudí radary podozrievavého svokra , zvlášť keď zistí, že tamojšia Gregova nadriadená je viac než rozkošná. Nielen podozrenie z nevery kazí klímu gigantického rodinného stretnutia, ktoré sa uskutoční na počesť oslavy piatych narodenín malých Jebalovcov. Pozvanie na oslavu príjme aj Pamin bývalý priateľ Kevin, Jackov veľký favorit, ktorý sa rozhodne prebudiť bývalé vášne. V dusnej atmosfére sa Greg definitívne rozhodne ukázať celému svetu a predovšetkým svokrovi, že je pravou hlavou rodiny, avšak prostriedky, ktoré pre to zvolí, vytvoria reťazec katastrofálne komických situácií, čo rozhodne neposilní jeho autoritu. komédia, USA 2010 hrajú: Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streissand, Owen Wilson, Jessica Alba TURISTA (The Tourist) Johnny Depp sa vo filme The Tourist predstaví ako americký turista Frank, ktorého flirtovanie s cudzinkou vedie k celej rade intríg, romantických hier, ale aj k nebezpečenstvu. Počas neplánovaného výletu do Európy, kde si chce Frank zahojiť zlomené srdce, prežije nečakaný románik s Elisou, mimoriadne výnimočnou ženou, ktorá mu zámerne skríži cestu. V úžasnom prostredí Paríža a Benátok, sa ich románik vyvíja rýchlo, no čoskoro sú obaja hrdinovia náhodne zapletení do smrteľnej hry na mačku a myš... akčná komédia, Franc./USA 2010 hrajú: Angelina Jolie, Johnny Depp Na vlásku 3D (Tangled) Najnovšia zamotaná komédia zo štúdií Walta Disneyho. Dlhovlasá princezná Rapunzel strávila celý svoj život zamknutá vo veži, jej jediným spoločníkom je malý, ale zato svojrázny chameleónik. Do ničím nerušeného nudného života náhle vpadne zmätok v podobe šarmantného zlodeja Flynna Ridera. Nečakaná zmena spôsobí, že princezná po prvýkrát opustí svoje väzenie a vydáva sa aj so spoločníkmi na útek plný dobrodružstva, zamotaných situácií (doslova) a divokých zážitkov... animovaná komédia, USA 2010 NARNIA: DOBRODRUŽSTVÁ LODE RANNÝ PÚTNIK   3D (Chronicles of Narnia: Voyage of the Dawn Treader) Čarovný svet Narnie sa vracia. Edmund a Lucia, dve najmladšie z detí Pevensieovcov trávia prázdniny u svojich príbuzných spoločne so svojím neznesiteľným bratrancom Eustaceom. Často tu spomínajú na Narniu a na dobrodružstvá, ktoré tam zažili, keď jedného dňa z ničoho nič ožije obraz lode, ktorý visí v Luciinej izbe a oni sa jeho pomocou dostávajú späť do Narnie. Bohužiaľ aj s bratrancom Eustaceom. Z mora, kam sa prostredníctvom obrazu preniesli, ich zachraňuje kráľ Kaspian desiaty, ktorému deti v predchádzajúcom diele spolu so súrodencami Petrom a Zuzanou, pomohli ku kráľovskému trónu. Teraz sa mladý kráľ na lodi zvanej Ranný pútnik vydáva splniť svoju prísahu a nájsť sedem stratených lordov z Narnie, ktorí sa kedysi dávno stratili počas nebezpečnej výpravy... dobrodružný/fantasy, USA 2010 hrajú: Ben Barnes, Liam Neeson HARRY POTTER A DARY SMRTI I. (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1) Najočakávanejšia siedma a posledná časť zo série filmov „Harry Potter“ prichádza v dvoch častiach pod názvom “Harry Potter a Dary smrti”. V prvej časti “Harry Potter a Dary smrti I” sa Harry, Ron a Hermiona vydávajú na veľmi nebezpečnú misiu - tentoraz bez dohľadu svojich profesorov a predovšetkým bez ochrannej ruky profesora Dumbledora. Musia sa spoľahnúť len na seba viac ako kedykoľvek predtým. Medzitým sa čarodejnícky svet stáva nebezpečným miestom pre všetkých nepriateľov Temného pána. Dlhoočakávaná vojna sa začala a Voldemortovi Smrťožrúti získavajú kontrolu nielen nad Ministerstvom mágie, ale aj nad Rokfortom. Ich úlohou je nájsť poklad, ktorý má pre Voldemorta nevyčísliteľnú hodnotu: Harryho Pottera. Harryho jediná nádej je nájsť Horcruxy skôr ako Voldemort nájde jeho. Pri hľadaní stôp objavuje starý a takmer zabudnutý príbeh – legendu o daroch smrti. Ak by sa legenda stala skutočnosťou, Voldemort získa dlho vytúženú moc. Harryho Pottera, ktorý už viac nie je malým chlapcom teraz čaká úloha, na ktorú sa pripravuje od prvého dňa na Rokforte: rozhodujúci súboj s Voldemortom. dobrodružný/fantasy, USA 2010 hrajú: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

  05. januára 2011 19:38
 • Zlodeji sa nezastavili ani v poslednom týždni roka

  Zlodeji sa nezastavili ani v poslednom týždni roka

  V uplynulom, 52. týždni bolo v Banskobystrickom kraji zaznamenaných celkom 33 krádeží vlámaním, pričom páchatelia spôsobili škody za viac ako 18-tisíc eur. V tomto týždni sa páchatelia vlámali do 5 bytov, 3 áut a 8 obchodov a reštaurácii. Najviac vlámaní bolo zaznamenaných v okresoch Zvolen a Lučenec (v obidvoch okresoch po sedem vlámaní). Na území kraja sa uplynulý týždeň stalo 39 dopravných nehôd, pri ktorých sa jedna osoba zranila ťažko a 13 osôb utrpelo ľahké zranenia. Najnehodovejším dňom bol pondelok, kedy sme zaznamenali až 10 dopravných nehôd. Hmotné škody sú odhadnuté na viac ako 121-tisíc eur. V tomto týždni bolo ukradnuté jedno motorové vozidlo, a to v okrese Brezno.

  03. januára 2011 10:49
 • Chrípka sa lúči so starým rokom nízkym výskytom

  Chrípka sa lúči so starým rokom nízkym výskytom

  Na základe analýzy hlásení 44 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 39 percent lekárov pre dospelých z Banskobystrického kraja môžu epidemiológovia Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica konštatovať, že rok 2010 sa s nami lúči pomerne nízkym výskytom akútnych respiračných ochorení (ARO), ale aj chrípky (CHPO). V medzitýždňovom porovnaní klesol výskyt oboch typov ochorení zhodne o štvrtinu. Rovnaká tendencia je aj pri porovnaní s výskytom týchto ochorení s rovnakým obdobím vlaňajška- výskyt CHPO je nižší o 15 a chrípky takmer o 47 percent. Epidemiológovia nezaznamenali v tomto regióne zatiaľ ani jeden prípad ochorenia na novú chrípku AH1N1. RÚVZ v rámci celého Banskobystrického kraja aktuálne eviduje v poslednom tohtoročnom týždni v absolútnych číslach 3104 prípadov akútnych respiračných ochorení a 305 prípadov chorých na chrípku. Chorobnosť v prípade bežných zimných ochorení horných ciest dýchacích tak aktuálne predstavuje 1178 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja (údaj, ktorým sa relevantne dá porovnať chorobnosť v porovnaní s inými krajmi SR), chorobnosť na chrípku na 100 tisíc obyvateľov je 116 prípadov. Ochorenia na ARO však tomto týždni najviac postihujú vekovú skupinu detí od 0 do 5 rokov, na rozdiel od uplynulých týždňov aj ľudí v produktívnom veku, teda od 20 do 59 rokov.  O niečo nižšie je chorobnosť u detí základných škôl- predstavuje až 2790 detí na 100 tisíc obyvateľov v tomto veku. Najvyššiu chorobnosť na ARO v Banskobystrickom kraji tentoraz hlásia s takmer zhodnou štatistikou bezmála 3400 prípadov na 100 tisíc obyvateľov, okresy Krupina a Banská Bystrica. Nasledujú okresy Brezno, Veľký Krtíš a Žarnovica. Chorobnosť na chrípku je najvyššia v okrese Banská Bystrica s výskytom 273 prípadov na 100 tisíc obyvateľov, o vyše sto prípadov menej na 100 tisíc obyvateľov evidujú v okresoch Revúca a Žarnovica. V porovnaní s uplynulým týždňom mierne stúpol počet komplikácií z uvedených ochorení. Kým minulý týždeň predstavovali 1,7 percent, v týchto dňoch je to 2,8 percent z počtu chorých. Najčastejšie sa im zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutí (39 prípadov) v 35 prípadoch zápalom pľúc a v 14 prípadoch zápalmi stredného ucha. Aby sme mali bezproblémový vstup do roku 2011 je tu niekoľko rád odborníkov. Z hľadiska ochrany pred infekciami šíriacimi sa vzdušnou cestou má veľký význam častá a účinná výmena vzduchu vetraním a to rovnako doma, ako v škole. Vetranie slúži k regulácii teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti, ale aj k znižovaniu koncentrácie nežiaducich mikroorganizmov a alergénov a tým k obmedzovaniu možností prenosu nákazy. V zimnom období pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu sa vetrá každú hodinu otvorením okien na niekoľko minút bez priameho ťahu na deti, až do zreteľného pocitu ochladenia ovzdušia v celom rozsahu miestnosti. Významnú úlohu v prevencii ochorení napr. aj chrípky, má stav odolnosti organizmu. Pod ňou sa rozumie stav humorálnej a celurálnej imunity, ktorá zabraňuje prenikaniu infekcie do organizmu. Významný v ochrane dýchacích ciest proti oxidantom a radikálom v znečistenom ovzduší má v týchto dňoch zvýšený príjem rýb, ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú významným zdrojom antioxidantov. Antioxidanty- vitamín C a radikálny “upratovač” vitamín E, sú obsiahnuté v mimobunečnej a v bunečnej membráne epitelu dýchacích ciest. Nízky príjem týchto účinných látok má za následok ich nízku hladinu v mimobunečnej a bunečnej tekutine, čo oslabuje ochranu proti oxidatívnym a radikálnym atakom zo znečisteného ovzdušia. Vo všeobecnosti sa pravidelný výživový režim a rovnomerné rozloženie jedál počas dňa považuje aj v týchto sviatočných chvíľach za optimálny stav pre správnu fyziologickú rovnováhu, ako aj psychickú výkonnosť.

  31. decembra 2010 15:13
 • Na žltačku väčší pozor, jej výskyt sa za 10 rokov zdvojnásobil!

  Na žltačku väčší pozor, jej výskyt sa za 10 rokov zdvojnásobil!

  Od začiatku roku 2010 do dnešného dňa zaznamenali epidemiológovia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskobystrickom kraji 465 prípadov ochorení na vírusový zápal pečene typu  A (hepatitída typu A- žltačka), čo  predstavuje chorobnosť 71 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Región tak dosiahol najvyššiu chorobnosť za ostatných 10 rokov a  Banskobystrický kraj sa tak dostal v rámci Slovenska na druhé miesto hneď za Košický kraj. [caption id="attachment_14086" align="alignleft" width="300" caption="Základnou ochranou pred žltačkou je osobná hygiena."][/caption] „Zvýšenie počtu chorých na žltačku stúpol oproti roku 2000 takmer o 50 percent. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých okresoch kraja s výnimkou okresov    Revúca a Žarnovica, kde sa dosiaľ nevyskytol v tomto roku ani jeden prípad hepatitídy typu A.   V rámci kraja najvyššiu chorobnosť na žltačku má okres Zvolen, Lučenec, Poltár a Detva“, uviedla vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ  MUDr. Mária Avdičová. Zdôraznila, že napriek tomu, že vírusový zápal pečene typu A je predovšetkým choroba detí, tentoraz sa žltačka vyskytla aj vo vyšších vekových skupinách, pričom výnimkou nebolo ani ochoreniu u 65 ročných a starších ľudí.  Chorobnosť u 5 až 9- ročných detí je stále najvyššia- 261 prípadov na 100 tisíc obyvateľov v tejto vekovej skupine.Až 43 percent ochorení sa však vyskytlo u dospelých osôb vo veku 20 ročných a starších. „Žltačka tak už nie je len typickou chorobou detí, ale presúva aj do vyšších vekových skupín ľudí, ktorí sa vzhľadom na dlhoročný nízky výskyt s nákazou nestretli, nie sú odolní a sú teda na žltačku vnímavejší“, dodáva. Ochorenie spôsobuje vírus žltačky typu A, ktorý je hepatotropný, čo znamená, že poškodzuje bunky pečene. Keďže je to vírus, kauzálna liečba nie je k dispozícii. Neexistuje liek, ktorý by priamo tento vírus ničil. Ochorenie sa lieči  symptomaticky. Potlačujú sa jeho príznaky  a keďže sú napadnuté bunky pečene, ktoré si neplnia svoju funkciu, najdôležitejšia v liečbe je šetriaca diéta- obmedzenie potravín náročných na metabolizmus pečene, ako sú napríklad tuky. Potrebné je aj zníženie telesnej námahy, najlepšie pokojom na lôžku.  „Ochorenie sa prenáša fekálno- orálnou cestou, chorý vírusy vylučuje stolicou a k prenosu dochádza kontamináciou predmetov, potravín či vody. Najčastejšia forma je priamy kontakt, keď chorý kontaminuje prostredie a ľudí vo svojom bezprostrednom okolí. Potvrdené prípady sú hospitalizované, hospitalizácia sa riadi závažnosťou klinického obrazu, ktorá je daná najmä výškou pečeňových testov. Čím sú vyššie, tým je priebeh ochorenia dramatickejší“, zdôrazňuje MUDr. Avdičová.  Na vrchole ochorenia vylučujú pacienti najviac vírusov a ich stolica  je najinfekčnejšia. Akonáhle pacient zožltne, počet vírusov začína klesať. Do prepuknutia najväčších príznakov, teda kým je pacient najinfekčnejší, nie je izolovaný. Pri nedodržaní zásad osobnej hygieny nakazí svoje okolie a môže tak byť zdrojom epidémie. „Na prvom mieste pri tejto chorobe je dodržiavanie osobnej hygieny. Na nedávnom celoslovenskom stretnutí odborníkov sme sa dohodli, že budeme opäť  iniciovať zdravotno - výchovné akcie na školách so zámerom docieliť, aby si deti po použití WC umývali ruky. Chceme v tomto smere zaangažovať aj médiá, ktoré vhodnou formou budú pripomínať potrebu dodržiavania osobnej hygieny, ako najúčinnejšieho nástroja prevencie proti žltačke. Druhou účinnou formou je očkovanie, ktoré sa však poskytuje len v ohnisku nákazy najneskôr do dvoch týždňov od kontaktu“, uzatvára tému MUDr. Avdičová.

  30. decembra 2010 09:15
 • Rozhovor

 • Veronika Spodniaková...

  Prinášame Vám rozhovor so zaujímavou mladou ženou z Podpoľania - Veronikou Spodniakovou. Väčšina ľudí Vás pozná ako speváčku. Od kedy sa venujete spevu? Rodičia tvrdia, že som stále spievala už ako malé dieťa a celá rodina musela povinne počúvať moje domáce koncerty :). Ale oficiálne som začala ako 4 ročná v prípravke DFS Ratolesť ako tanečníčka a speváčka a následne som začala chodiť na spev a klavír do ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve. Na súťaži si ma ako 9 ročnú všimol primáš Ondrej Molota z legendárnej ľudovej hudby Ďatelinka a oslovil ma na spoluprácu. Odvtedy som začala vystupovať ako sólistka speváčka. Preferujete len spev ľudový? Vôbec nie, mám veľmi rada aj iné žánre a aktuálne s kapelou pracujeme na ich zaradení do repertoáru. V lokálnych podmienkach je však folklór lepšie predajný. Získali ste nejaké spevácke ocenenia? Vyhrala som všetky ročníky Spievaniek pod Poľanou, na ktorých som sa zúčastnila. Niekoľko okresných a krajských kôl Slávika Slovenska, cenu som získala aj na celoslovenskom kole. Ďalej to boli výhry na Zlatom kľúčiku a Burze talentov v speve moderných piesní, účasť v Kakaoslávikoch v Markíze. Za najväčší úspech považujem účasť na medzinárodnej súťaži folklórnych spevákov v Rumunsku, kde som reprezentovala Slovensko a získala som ocenenie jedného z laureátov a cenu divákov.  Aké je to byť na druhej strane barikády? - byť v porote speváckych talentových súťaží? V prvom rade je to pre mňa nostalgia, ako ten čas rýchlo ubehol a ja už nesúťažím,ale porotcujem :). Vždy sa teším z každého talentu, ktorý sa objaví. Zároveň však musím priznať, že som prísna porotkyňa a vo všeobecnosti ma mrzí, keď talentované deti nebývajú dostatočne pripravené. Potom ich na súťaži prevalcuje tréma a ďalej si nenesú pozitívny,ale často negatívny zážitok. /*banner*/ Pôsobíte aj ako speváčka v ľudových hudbách. V ktorej konkrétne? Mojou kmeňovou kapelou a zároveň srdcovou záležitosťou sú Vrchárski hudci. Okrem toho som spolupracovala aj spolupracujem s Ďatelinkou, Zlatými husľami, Brillant orchestrom Milana Olšiaka, Gold orchestrom Mirka Uhriča, Vrchárskym orchestrom Juraja Pecníka či Podjavorskou muzikou. Nahrávala som aj s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Bratislava. Pôsobila som ako hosťujúca sólistka v Lúčnici a Vojenskom folklórnom súbore Jánošík. V súčasnosti pôsobím aj ako vedúca speváckej zložky FS Hont Krupina. Aké je to prespievať celú noc na svadbe, zábave či oslave? Určite nie také jednoduché, ako si všetci myslia :). Už len ten proces, kým sa vôbec dostaneme na pódium je náročný. Zahŕňa to pravidelné skúšky, zostavovanie a obmieňanie repertoáru, kvalitnú aparatúru...Takisto technika spevu je nesmierne dôležitá, pretože odspievať niekoľko hodín v rôznych podmienkach je veľký nápor na hlasivky. A najdôležitejším faktorom sú ľudia - pokiaľ vidíme od nich príjemné správanie a chuť baviť sa, aj nám sa hrá a spieva oveľa lepšie. V kapele Vrchárski hudci sme sa stretli skvelá partia a možno aj preto sa nám darí vytvoriť perfektnú zábavu a dostávame od ľudí pozitívnu spätnú väzbu. Ktorá je najobľúbenejšia pieseň speváčky Veroniky Spodniakovej a naopak, ktorú dnes na akciách žiadajú najčastejšie ľudia? Moja obľúbená pesnička sa mení asi každý deň podľa nálady. Vo všeobecnosti mám rada mollové čardáše. Súčasné trendy neobišli ani ľudové kapely, preto medzi najžiadanejšie hity patria Kandráčovci a Kollárovci. Dva duby, Včielka či Hej sokoly nesmú chýbať na žiadnej dobrej zábave. Spomínate si na nejakú úsmevnú príhodu z vystúpení? Asi niet vystúpenia, na ktorom by sa nestalo niečo úsmevné. Keď však rozmýšľam, asi nič nie je zverejniteľné :) raz však o tom všetkom napíšem knihu a všetci sa dobre pobavíme. Z takej rodinnej klenotnice si spomínam na moment, keď som nevyhrala spevácku súťaž, moja starká to ťažko niesla a vybrala sa na porotu s dáždnikom :) Okrem spevu zvyknete aj moderovať. Aké akcie a podujatia napríklad? Rôzne plesy, večierky, firemné akcie, rodinné oslavy a jubileá, festivaly a podobne. Vždy sa vyskytne nová príležitosť. Moderným trendom sa stáva aj moderovanie svadieb. Raz som dokonca moderovala v angličtine svadbu srbského páru konanú na Slovensku. Prezraďte nám niečo aj zo svojho súkromia. V súkromí venujem svoj čas rodine a teším sa z môjho 18-mesačného synčeka Maxima, ktorý už teraz ukazuje veľký hudobný talent. Zaujíma ma história, som fanynkou futbalového klubu FC Barcelona a relaxujem pri počúvaní setov DJa Axwella. Rozhovor spracoval: Mgr. Jozef Pavlov Foto: archív V. Spodniakovej

 • Petra Kmeťková: Situ...

  V Detve čoskoro vyrastie nový útulok. O ňom, ale aj o iných témach súvisiacich s problematikou sme sa porozprávali s Petrou Kmeťkovou. Prečo ste sa rozhodli zriadiť v Detve útulok? Založenie OZ na pomoc psíkom v Detve a okolí, zároveň zriadenie útulku v tejto oblasti sme sa rozhodli na základe alarmujúcej a pretrvávajúcej situácie práve v tejto oblasti. Každá z nás v minulosti samostatne zachraňovala tuláčikov či týraných psíkov. Myšlienka spojiť sa znamená pre nás väčšiu pomoc. Kde sa bude útulok nachádzať? Útulok sa bude nachádzať pod kameňolomom na jednej z lúk v adekvátnej vzdialenosti od mesta, zároveň však s lepším prístupom pre verejnosť. Štádium výstavby je momentálne ovplyvnené počasím a financiami. Plánovaná prvá časť je v polovici tohto roku. Aká je situácia čo sa týka psov v Detve? Situácia v Detve a okoli so psami je kritická. Ľudia svoje psy nečipujú, preto nám prácu s nájdeným psíkom komplikujú. Psy dokonca nemaju ani známky na obojkoch, preto nájdenie pôvodného majiteľa je často zdĺhavé a stresujúce najmä pre psa. V Detve máme všetky negatívne stránky v tejto práci: množiteľov zameraných najmä na nemecké ovčiaky, tyranov či už úmyselných alebo neúmyselných, zároveň vyhadzovačov psov a v neposlednom rade problém s rómskymi spoluobčanmi. Často sa tvrdí, že po Vianociach mnoho ľudí vyhadzuje nechcené vianočné darčeky vo forme psíkov na ulicu. Máte s tým skúsenosť? Je pravda, že po Vianociach je na ulici viiac psíkov ako obvykle, no nie je to pravidlom. V minulom roku to bolo najmä pred Vianocami a po silvestrovských oslavách. Obrovský počet splašených psov, ktorý sa v niektorých prípadoch vďaka pyrotechnike už k svojim majiteľom nevrátia Ako Vám môžu ľudia vo Vašich aktivitách pomôcť? Ľudia nám môžu pomôcť rôznymi spôsobmi: finančne, materiálne - napr. nepotrebnými vecami, ktoré nám pomôžu pri výstavbe útulku (drevené palety, štrk, železné konštrukcie,  koterce), veci, ktoré denno denne potrebujeme - matrace, deky, obojky, vodítka, krmivo. Ďalej dočasnou opaterou pre psíka, zdieľaním našich príspevkov na fb stránke, venčením, atď. Môžu nám venovať aj svoje 2% z daní - je potrebné ma v tom prípade kontaktovať. /*banner*/ Ako je možné obmedziť týranie psov? Či je možné obmedziť týranie psov? Ťažko odpovedať (keby sa to dalo tak by sme mali o prácu menej - snáď osvetou a učením ľudí, že zviera má rovnaké city ako človek. Jediné v čom sa líši je, že nevie rozprávať. Akú máte skúsenosť so spoluprácou s mestom Detva a mestskou políciou? S MSP máme veľmi dobré vzťahy a vzájomne si pomáhame. V pripade, že nás o pomoc požiada štátna či diaňičná polícia snažíme sa taktiež pomôcť a je to vzájomné. S mestom Detva spolupracujeme zatiaľ trošku a budeme radi ak sa spolupráca rozvinie. Stretnete sa aj s negatívnymi názormi na Vašu záslužnú prácu? Áno sú aj negatívne ohlasy na našu prácu najmä od ľudí, ktorí majú v dnešnej dobe psíka na polmetrovej reťazi bez búdy a výbehu. Takí budú neustale dudrať. Už sa nám stalo, že negatívne reagovali aj na miesto, kde sa má útulok postaviť. Kto všetko Vám pomáha a na akej inštitucionálnej úrovni fungujete? Pomáhame si predovšetkým sami a sme vďačné za príspevky, ktoré nám ľudia posielajú. Zároveň sme vďačné aj materiálnej pomoci a za rôzne zbierky, ktoré pre nás ľudia organizujú. Fungujeme na báze rozdelenia úloh podľa času a možností tej-ktorej z nás. Snažíme sa od medializácie, adopcie, dočasných opater, venčenia, chovania, veteriny, vycestovavania zvládať všetko, len vzhľadom k momentálnym provizórnym podmienkam je to dosť náročne. Aký máte názor na legislatívne snahy zmeniť status psov z veci na cítiacu bytosť? Veríme, že zákona zviera nie je vec sa dočkáme a veríme, že bude možné aplikovat ho v praxi.   rozhovor spracoval: Mgr. Jozef Pavlov foto: OZ Zvieratkovo  

 • Ivan Zorvan: S hokej...

  Prinášame vám rozhovorom s Ivanom Zorom Zorvanom, ktorý za Joxerov odohral v tejto sezóne päť zápasom s bilanciou 13 gólov a 5 asistencií. Povedali by ste nám slov o sebe ? Volám sa Ivan Zorvan. Väčšina ľudí mi hovorí Zoro. Mám 28 rokov, žijem v Detve a od malička sa venujem športu. Ktorý športovec je pre vás vzorom a prečo ? Samozrejme ako plynul čas bolo ich viacej, zväčša to boli hokejisti, ale čo si pamätám tak vo mne najviac rezonuje meno Patrick Kane, pretože sa mi vždy páčilo aké má neskutočne rýchle ruky ako vždy  vedel na nájazde poslať brankára na párky. Ako vznikla prezývka Zoro ? Ak mám pravdu povedať tak prezývka  mi prischla po mojom otcovi, tiež hrával hokej. A ako vznikla ? To ani on sám nevedel, takže netuším, ale pravdepodobne to nejak vzniklo z priezviska.  Povedali by ste nám niečo o vašom pôsobení na futbalových trávnikoch ? Keďže som bol viac hokejista futbalu som sa venoval vtedy, keď mi skončila hokejová sezóna, takže som hrával vždy len jarnú časť, naposledy v OŠK Stožok, ale v minulosti som pôsobil aj v susednom tíme MFK Vígľaš – Pstruša. Čiže som nastupoval v zápasoch I.  a II. triedy na poste útočníka alebo záložníka. Futbal hrávam viacmenej kvôli tomu, aby som sa nejak udržiaval v kondičke a samozrejme kvôli partii chalanov, čo ho hrajú a ľudom, čo sa ho snažia robiť na nejakej úrovni. V akom veku ste sa začali venovať hokeju ? Ktorý hokejový klub vás vychoval ? S hokejom som začínal asi v 9-10 rokoch nespomeniem si presne, ale bolo to pomerne neskoro, pretože moji spoluhráči už hrávali zápasy a ja som sa len učil korčuľovať a držať hokejku (smiech), a samozrejme vychoval ma detviansky klub, v ktorom som strávil najviac sezón v mojej doterajšej kariére. Okrem angažmánov v Banskej Bystrici, Lučenci, Detva a Zvolene ste pôsobili v Bardejove a Michalovciach. Keď ste pôsobili na východe Slovenska zavítali ste ako hráč súpera na detviansky zimný štadión ? Ak, áno ako vás diváci privítali ? Áno zavítal niekoľkokrát a myslím, že ma nijak obzvlášť neprivítali, aspoň teda som to nikdy nezaregistroval. Poznali ma, vedeli kto som, ale určite nič extra, pretože som v tom čase obliekal dres súpera. Teda až na jednu výnimku, čo spomeniem, keď som raz v drese Detvy prišiel na rozcvičku na ľad do Michaloviec a tam na mňa vždy kričal jeden starší fanúšik, že prečo mám detviansky dres a nie michalovský, takže to dokáže človeka vždy dobre naladiť a potešiť (smiech).   Sezóna 2014/2015  a 2016/2017 znamenala pre vás ako hráča detvianskych medveďov víťazstvo v 1. hokejovej lige. Ako s odstupom času spomínate finále so Spišskou Novou Vsou a následnú baráž so Žilinou ? Tak samozrejme boli to sezóny, v ktorých sme získali 1. ligový titul na tie sa vždy v dobrom spomína, ale predsa sezóna 2014/2015 bola očosi špecifickejšia, pretože sa získal prvý prvoligový titul v Detve. Poskladala sa v kabíne jedna z najlepších partií aká kedy bola v Detve a od nej sa to všetko odvíjalo. Bavili sme sa hokejom, vyhrávali a bavili sa aj fanúšikovia, ktorí nás hrali dopredu svojim povzbudzovaním. Odstupom času by som povedal, že finále so Spišskou  bola už len taká formalita, pretože v takej nejakej eufórii zo štvrťfinále, kde sme vyradili Trnavu 3 sekundy pred koncom, vyhrali 3:2 na zápasy a následne sme vyradili taktiež niekoľkonásobného majstra 1. ligy, Bardejov. No a následnú baráž so Žilinou sme nezvládli, nakoľko si myslím, že súper bol skúsenejší a nám chýbali sily na prípadné zvraty v sérii.  /*banner*/ V sezóne 2016/2017 ste sa stali najtrestanejším hráčom Budiš ligy. Čím si toto negatívne prvenstvo vysvetľujete ? Ťažko povedať, čím to je. Som Detvanec, takže to vo mne občas vyvrie (smiech). Nie som typ, čo si na ľade nechá brnkať po nose (smiech), možno aj preto, ale občas sa v tej sezóne párkrát stalo, že som sa nejak nešťastne zrazil s protihráčom a vyfasoval trest do konca zápasu, takže tie minútky potom naskakujú jedna radosť. Priblížili by ste nám váš debut v slovenskej extralige ? Môj extraligový debut nebol ako si myslíte v Detve, ale v neďalekej Banskej Bystrici, kde som nastúpil ako 22 – ročný na zápas proti vtedy extraligovému MHC Mountfield Martin na tuším tri alebo štyri striedania, takže jedno striedanie som bol viac v strese ako na ľade, ale potom to nejak odpadlo a zistil som, čo a ako.  Ako ste sa dostali k detvianskym Joxerom ? Už ani neviem presne ako to bolo, ale chodievali sme zo začiatku partia nadšencov do telocvične na 3 ZŠ v Detve si len tak skúsiť zaťukať, najprv bez brankárov, potom postupne pribudli aj brankári a nakoniec vznikla myšlienka založiť florbalový klub a prihlásiť sa do ligy, čiže takpovediac som bol pri zrode Joxerov.  Po 16. kolách patrí DTF so ziskom 39 bodov 3. miesto a na druhú Žilinu stráca len bod. Ste s aktuálnym priebehom sezóny spokojný ? Myslím, že v tíme je spokojnosť, ale nebyť smolných zápasov mohlo to byť aj lepšie. Zapracovali sa do tímu mladí perspektívny hráči, v minulej sezóne sa trošku vyhrali a túto sezónu to ako vidíte zatiaľ  šliape. Ale tento tím má každú jednu sezónu najvyššie ambície – postup do extraligy, tak dúfam, že v najbližšej dobe sa nám to podarí. Mali ste si možnosť vyskúšať okrem futbalu, florbalu a hokeja súťažne aj iné športy ? Iné športy som nemal možnosť vyskúšať súťažne iba ak rekreačne, pretože skĺbiť hokej, futbal a florbal je dosť časovo aj fyzicky náročné (smiech). Ktoré športové podujatia ste mali možnosť navštíviť ? Naposledy som navštívil vlani mužskú florbalovú kvalifikáciu na MS, ktorá sa konala v Nitre, to bolo asi také jediné väčšie podujatie podujatie, ktoré som navštívil, inak veľmi nikam nechodím (smiech). 

 • Región

 • Rýchlostná cesta v s...

  Pokračovanie cesty R2 v smere na Lučenec začína byť reálne. Podľa slov ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka sa začína súťažiť úsek Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. V máji má byť známy aj zhotoviteľ pre úsek Kriváň - Mýtna.  ,,Vyhlásili sme súťaž na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce." Ministra dopravy počas víkendu aj napriek zasneženému počasiu privítalo veľké množstvo obyvateľov Mýtnej, ktorým táto cesta pomôže výrazne zlepšiť dopravnú situáciu. ,,Ukončenie súťaže predpokladáme koncom roka 2018 a výstavba tak môže začať. Mám radosť, že som mohol priniesť dobré správy a že čoskoro môžeme začať stavať,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek. Úsek pomôže hlavne doprave v obci Mýtna, kde občania už roky požadujú obchvat kvôli intenzite dopravy, hluku, prašnosti a bezpečnosti. Dlhé roky sa v otázke budovania cesty R2 cez Novohrad angažuje starosta obce Pavel Greksa. /*banner*/ Poďla portálu Našadoprava.sk ,,Predpokladaná hodnota stavebných prác na budúcom úseku R2 v plnom profile a dĺžke 13,5 kilometra v okrese Lučenec predstavuje 161,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Národná diaľničná spoločnosť predpokladá ukončenie súťaže koncom tohto roka a následne by sa mala začať aj výstavba. Trasa úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce začína dočasným napojením cesty prvej triedy I/16 na rýchlostnú cestu R2 v Mýtnej v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtna. Súčasťou rýchlostnej cesty bude 148 objektov, vrátane mimoúrovňovej križovatky Mýtna, jedenástich mostných objektov, z ktorých budú dominantné tri estakády v dĺžke 1,36 km, a šiestich protihlukových stien.Trasa úseku končí v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, na ktorú bude nadväzovať úsek R2 Tomášovce – Ožďany, pre ktorý je v súčasnosti vydané územné rozhodnutie." Úsek Kriváň - Mýtna má mať dĺžku 9,15 km. Text: Mgr. Jozef Pavlov, Našadoprava.sk Foto: FB Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 • Pri oslobodzovaní Po...

  Oslobodzovacie boje o Podpoľanie boli dlhé a tvrdé. Priniesli veľké materiálne a ľudské straty. Správa o situácii v okrese Zvolen z februára 1945 hodnotí vývoj: „Všeobecná politická situácia v okrese Zvolen je dosť kritická. Obyvateľstvo je pohoršené z leteckého a delostreleckého bombardovania, ale aj počínaním nemeckých vojakov. Tým sa vyčítajú hlavne náhle domové prehliadky, kedy rekvírujú jedlo a neplatia zaň. Činovníci HSĽS a HG sa vo Zvolene od 28. februára 1945 nezdržujú.“ Správa hovorí aj o tom, že niektoré obce sú už obsadené Sovietmi a nie je možné vykonávať nariadenia vlády. Lepšia situácia nie je ani v tých, kde sú ešte nemecké vojská, pretože tam obyvateľstvo všemožne sabotuje nariadenia bratislavskej vlády.                                                                                                                    Útoky sovietskych a rumunských vojsk v rámci Stredoslovenskej operácie viac-menej kopírovali útoky nemeckých oddielov v októbri 1944. Útoky boli vedené na územie okresu z juhu, juhovýchodu a východu. Nemci vhodne využili na obranu členitý terén a obranné pozície vybudované počas Povstania. Prvou oslobodenou obcou okresu bola koncom januára 1945 Detvianska Huta, posledné boli oslobodené takmer na konci marca 1945.                               Proti sebe stáli jednotky armádnej skupiny Juh a II. ukrajinského frontu. V rámci zväzkov Wehrmachtu to bola 8. armáda, na druhej strane 40. armáda generála F. F. Zmačenka, 53. armáda a zväzky rumunskej I. a IV. armády. ,,Na sklonku januára 1945 sa frontová línia II. ukrajinského frontu pohybovala na čiare Tlmače – Pukanec – Ladzany – Kozí Vrbovok – Močiar – Sihla – Brezno nad  Hronom.“ Sovietske a rumunské vojská stáli na hraniciach okresu Zvolen. Hlavné smery útokov boli z juhu a juhovýchodu. Nemecké vojská, ktoré sa na území okresu Zvolen bránili, boli v sile približne 11 peších divízií. Oproti nim stála veľká prevaha – desať sovietskych streleckých divízií, jedna pevnostná brigáda a 16 rumunských divízií. Oslobodzovanie okresu Zvolen z východu sa začalo obsadením Detvianskej Huty 29. januára 1945 jednotkami 50. streleckého zboru generála V. Merkulova. Sovietske a rumunské vojská z východu začali útočiť na nemecké pozície v Hriňovej. ,,Nepriateľ kládol veľmi silný odpor v priestore na línii Hriňová – Jaseňovo – Klopotovo – až po Poľanu.! Wehrmacht opäť vhodne využil členitý terén na defenzívne boje. Tie v Hriňovej a v okolitých lazoch trvali od 31. januára do 11. februára 1945.                                     Do Detvy prenikali sovietske a rumunské vojská cez pomedzie detvianskych a hriňovských lazov – Riečku, Zánemeckú a Skliarovo. Zároveň sa k nej prebíjali jednotky 51. streleckého zboru generála A. Rumjanceva z doliny Krivánskeho potoka. Nemecký obranný uzol bol hlavne pri obci Podkriváň. Po ústupe jednotiek z Hriňovej hrozilo v tomto priestore dislokovaným nemeckým vojskám obkľúčenie. Po ťažkých bojoch v obci Kriváň sa postupne sťahovali západne od Detvy.                                                                               Prvé sovietske a rumunské vojská prenikli do Detvy 12. februára 1945, obec bola definitívne oslobodená o deň neskôr. Nemecká obrana sa opierala o masív Poľany, obec Dúbravy a pohorie Rohy. Sovietsky tlak na Dúbravy vyústil do ich oslobodenia 19. február, čím sa nová nemecká obrana vytvorila na línii. Očová – Vígľaš – Slatinské Lazy. Po výpade sovietskych vojsk bola obsadená Zvolenská Slatina, čím vrazila medzi nemecké obranné línie klin. Z tohto dôvodu pokračovali sovietske a rumunské útoky na krídla – na jednej strane v smere na Slatinské Lazy, Záježovú a na druhej strane v smere na Očovú.      /*banner*/                   Ťažké boje prebiehali hlavne o Očovú. Boje o obec trvali niekoľko dní. K hranici Očovej sa pechota 230. streleckej divízie dostala už 25. februára, obec bola definitívne oslobodená až 1. marca 1945. Do bojov o obec sa zapojili aj zvyšky 2. čs. partizánskej brigády a partizánskej brigády Za oslobodenie Slovanov, ktoré prečkali zimu na Poľane. V Slatinských Lazoch sa prví rumunskí vojaci objavili 23. februára 1945. Priamo z obce boli nemecké jednotky relatívne rýchlo vytlačené, avšak zaujali obranu na svahoch blízkeho pohoria Korčín. Až po prerazení rumunských vojsk v smere Pliešovce – Záježová, Nemci ustúpili na Môťovú. Prístupy k mestu Zvolen od východu viedli cez obec Lieskovec. Už 8. marca 1945 bola obec oslobodená, ale po následnom nemeckom protiútoku bol v rukách Wehrmachtu až do 12. marca 1945. Obrana východných prístupov k Zvolenu sa zrútila po preniknutí rumunských vojsk do Môťovej 11. marca 1945: ,,týmto manévrom obišli Lieskovec z juhu, nemeckým jednotkám v Lieskovci hrozilo obkľúčenie, preto začali vyprázdňovať obec.“  Boje o okresné mesto Zvolen sa začali útokom z Môťovej na zvolenskú železničnú stanicu 12. marca 1945. Ako prvé sa do mesta prebojovali pluky 133. a 240. streleckej divízie. ,,Priame pouličné boje vo Zvolene sa začali silnou delostreleckou a leteckou prípravou útoku." Mesto bolo oslobodené definitívne 14. marca 1945. Význam dobytia mesta Zvolen ako hospodárskeho centra a dopravného uzla dokazuje aj fakt, že večer 14. marca 1945 bolo na počesť oslobodenia mesta vypálených 12 sálv zo 124 diel v Moskve. Nepriateľ po ústupe zo Zvolena mal stále na okolitých výšinách – Stráž, Bakova Jama a Borová Hora mínometné a delostrelecké jednotky, ktoré viedli rušivú paľbu s cieľom zabrániť sovietskym a rumunským vojskám vytvoriť na Hrone predmostie a pokračovať v útoku na Banskú Bystricu. Po preskupení sovietski a rumunskí vojaci prekročili Hron a 19. marca 1945 viedli útok na Borovú horu, Lukové a Zolnú. Následne boli obsadené obce Hájniky, Rybáre, Sielnica a Veľká Lúka. Obec Sampor sa stala súčasťou nemeckej obrany Banskej Bystrice z juhu na línii Sampor – Hronsek – Badín. Obce Tŕnie a Turová boli v smere postupu sovietskych a rumunských vojsk na Kremnicu. Oslobodili ich 26. marca 1945. Obec Železná Breznica bola poslednou oslobodenou obcou okresu Zvolen – 28. marca 1945.    Mgr. Jozef Pavlov Text je autorským textom z pripravovanej monografie Okres Zvolen 1938 - 1945.

 • Masarykov dvor osláv...

  Obľúbený Masarykov dvor nadchádzajúci víkend oslávi svoje 3. výročie. ,,Už v sobotu sa na Vás tešíme, na oslave našich tretích narodenín. Aj pre nás je neuveriteľné, ako ten čas letí... príďte s nami stráviť pohodový deň na Masarykovom dvore. V tento deň vyžrebujeme aj výhercov našej novoročnej súťaže. Pre detičky sme pripravili vozenie na koníku, súťaž o najkrajšiu masku, pre dospelých ochutnávku tradičných zabíjačkových špecialít a fašiangový sprievod. Tešíme sa na Vás." /*banner*/ V priebehu 3 rokov sa Masarykov dvor stal obľúbeným zariadením. Množstvo ľudí využilo možnosť svadby v tomto príjemnom prostredí, pravidelné športové a kultúrne podujatia obohatili kultúru v regióne, kuchyňa ponúka tradičné miestne špeciality. Bez preháňania sa môže dnes Masarykov dvor považovať za jeden z klenotov Podpoľania, nielen pre domácich, ale aj turistov. Program osláv začína v sobotu o 11:00. Text a foto: Masarykov dvor a redakcia

 • Šport

 • Delič majstrom Slove...

  Dňa 10. februára 2018 sa v športovej hale Dukla Trenčín konalo finále ligy NOGI Cup, ktorú organizuje Slovenská asociácia grapplingu. Na tomto kole boli zároveň udelené tituly majstrov slovenska za rok 2017, pre zápasníkov prestížnej kategórie expert boli pripravené opasky šampióna. Na tomto kole sa zúčastnil aj detviansky zápasník Róbert Delič, ktorému bol udelený titul Majstra Slovenska v kategórii expert do 66 kg a zároveň odovzdaný opasok šampióna. Delič bohužiaľ pre zranenie do zápasov nastúpiť nemohol, no po dominantných výkonoch v minulom roku nazbieral dosť bodov na celkové prvenstvo v tabuľke. Minulý rok sa mu podarilo vyhrať zlato celkovo na troch slovenských turnajoch. /*banner*/ Vyjadrenie Róberta Deliča: ,,Som veľmi rád že sa mi podarilo obhájiť titul z roku 2016, veľká vďaka patrí sponzorom, tréningovým partnerom v FFC Detva a mestu Detva za silnú podporu nášho klubu. Momentálne sa liečim zo zranenia, verím že už niekedy v apríli budem môcť ďalej zápasiť. Chystal som sa už v marci na prestížnu súťaž do Ríma, bohužiaľ pre zranenie to musím odložiť."

 • Víťaznú šnúru Detvy ...

  Víťaznú šnúru detvianskych hokejistov ukončila Dukla Trenčín. HC 07 Detva – HK Dukla Trenčín 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Góly: 33. Sojčík (Holenda, Marcel Hossa), 60. Bezúch Strely: 37-25 / Vhadzovania: 49-31 / Vylúčenia: 3-6 / Presilovky: 0-1 / Oslabenia: 0-0 / Rozhodovali: Štefik, Stano – Gajan, Gavalier - Ország / Počet divákov: 546 Zostavy Detva: M. Hackett - Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Macejko, Šimon, Gachulinec, Vyskoč, D. Jendroľ - Belluš, Surovka, Sitnikov - Milý, M. Surový, Žilka - Videlka, Murček, Ščurko - Andrisík, Piačka, Róth Trenčín: M. Valent - Bačík, L. Romančík, Pač, Holenda, Themár, Bohunický, Deveaux, J. Švec - Radivojevič, Pardavý, Bezúch - Marcel Hossa, T. Varga, Gašprovič - Mikula, Dlouhý, Hecl - Sojčík, Sádecký, D. Hudec V 13. minúte spálil obrovskú šancu domáci Sitnikov. Otvárací gól stretnutia zaznamenali hostia v 33. minúte,  keď presilovú hru využil Peter Sojčík. Protesty domácich hráčov,  že gól padol vďaka vysokej hokejke boli márne. O minútu neskôr sa do ďalšej veľkej šance dostal opäť domáci Sitnikov, ale trafil len ležiaceho Valenta. Hackett v 43. minúte v obrovskej šanci vychytal strelca úvodného gólu. Domáci v snahe vyrovnať odvolali v závere zápasu brankára, čo pretaviť vo vyrovnávajúci gól Belluš, ale neuspel. Víťazstvo Dukly pod Poľanou poistil sekundu pred koncom Ondrej Mikula. Pozápasové vyjadrenia Pavel Igríni, tréner Detvy: „Naši hráči podali opäť veľmi kvalitný výkon, myslím, že Trenčínu sme boli viac ako vyrovnaný súper a zaslúžili sme si zápas dostať do predĺženia, ale bez gólu sa doma nevyhráva. S výkonom, nasadením a bojovnosťou, aj s hernou kvalitou som ale spokojný.‟   Peter Oremus, tréner Trenčína: „Pre nás to bol veľmi dôležitý zápas, pretože dnes sme tie body potrebovali. Zápas bol veľmi ťažký, z víťazstva sa tešíme a ako hovorím, dnes sme sem išli jednoznačne získať tri body a to sa nám podarilo.‟   Highlight: https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10501-hc-07-detva-dukla-trencin/highlight   Vyjadrenie Juraja Milého: https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/video/rozhovory/udalost/11353-mily-po-zapase-detvy-s-trencinom   Vyjadrenie Petra Sojčíka: https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/video/rozhovory/udalost/11354-sojcik-po-zapase-detva-trencin   Vyjadrenie Michala Valenta: https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/video/rozhovory/udalost/11355-valent-po-zapase-v-detve     HC 07 Detva – HC Košice 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Góly: 60. Róth (M. Surový) - 39. Šedivý (Spilar), 54. Jenčík (Spilar, Dudáš) Strely: 35-30 / Vhadzovania: 28-34 / Vylúčenia: 5-3 / Presilovky: 0-1 / Oslabenia: 0-0 / Rozhodovali: Müllner, Orolin – Gajan, Gavalier – Chudada / Počet divákov: 511 Zostavy Detva: M. Hackett - Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, Vyskoč, Gachulinec, D. - Belluš, Surovka, Sitnikov - Milý, M. Surový, Róth - Videlka, Jakubík, Ščurko - Andrisík, Piačka, Jendroľ Košice: Habal - Dudáš, Ovčačík, Šedivý, Čížek, Pulli, Koch, Michalčin - Jenčík, Pacan, Spilar - Kafka, Klíma, Miklík - Šoltés, Boltun, Hričina - M. Novotný, Š. Petráš, Hudák Po šanci Hrinčinu v 12. minúte zvonila konštrukcia detvianskej brány. V 21. minúte sa domáci dostali do prečíslenia 3 na 2, avšak Kuklev zakončoval len do hrude Habala. O štyri minúty neskôr spáli ďalšiu veľkú šanci Detvy Videlka. Strela hosťujúceho Šedivého od modrej v 39. minúte skončila v Hackettovej bráne. Pri Bellušej šanci o dve minúty neskôr pomohla košickému brankárovi konštrukcia brány. Pobyt domáceho  Videlku na trestnej lavici skrátil v 54. minúte Richard Jenčík. Sekundu pred koncom prekonal hosťujúceho Habala Mário Róth. Pozápasové vyjadrenia Pavel Igríni, tréner Detvy: „V dnešnom zápase sme podali znovu veľmi zodpovedný výkon. Myslím si, že môžeme byť spokojní, škoda toho neskorého gólu, ale Košiciam sme boli rovnocenným súperom. Chýbalo nám 5 útočníkov, herná koncepcia sa zmenila po odchode Jakubíka, ktorý hral dnes vynikajúci zápas. Musím pochváliť všetkých hráčov, majú svoje opodstatnenie. Nehráme zlý hokej, tak ako povedal Miklík, že akým spôsobom môžeme byť na poslednom mieste, tiež sa tomu čudujem.‟ Marcel Šimurda, tréner Košíc: „Chalani dnes do bodky splnili všetko to, čo sme si povedali pred stretnutím, hrali sme jednoducho a bojovne. Všetko bolo podložené výborným výkonom nášho brankára. Dôležité bolo, že sme rýchlo otáčali hru smerom dopredu, súper sa nedokázal udržať v našom obrannom pásme. Išli sme si za svojim cieľom a získali sme dôležité tri body.‟ Highlight: https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10476-hc-07-detva-hc-kosice/highlight Vyjadrenie Mária Rótha: https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/kluby/hc-07-detva/video/rozhovory/udalost/11362-roth-nas-gol-prisiel-neskoro /*banner*/ Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry po predĺžení Prehry Skóre Body 1. Banská Bystrica 49 28 4 5 12 187:115 97 2. Nitra 49 27 6 4 12 174:135 97 3. Zvolen 49 25 7 6 11 165:132 95 4. Košice 49 27 5 3 14 160:118 94 5. Trenčín 49 27 5 3 14 133:98 94 6. Poprad 49 21 6 6 18 136:131 79 7. Žilina 49 16 3 6 24 121:142 60 8. Nové Zámky 49 11 7 4 27 110:161 51 9. Liptovský Mikuláš 49 10 5 9 25 109:143 49 10. Detva 49 10 1 3 35 103:174 35   Slovensko 20 20 3 1 3 13 38:87 14 Stav tabuľky k 12. februáru 2018 Text: Milan Belko

 • Piate víťazstvo HC 0...

  Hokejový klub HC 07 Detva zažíva svoju športovú renesanciu. MsHK Doxxbet Žilina – HC 07 Detva 4:5 po predĺžení (2:1, 1:1, 1:2, 0:1) Góly: 10. Húževka (Kozák, M. Tvrdoň), 17. Kozák (T. Pospíšil, Húževka), 25. J. Jurík (Holovič, Juraško), 43. J. Jurík (Konečný, Holovič) - 12. Belluš, 25. Ščurko (Videlka), 48. Surovka (Belluš), 57. Ščurko (M. Surový, Milý), 64. Milý (Videlka) Strely: 35-29 / Vhadzovania: 30-35 / Vylúčenia: 2-5 / Presilovky: 2-1 / Oslabenia: 0-0 / Rozhodovali: D. Konc, Müllner – Gegáň, Kollár - Kontšek/ Počet divákov: 1205 Zostavy Žilina: T. Tomek - Kozák, Hatala, Juraško, Michal Roman, P. Mikuš, Martin Mazanec, Mendrej, Turian – M. Tvrdoň, Húževka, T. Pospíšil - J. Jurík, Holovič, Konečný - Rogoň, Ondruš, Stupka - Váňa, Valášek, Dolinajec Detva: M. Hackett - Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Šimon, Macejko, Gachulinec, Vyskoč, D. Jendroľ - Belluš, Surovka, Sitnikov - Milý, M. Surový, Žilka - Videlka, Murček, Ščurko - Andrisík, Piačka, Róth Počas presilovej hry v 10. minúte Tvrdoň našiel na pravej strane Kozáka, ktorý sa oprel do strely, Hackett puk vyrazil pred seba, kde bol číhajúci Peter Húževka a poslal ho do detvianskej siete. O dve minúty neskôr bolo vyrovnané zásluhou Martina Belluša. Domáci Lukáš Kozák dostal skvelú prihrávku od Tomáša Pospíšila a z pravého kruhu vymietol ľavý vinkel Hackettovej brány. Prečíslenie domácich 2 na 1 gólovo zakončil v 25. minúte po  prihrávke Holoviča Juraj  Jurík. O pár sekúnd neskôr našiel Videlka Ladislava Ščurka, ktorý prekonal Tomeka. Pobyt hosťujúceho Surového na trestnej lavici skrátil v 43. minúte svojím druhým gólom v stretnutí Juraj Jurík. Vylúčenie domáceho Rogoňa gólovo potrestal v 48. minúte Filip Surovka. Zápas poslal do predĺžení svojim druhým gólom v zápase detviansky medveď Ladislav Ščurko. Hrozbu samostatných nájazdov odvrátil v 64. minúte hosťujúci Juraj Milý.  /*banner*/ Pozápasové vyjadrenia Petr Rosol, tréner Žiliny: „Z výsledku som sklamaný. Aj keď sme hrali bez piatich hráčov základnej zostavy, nemôžeme sa na to vyhovárať. Viedli sme 3:1 a 4:2 a nechali sme si víťazstvo vziať. Nemôžeme dostať v niektorých situáciách gól, ako sme dostali dnes. V takých momentoch musíme puk aj 'zožrať', no to sa nestalo. Poviem to otvorene, po zápase som na hráčov nebol dobrý a príjemný.‟ Pavel Igríni, tréner Detvy: „Pomaly sme sa rozbiehali, chlapci mali v nohách ťažký duel s Banskou Bystricou. Prvú tretinu sme prehrali, ale myslím si, že v druhej a tretej časti sme už boli silnejší na puku, hrali sme agresívnejšie, lepšie sme kombinovali, dali sme pohotové góly a hrali sme svoju hru. Po zásluhe sme vyhrali, za čo patrí vďaka všetkým hráčom, musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na zvyšné duely v tomto mikrocykle.‟ Highlight: https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10625-mshk-zilina-hc-07-detva/highlight   Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry po predĺžení Prehry Skóre Body 1. Nitra 47 27 6 3 11 170:127 96 2. Banská Bystrica 47 27 4 5 11 182:108 94 3. Zvolen 47 24 7 6 10 158:127 92 4. Trenčín 47 26 5 2 14 129:95 90 5. Košice 47 25 5 3 14 156:116 88 6. Poprad 47 20 5 4 18 127:128 74 7. Žilina 47 16 3 5 23 117:136 59 8. Nové Zámky 47 11 6 4 26 103:152 49 9. Liptovský Mikuláš 47 9 4 9 25 103:139 44 10. Detva 47 10 1 3 33 102:170 35   Slovensko 20 20 3 1 3 13 38:87 14 Stav tabuľky k 7. februáru 2018 Text: Milan Belko

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3