s DTonline.sk

Správy

 • Aj Banskobystrický kraj bude krajší...

  Aj Banskobystrický kraj bude krajší...

  Nové cesty, chodníky, zrekonštruované školy, námestia, lavičky či úplne nová kanalizácia. To je len časť projektov, ktoré sa realizujú  alebo sa v budúcich mesiacoch budú realizovať v rámci Regionálneho operačného programu a budú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a 5 % príspevku konečného prijímateľa. Banskobystrický samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program v súčasnosti implementuje 101 schválených projektov v celkovej výške 97 145 510 Eur. Jednu z najhorších ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji čaká rekonštrukcia. Takmer 30 kilometrový úsek Kriváň – Hriňová – Detvianska Huta – Látky a Hriňová - Vrch Slatina prejde komplexnou modernizáciou. Cesta sa zosilní, dostane novú vrstvu, rozšíria sa autobusové zastávky a vymenia sa poškodené zvodidlá. Priamo v meste Hriňová pribudne nový kruhový objazd. Podobná rekonštrukcia čaká aj ďalších sedem úsekov na území kraja. Obyvatelia obce Ráztoka sa konečne po viac ako 20 rokoch dočkali. Vďaka rekonštrukcii sa zvýši úroveň dopravno-technického stavu ciest, zníži sa nehodovosť až o 25 percent a zvýši sa komfort cestujúcich a bezpečnosť.  Položením nového krytu sa na ceste podstatne zníži hlučnosť a prašnosť v porovnaní s existujúcim stavom. V rámci opráv sa prekryje  potok v obci Ráztoka, demontujú sa nevyhovujúce zábradlia na viacerých úsekoch, opravia sa zvodidlá, položí sa nový kryt vozovky a vymení sa tiež dopravné značenie. V priebehu niekoľkých mesiacov sa podarí obnoviť 144 kilometrov ciest za takmer 24 422 000 Eur. Revitalizácia verejných priestranstiev, výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov, cyklistických trás, miestnych komunikácií, mostov a lávok, zastávok či verejných hygienických zariadení. Na toto všetko mohlo 124 obcí Banskobystrického samosprávneho kraja využiť finančnú podporu Európskej únie poskytovanej v rámci Regionálneho operačného programu. Ponúknutú šancu využilo 95 z nich a až 79 % so svojim projektom uspelo.  V najbližšej dobe tak novú - krajšiu tvár dostanú centrá 77 obcí Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sa celkovo investuje 55 208 200,69 Eur. Takmer 15,9 milióna Eur sa investuje do výstavby kanalizácie, čistiarní odpadových vôd a celkovej revitalizácie 9 obcí Banskobystrického kraja, kde žije vysoký počet rómskeho obyvateľstva. Podpora infraštruktúry cestovného ruchu – to je ďalšia oblasť, v rámci ktorej sa žiadatelia z Banskobystrického samosprávneho kraja mohli uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Ten získalo 7 projektov. Na neinvestičné aktivity zamerané na tvorbu partnerstiev v oblasti cestovného ruchu a na propagáciu regiónov sa využije 1 626 618,71 Eur. Týmto však pomoc obciam nekončí. Aj v roku 2011 sa budú môcť obce uchádzať o podporu svojich projektov z Regionálneho operačného programu v rámci vyhlásených výziev.

  18. decembra 2010 10:28
 • Týždeň pred Vianocami chrípka opäť silnie

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v rámci celého Banskobystrického kraja eviduje v týchto predvianočných dňoch v absolútnych číslach 7671 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) a 1128 prípadov chorých na chrípku (CHPO). Chorobnosť v prípade bežných zimných ochorení horných ciest dýchacích tak aktuálne predstavuje 2225 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja (údaj, ktorým sa relevantne dá porovnať chorobnosť v porovnaní s inými krajmi SR), chorobnosť na chrípku na 100 tisíc obyvateľov je 327 prípadov. V porovnaní s uplynulým týždňom je to zvýšenie chorobnosti a prípade CHPO o desať percent a ochorení na chrípku takmer o štvrtinu. Z dôvodu vyššieho výskytu týchto typov ochorení zatvorili pre vysoké percento chorých detí jednu škôlku v okrese Banská Bystrica a po jednej v okresoch Krupina a Zvolen. V okrese Krupina bola navyše zatvorená aj jedna základná škola. Ochorenia v tomto týždni najviac postihujú vekovú skupinu najmenších detí od 0 do 5 rokov.  Chorobnosť tu predstavuje až 6475 detí  na 100 tisíc obyvateľov v tomto veku.  V priemere o tisíc prípadov je menej vo vekových skupinách detí základných škôl a adolescentov. Okolo tisíc prípadov na 100 tisíc obyvateľov sa vyskytuje u ľudí v produktívnom veku, ako aj u seniorov 6O a viac ročných.  Najvyššiu chorobnosť na ARO v Banskobystrickom kraji hlásia okresy Veľký Krtíš, kde počet prípadov na 100 tisíc obyvateľov prekročila 4100,  nasledujú okresy Banská Bystrica (2728), Revúca (2717) a okres Zvole, kde sa vyskytlo 2385 prípadov ochorenia na ARO na 100 tisíc obyvateľov. Chorobnosť na chrípku je opäť najvyššia v okrese Veľký Krtíš (1824 prípadov na 100 tisíc obyvateľov), nasledujú okresy Banská Štiavnica, Lučenec a Poltár. V porovnaní s uplynulým týždňom sa zvýšil aj počet komplikácií z uvedených ochorení. Predstavuje takmer 5 percent. V priemere za všetky vekové skupiny sa vyskytlo až 117 zápalov pľúc, 103 prípadov zápalu stredného ucha a 153 prípadov zápalov dutín. RÚVZ Banská Bystrica urobil analýzu vývoja respiračných aj chrípkových ochorení na základe hlásenia 63 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov pre dospelých z Banskobystrického kraja.

  17. decembra 2010 13:06
 • Srdce na dlani pre dobrovoľníkov z celého kraja

  Srdce na dlani pre dobrovoľníkov z celého kraja

  V rámci celoslovenskej akcie Srdce na dlani bolo za Banskobystrický samosprávny kraj udelených 11 ocenení dobrovoľníkom, ktorí vykonávajú svoju činnosť bez akéhokoľvek nároku na finančnú odmenu. Ceny udeľovalo Dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB a mestom Banská Bystrica pod záštitou primátora v 4 kategóriách týmto jednotlivcom a kolektívom: za pomoc pri prekonávaní bariér seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím Antónii Buzalkovej, Tatiane Herchlovej, Martinovi Sivákovi a Petrovi Lacikovi, v kategórii podnetný prínos v práci s deťmi a mládežou Štefanovi Turócimu, Márii Kachničovej a Adriane Barníkovej, za prácu pre komunitu Ľudovítovi Buzalkovi, Vile Libiakovej a členom Združenia detí a rodičov Rimavská Píla: Mariánovi Foľkovi, Kataríne Belicovej, Bohumilovi Belicovi, Miriam Kubinskej a Petrovi  Kubinskému, za šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným Adriane Záskalanovej a skupine rodičov podporných rodinných aktivistov, ktorých koordinuje Jolana Uhríková. Akcia sa konala už po štvrtýkrát. Návrhy na toto ocenenie mohli organizácie a jednotlivci spolupracujúce s dobrovoľníkmi posielať do 28. novembra 2010. Dobrovoľníci si ocenenia prevzali 9. decembra 2010 vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici. Podujatie je v tomto období predzvesťou roka 2011, ktorý je vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva.

  17. decembra 2010 11:27
 • Pribúdajúce elektrárne na Hrone

  Pribúdajúce elektrárne na Hrone

  V novembri predložila spoločnosť SPI zámer o výstavbe Malej vodnej elektrárne (MVE) Vlkanová na posúdenie, čo sa týka vplyvov na životné prostredie. Dotknutými obcami sú Banská Bystrica (miestna časť Radvaň a Kremnička) a Vlkanová. So stavbou chcú začať v prvom štvrťroku 2012. V rámci výstavby by zamestnali takmer tridsať ľudí, v prevádzke maximálne dvoch. Náklady na celú elektráreň haťového typu predstavujú cca 4,5 mil. eur. V posudzovacom zámere sa tiež uvádza, že prevádzka vyrobí 4 850 MWh (megawatthodín) dodaných do siete Stredoslovenskej energetiky a tým sa ušetrí asi 6 000 ton uhlia. MVE Vlkanová by mala byť situovaná mimo obydlí, v 169-tom riečnom kilometri. „Dielo negatívne neovplyvní, ani v súčasnosti – ani výhľadovo, akékoľvek ďalšie využitie priľahlého územia (ako pravostranného, tak aj ľavostranného).“ Nebude v oblasti Štátnej ochrany prírody a ani nezaberie intenzívne využívanú poľnohospodársku pôdu. V lokalite sa nenachádzajú zdroje s minerálnou vodou a ani nijaké neohrozujú. Fauna a flóra danej oblasti nie je významná svojou vzácnosťou, na nijaký druh sa nevzťahuje špeciálna ochrana. Nevyhnutné je však odstránenie časti brehových porastov, výrub asi 200 stromov. Hlavná výstavba by mala byť situovaná na pravej strane toku. V súčasnosti sa za nevyhnutnosť pri podobných stavbách považujú tzv. biokoridory - rybovody (umelo vytvorené obtokové kanály). Pri starších vodných elektrárňach často absentujú, mnohé vybudované sú prakticky nefunkčné. Navrhovateľ MVE Vlkanová do plánu zahrnul 73 metrový biokoridor umiestnený v ľavobrežnej línii. Vodné elektrárne však kvôli vplyvu na prúdenie toku v rieke, menia i dno rieky. Následkom toho danú lokalitu opúšťajú prúdomilné druhy a osadzujú tie, ktoré žijú v nádržiach. Elektrárne však prechodom vody cez turbíny zvyšujú kyslíkovú bilanciu a tak prispievajú k nárastu rybej osádky, oponuje posudzovací zámer. Vybudovaný rybovod má byť nového typu (prvýkrát zrealizovaný - 2002), tzv. štetinový. Znamená to, že celé dno žľabu je opatrené pružnými štetinovými prvkami v kombinácii so štrkom. Hať tak síce preruší plynulosť toku, biokoridor však prepojí hladinu pod haťou s hladinou v zdrži, čím umožní obojsmernú migráciu všetkých rýb i dnových organizmov. Dokáže tiež rybám poskytnúť oddych a úkryt. Štetinový rybovod umožňuje aj splavnosť člnmi a pramicami. Zvyšuje bezpečnosť splavu, keďže člny sa kĺžu po vrcholoch štetín. Spracovateľ zámeru počíta aj s prepojením s rekreačnou zónou - s napojením na cyklotrasy či spoločenské a podnikateľské aktivity pri splavoch Hrona. Negatíva? Využitie hydroenergetického potenciálu riek na výrobu elektrickej energie nie je vo svete, ale ani na Slovensku, nijakou novinkou. Len na Hrone je v súčasnosti osem vodných elektrární. V štádiu výstavby sú ďalšie štyri. Podľa návrhu Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave, z ktorého vychádzajú závery Ministerstva životného prostredia, je možné, aby bolo na Hrone celkovo 36 vodných elektrární. To sa nepozdáva napr. občianskym združeniam (OZ) Slatinka a Hron pre slobodné rieky, ktoré zostavili petíciu na záchranu Hrona. Podľa OZ Hron pre slobodné rieky takéto plány posudzujú len vplyv jednotlivých elektrární a nepočítajú s celkovým. Podľa spracovateľa zámeru MVE Vlkanová, Jozefa Lahkého, je technicky využiteľný hydroenergetický potenciál len prvotným faktorom, po ktorom nastáva technicko - ekonomicko - ekologické vyhodnotenie potenciálu vodnej elektrárne. I preto vníma existenciu 36 elektrární na rieke Hron ako absolútne nereálnu. Hydroenergetický potenciál malých vodných elektrární je však podľa OZ Hron pre slobodné rieky zanedbateľný. Hospodárske, ekologické či rekreačné hodnoty riek vníma ako dôležitejšie. Tvrdí tiež, že elektrárne z tzv. obnoviteľných zdrojov sú predovšetkým výhodným biznisom. Sú výrazne dotované európskymi fondmi a pri vydávaní povolení sa na ne vzťahujú rôzne výnimky. Navyše, dotknuté orgány Ministerstva životného prostredia zväčša posunú dokumenty len do povoľovacieho procesu podľa osobitných predpisov. Nie je neobvyklé, že nerešpektujú požiadavky Vodného zákona, čo môže spôsobiť finančné straty štátu (na nápravy či sankcie v budúcnosti). OZ Hron pre slobodné rieky nie je všeobecne proti výstavbe vodných elektrární. Má výhrady najmä voči malým vodným elektrárňam kvôli ich nerentabilnosti, narúšaniu ekosystému či turizmu v daných oblastiach. Voči väčším, zväčša prečerpávacím, má výhrady ojedinele, ak neprimerane zasahujú do krajiny a pod. Tiež upozorňuje na to, že obnoviteľné zdroje majú vplyv na zvýšenie spotrebiteľských cien energie, avšak len na domácom trhu. OZ Hron pre slobodné rieky aj preto spracováva Stanovisko k správe o hodnotení MVE Vlkanová a verejný list pre obecné zastupiteľstvo obce Vlkanová. Už pred vyše rokom však Komisia pre rozvoj hydroenergetiky a optimálne využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR rozhodla o tom, že SPI predložila najlepší návrh na výstavbu MVE, ktorý v optimálnej miere spĺňa environmentálne, technické a vodohospodárske kritériá. A tak Slovenský vodohospodársky podnik spoločnosti SPI zmluvne prisľúbil potrebné pozemky na budúci prenájom. Faktom tiež je, že Slovensko sa zaviazalo zvýšiť podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 na 14 percent celkovej spotreby.

  15. decembra 2010 14:19
 • Ak sa na šikanu príde, aj deťom hrozia vysoké tresty!

  Ak sa na šikanu príde, aj deťom hrozia vysoké tresty!

  Príkladom je aktuálny prípad z nášho regiónu, keď vyšetrovateľ v Brezne začal trestné stíhanie voči len 14-ročnému chlapcovi z Podbrezovej. Tento žiak základnej školy žiadal od októbra, pod hrozbou fyzického násilia, od svojho 11-ročného spolužiaka peniaze na cigarety. Keď mu ich odmietol dať, zbil ho. Naposledy v piatok (10.12.) ho počas prestávky po druhej vyučovacej hodine znovu fyzicky napadol. Udrel ho päsťou do tváre, pričom ho pod hrozbou násilia nútil, aby o celej veci nepovedal svojim rodičom, ani učiteľkám v škole. Obvinený je stíhaný na slobode, keďže je mladistvý, hrozí mu polovičný trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.

  14. decembra 2010 12:58
 • Policajná štatistika minulého 49. týždňa v Banskobystrickom kraji

  Policajná štatistika minulého 49. týždňa v Banskobystrickom kraji

  V uplynulom týždni polícia v Banskobystrickom kraji zaznamenala 36 prípadov krádeží vlámaním, pričom páchatelia spôsobili škodu za viac ako 78-tisíc eur. V 2 prípadoch so škodou 840 eur je páchateľ známy. V uplynulom týždni sa páchatelia vlámali do 7 bytov, 4 obchodov a reštaurácií a do 3 áut. Najviac vlámaní bolo zaznamenaných v okrese Banská Bystrica (9). Na území kraja sa uplynulý týždeň stalo 44 dopravných nehôd, pri ktorých sa zranilo 19 osôb, z toho 1 osoba ťažko. Hmotné škody, ktoré vznikli pri dopravných nehodách, sú odhadnuté na 208-tisíc eur. Najnehodovejším dňom bola sobota, kedy sa stalo 13 dopravných nehôd. V pondelok sa v Banskobystrickom kraji nestala žiadna dopravná nehoda.

  14. decembra 2010 11:33
 • Tretie metropolitné centrum nie je mŕtvy projekt

  Tretie metropolitné centrum nie je mŕtvy projekt

  Obyvatelia Zvolenskej kotliny nepochybujú o tom, že jedného dňa sa Banská Bystrica a Zvolen spoja do jedného celku. Nepochybujú už štyri desaťročia, počas ktorých sa zatiaľ veľa krokov k tomuto rozvoju neudialo. Pomaly v pravidelnej periodicite niekoľkých rokov si kompetentní vo vedení miest Banskej Bystrice, Zvolena a Banskobystrického samosprávneho kraja spomenú, že by v srdci Slovenska chceli vytvoriť tretie slovenské metropolitné centrum. Ostáva len pri slovách, pretože postupné zahusťovanie priestoru medzi tými mestami samosprávy výraznejšie nepodporujú a potenciálnych investorov a realitných developerov do tejto oblasti zvlášť neženú. [caption id="attachment_10070" align="alignleft" width="300" caption="Kedy sa polia a lúky pod Pustým hradom až po Banskú Bystricu zmenia na urbanizované mestské časti?"][/caption] Uplynulý utorok sa k tejto téme v rámci hodnotenia svojho volebného obdobia vyjadril primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor: „Je to na komisii, ktorá bola zriadená pri BBSK. Mesto Banská Bystrica vypracovalo koncepčný materiál, ktorý hovorí o zahustení priestoru medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Tento musí schváliť samosprávny kraj. Pretože tento projekt sa týka aj okolitých obcí.“ Reč je o komisii, ktorá vznikla na podnet vtedajšieho župana Murgaša ešte v roku 2007. Dosluhujúci primátor priznal, že sa na tomto projekte posledné roky nepracovalo naplno, zároveň však verí v zmenu: „Som presvedčený, že to neskončí ako každé štyri roky. Kdesi na začiatku funkčného obdobia BBSK sa začína o tomto projekte vážne hovoriť a potom sa tak trochu pridrieme. Bol som toho svedkom aj toto volebné obdobie, že ten začiatok bol veľkolepý, ale potom tie aktivity akosi prispali.“ Podľa Saktora projekt prebieha nepretržite už dlhé roky: "Nie je to nový projekt, existuje už od roku 1970. Aktuálne prebiehajú len veci, ktoré sa dolaďujú na súčasnosť. Čokoľvek sa urobí, nedá sa zvrátiť spôsob, akým tieto mestá rastú, pretože sa vybrali proti sebe.  Zvolen stavia smerom na Bystricu a Bystrica smerom na Zvolen, takže je len otázkou času, kedy sa to spojí. Ale určite to musí byť regulovaný proces aby sme naozaj v budúcnosti získali tretie metropolitné centrum, ktorým na Slovensku prirodzene musí byť Banská Bystrica," ukončil svoje hodnotenie projektu Saktor.

  12. decembra 2010 17:49
 • V sobotu na plátnach Verdiho Don Carlos

  V sobotu na plátnach Verdiho Don Carlos

  Všetci fanúšikovia projektu The Met: Live in HD, ktorého cieľom je sprostredkovanie satelitných prenosov z Metropolitnej opery v New Yorku do európskych kín, nepochybne netrpezlivo čakali na Verdiho operu Don Carlos. Práve na tú príde tento víkend čas. Štartuje už v sobotu o 18.15 h v Europa Cinemas Banská Bystrica. [caption id="attachment_12712" align="alignright" width="300" caption="foto: operachic.typepad.com"][/caption] V sobotu 11. decembra mimoriadne už od 18.15 h pokračuje obľúbená séria priamych satelitných prenosov z predstavení Metropolitnej opery New York do kín. Na programe je tentokrát vrcholné dielo Giuseppa Verdiho, tragická opera Don Carlos. Dielo sa odohráva v prostredí kráľovského dvora v období španielskeho temna, kde v dusnej atmosfére dvorskej etiky a všemocného absolutizmu šalie ľudská vášeň a zúri boj o moc. V titulnej úlohe vystúpi špička medzi tenoristami súčasnosti – Roberto Alagna, po jeho boku následne ďalšie hviezdny speváci ako Siomn Keenlyside, Ferruccio Furlanetto, Anna Smirnová či Marina Poplavskaja. Za dirigentký pult sa postaví mladý kanadský maestro Yannick Nézet-Séguin, ktorého si mohí návštevníci prenosov určite dobre pamätajú vďaka jeho fenomenálneho výkonu v prenose Carmen v minulóm roku. Sprievodkyňou prenosu bude americká sopranistka Deborah Voigt. Vynikajúce divadlo, špičovké hudobné naštudovanie „Jedná sa o len v minulom týždni premierovanú inscenáciu britského režiséra Nicholasa Hytnera, ktorý Carlosom v Met debutuje,“ uvádza za organizátorov prenosu Martin Cikánek a pokračuje: ,,podľa recenzií, ktoré na premiéru vyšli v zahraničnej tlači, sa jedná o vynikajúce divadlo so všetkým čo k nemu patrí v kombinácii so špičkovým hudobným naštudovaním.“ Banskobystričanom prináša neopakovateľný zážitok z Live in HD prenosu Metropolitnej opery multikino Europa Cinemas. Kompletný program prenosov na túto sezónu nájdete na jeho oficiálnej stránke.

  11. decembra 2010 12:42
 • BEST OF PARTY v Europa Cinemas so svetovou predpremiérou!

  BEST OF PARTY v Europa Cinemas so svetovou predpremiérou!

  Banskobystrické multikino EUROPA CINEMAS začalo v prvej časti roka organizovať každý mesiac špeciálne predpremiéry, spojené a afterparty. Diváci tak mali možnosť v predstihu, niekedy aj niekoľkých dní, vzhliadnuť tie najatraktívnejšie tituly, ktoré sa v danom mesiaci do kín dostali. Naviac, okrem samotnej projekcie pre nich bola pripravená aj afterparty, na ktorej ich okrem občerstvenia čakal aj tematický program k danej filmovej premiére. Keďže tieto akcie sa v EUROPA CINEMAS stretli s veľkým diváckym ohlasom (väčšina z nich bola vypredaná), banskobystrické multikino sa rozhodlo pripraviť na záver roka jeden mimoriadny bonus. Bude ním už 16. decembra akcia BEST OF PARTY. Akcia začne o 19:00 priamo v multikine a to doslova svetovou premiérou očakávaného veľkolepého príbehu TRON: DECIČSTVO 3D, ktorý sa do slovenských kín dostane až v januári 2011 a jeho svetová premiéra bude 17. decembra, teda až deň po tej banskobystrickej. Takáto predpremiéra sa nekoná nikde inde na Slovensku, ani v okolitých štátoch, preto ide o skutočnú jedinečnosť banskobystrického multikina, čo približuje hlavný manažér Europa Cinemas Richard Kliment: "Predpremiéru muselo povoliť samotné produkčné štúdio, ktoré za filmom stojí, teda Buena Vista v USA. Fakt, že k povoleniu došlo,  vnímame  aj ako vyjadrenie uznania zo strany filmového distribútora pri uvádzaní filmov práve v EUROPA CINEMAS Banská Bystrica.  Keďže ide doslova o svetovú premiéru, v banskobystrickom multikine budú musieť byť prijaté špeciálne bezpečnostné opatrenia v súvislosti s narábaním s kópiu filmu TRON: DEDIČSTVO 3D, aby nedošlo k možnému zneužitiu zo strany pirátov. Predpremiéra sa bude konať naraz až v troch najväčších kinosálach, spolu ju teda môže vidieť takmer 800 ľudí, ktorí tento snímok uvidia ako prví na svete." [youtube L9szn1QQfas 560 340] Po skončení projekcie sa diváci presunú len pár  desiatok metrov cez strešné parkovisko obchodného centra EUROPA do najmodernejšieho slovenského nočného podniku MINISTRY OF FUN, v ktorom bude okrem občerstvenia a zábavy, čakať na všetkých aj špeciálny program, zložený z tých najlepších čísel, ktoré mohli diváci vzhliadnuť na jednotlivých afterparty k predpremiéram filmov počas celého roka. Diváci tak uvidia exhibíciu kulturistu Ladislava Kindernaya s partnerkou, pánsku obsluhu „hore bez“, ohňovú a efektovú Fire show, príde živý Shrek. Vybranú dámu na party nalíčia a upravia vizážistky z AVONU a odnesie si aj kozmetický kufrík tejto značky. Čerstvý majster sveta v karate Juraj Tabak spolu s taekwondistom Jánom Pribulom predvedú exhibičný zápas karate vs. taekwondo. Prekrásne dravce vrátane ukážky ich lietania predvedie sokoliarska skupina sv. Bavona a iluzionistickú magic show kúzelník Maers, známy aj z televíznej show Talentmánia. V programe, ktorým bude sprevádzať moderátor rannej show rádia Expres Hemendex Binďo, čaká naviac divákov aj súťaž o účasť na premiére hollywoodskeho trháku How do you know v Londýne, za účasti Jacka Nicholsona, Owena Wilsona, či Reese Whiterspoon.  Zlatý klinec večera príde v závere programu, ten si však organizátori EUROPA CINEMAS a MINISTRY OF FUN nechali ako prekvapenie. Vstupné na akciu je 12 €, v cene je vzhliadnutie predpremiéry filmu TRON: DEDIČSTVO 3D a samozrejme aj účasť na afterparty v MINISTRY OF FUN s občerstvením, programom, ako aj prekvapením, ktoré sa diváci dozvedia priamo na akcii, takže vstupenku si treba v každom prípade uchovať. Vstupenky sú už v predaji v pokladniach multikina denne od 14:30 alebo cez internet na www.europacinemas.sk . S portálom BBonline.sk navyše hráte o dva lístky na BEST OF PARTY! Viac tu...

  10. decembra 2010 17:23
 • Predaj pyrotechniky začína vo veľkom, pozor na ňu!

  Predaj pyrotechniky začína vo veľkom, pozor na ňu!

  Výrobky zábavnej pyrotechniky obsahujú výbušnú zmes, zvyčajne sa iniciujú otvoreným ohňom a pri horení vzniká vysoká teplota. Pri nesprávnej manipulácii hrozí aj reálne nebezpečenstvo požiaru. Každý výrobok musí mať zrozumiteľný návod na použitie v slovenčine s označením zaradenia do príslušnej triedy a doby použitia. Predávajúci musia byť odborne preškolení, preto treba tieto výrobky nakupovať v predajniach, prípadne stánkoch, ktoré sa špeciálne zaoberajú ich predajom. Neodborná manipulácia s výrobkami zábavnej pyrotechniky spôsobuje rôzne poranenia, ako sú ťažké popáleniny, odtrhnuté prsty na rukách alebo aj trvalo poškodený zrak. Pred ich použitím je potrebné podrobne asi preštudovať návod na použitie, ako aj upozornenia, ktoré treba v plnej miere dodržiavať. Malé deti môžu manipulovať zo zábavnou pyrotechnikou len v prítomnosti dospelého človeka. Deti a mládež môžu používať pyrotechniku len 1. triedy, kam patria napríklad prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, blikavky, búchacie guľôčky a vystreľovacie konfety. Najrozšírenejším druhom zábavnej pyrotechniky je aj petarda, ktorá má označenie ako pyrotechnika 2. triedy a preto ju môže používať len osoba ktorá má viac ako 18 rokov. Okrem dodržiavania zásad správneho používania zábavnej pyrotechniky, by sme nemali zabúdať ani na tých, ktorí sa výbuchov boja, malé deti, starších ľudí a neposlednom rade aj zvieratá a mali by sme byť k nim ohľaduplní. Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov a s návodom. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma, či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie. Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela najlepšie v plechovej nádobe. Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte. Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte. Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme či snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve tak, aby neohrozovali druhých ľudí. Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné

  10. decembra 2010 11:10
 • Rozhovor

 • Ján Ľupták: Inovatív...

  Cyklošport 1stopa pôsobí v meste Detva nepretržite od r. 2000.  Poskytuje služby pre obyvateľov mesta ale aj širšie okolie. Aké sú  Vaše súčasné aktivity? Naša prevádzka v súčasnosti realizuje hlavne predaj bicyklov, športových potrieb, výstroje pre pohyb v prírode. Tiež servis, renovácie a prestavby bicyklov. Aké sú Vaše kľúčové aktivity a čo plánujete do budúcnosti? Bicykle – predaj a servis stále zostávajú nosnou činnosťou našej prevádzky.  Okrem toho sa s kolegom venujeme ľuďom s pohybovým obmedzením. Vyrábame veľmi kvalitné 3 – kolesové bicykle so šlapacím pohonom a tiež s elektropohonom pod značkou BIAN 3cykle. Tiež postupne zdokonaľujeme náš e-shop na stránke www.1stopa.sk, s komplexnou ponukou bicyklov a náhradných dielov. V ponuke retro dielov patríme  k najlepším na Slovensku. Aj moje osobné zameranie je na renováciu starých bicyklov, objednávky máme najmä z iných regiónov Slovenska.  Dlhodobo sa tiež venujem vývoju a stavbe prototypov športového výstroja, najmä bicyklov.   Práve s týmto súvisí nový projekt výroby bicyklov.  Už v r. 1993 som vyrobil ultraľahký bicykel z leteckého duralu. Funguje dodnes. A čo ten nový zámer výroby bicyklov? Táto myšlienka u mňa skrsla asi pre 20-timi rokmi, keď nastal prudký rozmach horských bicyklov. Zhliadnuc svetové výstavy bicyklov som musel konštatovať, že „všetko“  už je vymyslené a navyše aj vyrobené.  Našiel som však na trhu dieru a verím že tiež spôsob ako uspieť v silnej konkurencii.  A teda technické vzdelanie a 20 – ročné skúsenosti v oblasti predaja, vývoja a výroby bicyklov chcem pretransformovať do zaujímavého a ekonomicky úspešného projektu. Pripravujeme inovatívny rozvojový zámer,  určený pre cieľovú skupinu EU / medzinárodný trh. /*banner*/ Prečo sa venujete práve bicyklom?  Nie je načase nejaká zmena? Bicykel je podľa mňa najlepší technický vynález, hneď po splachovacom záchode. Umožňuje ekologickú dopravu, i zaujímavý relax v prírode.  Navyše je zdraviu prospešný a využiteľný pre všetky vekové kategórie.  V súčinnosti s využitím solárnej energie pre elektropohony je to jedna z mála alternatív pre budúcnosť ľudstva.  A pri zmienených 3 – kolkách sme si overili, že aj na Slovensku je možné vyrábať kvalitné bicykle a navyše z domácich surovín, čo je v stredoeurópskom priestore a pri konkurencii z Ázie naozaj unikát.   Prečo ste sa rozhodli tento zámer zverejniť?  Ako podnikateľ som veľmi vyťažený množstvom neproduktívnej agendy a náležitostí, ktorou nás neustále obťažkáva štát. Chcem sa naplno venovať novému projektu, preto hľadám seriózneho partnera, pre efektívnejšie zvládnutie nábehového procesu výroby. Bude to náročný proces na efektívny manažment i na ekonomické zabezpečenie.  Pre koho je ponuka určená ? Možno pre šikovných mladých ľudí, aby nemuseli za prácou odísť do Kanady. Ale vekovo to neohraničujem, podmienkou je však serióznosť a  „zápal“ pre vec. 

 • David Videlka: Detva...

  Český legionár obliekajúci dres detvianskych medveďov David Videlka nám porozprával o svojej hráčskej kariére.  Od koľkých rokov sa venujte hokeju ? Kto vás k nemu priviedol ? Hokej hrám od troch rokov a priviedli ma k nemu rodičia. Ktorý hokejista je pre vás vzorom a prečo ? Ja nejaký vytipovaný vzor nemám, ale keby som si mal vybrať tak z tej staršej generácie Jaromír Jágr a zo zahraničných Mario Lemieux a z dnešnej doby určite David Pastrňák a Connor McDavid. Sledujte NHL ? Máte v nej svojho favorita ? Áno sledujem. Fandím Bostonu a Edmontonu. Na akej pozícii hrávate ? Hrávam na pravom krídle, aj keď v mládežníckych kategóriách som hrával na centri. Medzi mužmi ste debutovali v drese HC Havířov. Priblížili by ste nám váš debut ? Áno bolo to v mojich osemnástich rokoch. Pamätám si, že tam boli nejaké problémy medzi hráčmi A-tímu a vedením. Hráči áčka sa rozhodli nenastúpiť k zápasu, tak sme hrali juniori. Bolo to proti Benátkam nad Jizerou a prehrali sme myslím 6:1, ale nepamätám si to presne. V sezóne 2010/2011 ste výraznou mierou prispeli k víťazstvu znojemských orlov  v českej extralige juniorov. Ako s odstupom času spomínate na tento úspech ? Bola to super sezóna, spomínam na ňu len v dobrom. Stretol sa skvelý tím a vlastne od začiatku sme hovorili len o tom, aby sa podarilo vyhrať extraligu, nakoniec sa to aj podarilo. Pri premiérovej účasti Znojma v EBEL lige ste si v nej zahrali dvanásť zápasov. Akú kvalitu podľa vás táto nadnárodná súťaž vtedy mala ? Išla podľa vás táto súťaž kvalitatívne nahor ? EBEL liga je určite kvalitná súťaž a Znojmo podľa mňa určite neľutuje, že sa rozhodlo hrať túto ligu. Hrá tam veľa Kanaďanov a zahraničných hráčov, preto je to skôr ako v NHL svojim spôsobom. Myslím si, že liga si určite drží svoju kvalitu. V sezóne 2014/2015  ste sa stali hráčom Senice. Uvažovali ste dlho nad ich ponukou ? Moje pôsobenie v Senici sa zrodilo vlastne veľmi narýchlo. V predpríprave som bol v Benátkach nad Jizerou (farma Liberca), ale bohužiaľ sa klub nedohodol so Znojmom (ktoré ma v Českej republike vlastní) na prestupových podmienkach a tak som bol  nútený narýchlo prestúpiť do Senice. V tej dobe sa už rozbehli súťaže a ja som stále nič nemal. Tam nebol problém, pretože váš klub na vás cez hranice nárok nemá. /*banner*/ Po dvoch sezónach na Záhorí ste zamierili pod Poľanou a stal sa z vás detviansky medveď. Ako sa zrodil váš prestup do Detvy ? Pán Ľupták ma po sezóne kontaktoval s tým, že by mal o mňa záujem a načrtol mi, že ambície budú len tie najvyššie, čo sa tiež i potvrdilo. Vyhrali sme ligu, tesne sme nezvládli baráž, ale i tak si myslím, že to bolo veľmi vydarená a úspešná sezóna. A nakoniec sa aj extraliga podarila. Takže rozhodnutie prísť do Detvy určite neľutujem. Svoj prvý extraligový gól ste zaznamenali v derby proti Zvolenu, keď ste pod Pustým hradom otvorili gólový účet stretnutia. Odložili ste si puk na pamiatku ? Malo derby so Zvolenom pre vás väčší náboj ? Vidíte, na puk som úplne zabudol, ale to kvôli výbornej atmosfére, ktorá štadióne panovala. Úžasný zážitok, myslím si, že tomuto derby nechýbalo vôbec nič. Škoda len, že sa nám zápas nepodarilo zvládnuť. Trúfam si povedať, že sme si to možno i viac zaslúžili. Nezvládli sme koniec zápasu. Myslím, že sme si trošičku vybrali nováčikovskú daň. Snáď to bude už len lepšie a lepšie. Myslím si, že zatiaľ v lige pôsobíme sympatickým dojmom.  Akurát tie body musíme začať zbierať.   V zápase s Nitrou po faule na vás rozhodca nariadil trestné strieľanie, ktoré ste úspešne premenili. Vedeli ste hneď akým spôsobom budete samostatný nájazd realizovať ? Na tréningu trénujem nejaké varianty, takže som mal túto pripravenú a som rád, že to vyšlo. Škoda len, že sme bohužiaľ zase zápas v tretej tretine nezvládli a neodviezli si z Nitry žiadny bod. Čo by ste na záver odkázali fanúšikom detvianskych medveďov ? Určite by som im odkázal, že si veľmi vážime ich podpory. Určite ju potrebujeme a tímu to veľmi pomáha. Napr. zápas doma s Novými Zámkami a nemôžem opomenúť derby vo Zvolene, tam boli úžasní. Osobne si myslím, že máme najlepších fanúšikov na Slovensku. Na také malé mestečko je to niečo neuveriteľného a za to im patri jedno veľké ĎAKUJEM.

 • Rozhovor: Ako prebie...

  Prinášame Vám rozhovor s regionálnym historikom J. Pavlovom, ktorý objasní obdobie Slovenského národného povstania v našom regióne. Čo viedlo Slovákov, aby povstali so zbraňou v ruke? Na to je viac dôvodov. Prvým je vytriezvenie z ľudáckeho režimu, ktorý sa pasoval do všeľudového a kresťanského hnutia. Vláda, ktorá dá zabiť tisíce svojich občanov nie je kresťanská. Holokaust na Slovensku skompromitoval slovenskú vládu v očiach mnohých občanov. Takisto naša účasť vo vojne proti ZSSR bola braná negatívne, nakoľko tu dlho bola a aj teraz je prítomná všeslovanská vzájomnosť. Prvé mesiace síce slovenskí vojaci na východnom fronte videli sovietske ukrutnosti na Ukrajine – hladomor, zničené kostoly a pod., nakoniec však komunistov predbehli vraždením a násilnosťami Nemci. Je samozrejmé, že slovenskí vojaci počas dovolenky a po odsunutí do zázemia svoje zážitky rozprávali a šírili ďalej. Nezanedbateľné je aj to, že Nemci evidentne vojnu prehrávali. V lete 1944 Spojenci obsadili Rím, Paríž, Červená armáda sa hnala k východným hraniciam Ríše a Tito so svojimi partizánmi oslobodzoval Juhosláviu. Vo víťazstvo Nemcom verili len fanatici a dúfali v neho kolaboranti, ktorí sa báli spravodlivosti. Ako sa pripravovalo SNP na Slovensku? Rôzne odbojové skupiny, či jánošíkovské družiny v horách tu boli prakticky od začiatku (1939) resp. od vypuknutia vojny so ZSSR v roku 1941. Dôležité bolo hlavne spojenie občianskeho a komunistického odboja. Ich spoločnou platformou bola Slovenská národná rada. Tým sa vytvoril politický nástroj odboju. Pár politikov však nedokáže zorganizovať úspešné povstanie, preto sa hľadali kontakty na odbojových armádnych predstaviteľov. Hlavnou postavou v tomto smere sa stal Ján Golian. Prečo vypuklo SNP 29. augusta 1944? Nebol to plánovaný dátum. V rámci príprav sa plánovalo čakať až kým Sovieti budú na línii Krakov – Miškovec a potom organizovane prebehnúť na druh stranu. V tom mali zohrať hlavnú úlohu dve východoslovenské divízie, ktoré však zlyhali v posledných augustových dňoch. Druhá, nevýhodná alternatíva počítala so začiatkom povstania, ak by Nemci začali obsadzovať Slovensko Prečo teda začali obsadzovať Slovensko 29. augusta 1944? Už od júla sa hojne rozrastali partizánske jednotky v horách. Prišli aj sovietski inštruktori a velitelia. Armáda sa pripravovala v rovine konšpirácií, určovali sa odbojoví velitelia posádok, robili sa prípravy všetkého druhu. Ľudácka vláda sa snažila spraviť poriadok, ale všetky akcie proti partizánom boli marené a skončili fiaskom. Nemci sa dívali na túto bezmocnosť nervózne, nakoľko front sa tiahol na tzv. Arpádovej línii v Karpatoch a nepokoje a možné partizánske sabotáže ohrozovali tylo nemeckých armád. 21. augusta v Kantorskej doline v obci Sklabiňa Veličkovovi partizáni vyhlásili obnovenú ČSR. V jednotlivých mestách a obciach živelne začali preberať moc, dovtedy ilegálne revolučné národné výbory.  Poslednou kvapkou pre nemecký zásah bolo zlikvidovanie nemeckej vojenskej misie, ktorá ustupovala z Rumunska,  v Martine partizánmi. 29. augusta 1944 v priestore Kysúc a od Hodonína začali na naše územie postupovať prvé nemecké jednotky. Večer toho dňa v rozhlase minister národnej obrany Ferdinand Čatloš predniesol prejav, aby sa nik nestaval Nemcom na odpor. To bol signál, kedy Ján Golian vydal rozkaz ,,začnite s vysťahovaním!. Začalo sa Slovenské národné povstanie. Ako prebiehali tieto dni v Detve? V Detve bol ustanovený revolučný národný výbor, moc po ľudákoch na čele s Jurajom Fekiačom prebrali bratia Vidiečanovi, komunisti. V následnej mobilizácii vojaci podliehajúci odvodu narukovali do armády, dobrovoľníci do partizánskych zväzkov. Boli organizované rôzne zbierky – jedla, šatstva, liekov a pod. Boli pri Detve tvrdé boje? V Detve a na okolí sa nebojovalo prakticky až do záverečnej fázy povstania. Prvé boje v rámci SNP boli najmä v smere Žilina – Vrútky, Poprad – Ružomberok. Tu potrebovali Nemci čo najskôr spojazdniť železnicu, po ktorej chodili ich transporty materiálu či vojakov - na a z frontu.  Na Hornú Nitru útočili jednotky skupiny SS Schill, kvôli tomuto tlaku nakoniec museli povstalci opustiť celý priestor Turca. Hrdinské boje boli aj pri Telgárte, kde sa vyznamenal „železný kapitán“ Ján Stanek, pri jednom z mála úspešných povstaleckých útokov. Boje o Detvu sa začali až po 22 . októbri 1944. Pôvodne si Nemci mysleli, že na Slovensku pôjde len o policajnú, niekoľkodňovú poriadkovú akciu. Nakoniec z toho boli dva mesiace vojenského, frontového odporu. V polovici októbra prisunuli silné vojenské posily, aby definitívne zlikvidovali oslobodené územie. Od Lučenca na Zvolen útočila silne vyzbrojená 18. divízia SS Horst Wessel. Kedy obsadili Nemci Detvu? Jednotky SS postupovali v smere od Lučenca rýchlo. A to najmä z dôvodu slabých jednotiek povstaleckej armády, ktoré boli postupne posielané na ohrozenejšie úseky, najmä na západný povstalecký front. V čase nemeckého útoku dolinu Krivánskeho potoka bránili slabé oddiely Veličkovovej brigády. Ako tak sa podarilo Nemcov zastaviť pri Podkriváni, kde bol prápor kpt. Juračku. Bojovali tu aktívne aj povstalecké tanky, či jednotky 1. Československého leteckého stíhacieho pluku operujúceho zo Zolnej. Nemci boli však príliš silní, mali tanky, obrnené vozidlá a fanatických SS vojakov. Navyše, od Kokavy sa tlačili na Hriňovú, čo ohrozovalo tylo postavenia pri Podkriváni. Preto povstalci ustúpili na líniu Ježová – Siroň. O Detvu priamo sa nebojovalo. Toto sa odohralo 24. októbra 1944. Prebiehali boje na okolí ešte dlho? Nie. Povstalci síce zaujali dobrú obrannú pozíciu, ale celá povstalecká armáda bola v morálnom rozklade. Nemci postupovali všade – obsadili Brezno, tlačili na Zvolen od juhu. Ťažké boje boli najmä v priestore Siroň. V noci v 24. na 25. október nasledoval ďalší ústup na Vígľaš, Zvolen a ďalej na Banskú Bystricu a Donovaly. Išlo o jednotky 2. československej paradesantnej brigády. Mnohé jednotky ustúpili na Poľanu, kde pokračovali v boji partizánskou formou. Bolo Detva počas SNP niečím výnimočná? Áno. 1. októbra 1944 sa tu konala jediná prehliadka partizánskych vojsk. Na čele oficiálnej delegácie bol hlavný veliteľ Hlavného štábu partizánskych oddielov (HŠPO) na Slovensku a člen SNR Karol Šmidke, generál Ján Golian ako veliteľ slovenských povstaleckých vojsk a plukovník Alexej N. Asmolov, zástupca veliteľa HŠPO a mnohí iní velitelia. Jadro defilujúcich jednotiek tvorila 1. československá partizánska brigáda M. R. Štefánika, velil jej npor. Peter A. Veličko a vysadili ju v noci z 25. na 26. júla 1944 pri Liptovskej Osade v Nízkych Tatrách.  Súčasťou sviatočnej atmosféry oddychujúcich bojovníkov v Detve, po slávnostnej vojenskej prehliadke, bola aj partizánska svadba. Konala sa 8. októbra 1944 – rotmajster Viliam Hanák si bral za manželku Máriu Markovičovú z Píly. Mladomanželov sobášil francúzsky partizánsky farár Johannes Gessely z Agenu pri početnej účasti. Svadobná hostina sa konala v obecnom dome, za vrchstolom sedeli ženích s nevestou a vedľa nich velitelia Veličko, Lannurien a Forestier, vtedy vo funkcii svadobných svedkov. Svadba Viliama Hanáka a Márie Markovičovej je jasne zdokumentovaná aj zápiskom na detvianskej fare. Avšak v časopise Bojovník (č.26/2011) sa píše aj o druhej, dosiaľ neznámej svadbe ruských partizánov – Anny Stoľarovej a Anatolija Stepanova. Táto svadba avšak nie je zaznamenaná na fare, keďže Sovieti k sobášu nepotrebovali duchovného. Túto verziu  potvrdzujú aj spomienky sovietskych partizánov, členov 1. Československej brigády M. R. Štefánika. Spomienka na túto svadbu hovorí: A v tej večer sa v skromnej detvianskej chalupe odohrala pre štefánikovcov pamätná udalosť. Konala sa  partizánska svadba. Statočná, odvážna ošetrovateľka – parašutistka Anka Stoľarová a smelý suvorovec, bývalý námorník Anatolij Stepanov sa rozhodli spojiť svoje životy. Svadba prebiehala podľa zvykov, aké sa pri tejto príležitosti zachovávajú nielen v Rusku, ale i na Slovensku a v Detve. Nevestinu matku zastupovala domáca pani, otca veliteľ brigády. Na svadbe sa zúčastnilo veľa hostí, odznelo veľa prípitkov a na chvíľu všetci pozabudli, že ešte nedávno sa bojovalo a vojna ešte neskončila. Mimochodom, toto partizánske manželstvo bolo mimoriadne pevné a šťastné.

 • Región

 • Detvianski včelári t...

  Bok po boku detvianskych záhradkárov, pri mestskej výstave v Kultúrnom dome pri kostole od 7. do 8. októbra 2017, svoje umenie prezentovali aj detvianski včelári. Predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Milan Sýkora uviedol, že aktuálne majú 75 členov. /*banner*/ Včelári a záhradkári majú k sebe blízko, pokračoval Milan Sýkora. Včely opeľovaním pomáhajú záhradkárom k lepšej úrode a včelári sú zas radi, že majú pre svoje včielky kvalitné kvety pre med. Pri mestskej výstave tento rok predvádzali včelársku prácu a produkty. Návštevníci si mohli pozrieť medové a peľové výrobky, propolis a rôzne ďalšie. Text a foto: Zuzana Juhaniaková  

 • Deviataci navštívili...

  Základná škola, Obrancov mieru 884, Detva zorganizovala s deviatakmi exkurziu na miesta, ktoré doslova povstali z popola. Dňa 18. októbra 2017 navštívili vyvraždené a počas Druhej svetovej vojny vypálené dediny Ostrý Grúň a Kľak. Exkurzia bola umocnená aj tým, že sa odohrala v blízkosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, keď si spoločnosť pripomína tých, ktorí odišli z tohto sveta skôr, a mnohí, žiaľ, veľmi tragickým spôsobom. Tieto miesta vybrali v rámci pridanej hodiny dejepisu so zameraním sa na preventívnu výchovu o extrémizme. Program exkurzie mal 3 časti. Prvá bola návšteva pamätnej izby v Ostrom Grúni s výkladom starostky Jany Angletovej o udalostiach takzvanej Krvavej nedele z 21. januára 1945, kedy sa vražedné besnenie odohralo. Nasledovala návšteva Kľaku, kde starosta Ľuboš Haring premietol o týchto udalostiach dokumentárny film.Treťou časťou bolo uctenie si vyvraždených občanov pri pamätníkoch v oboch obciach, zapálenie sviece a položenie venčeka. Bola to jedna z najlepších a najužitočnejších exkurzií, na ktorých sa pedagógovia i žiaci zúčastnili. Bola však emočne veľmi náročná a ťažká a neraz sa všetkým zaleskli slzy v očiach. /*banner*/ Toto je hodnotenie exkurzie od niekoľkých žiakov: „Na exkurzii sa mi veľmi páčilo. Z filmu Krvavá nedeľa som sa dozvedel najviac – boli tam výpovede vrahov ale i pozostalých obetí. Videli sme, ako sa to tam všetko stalo. Zasiahla ma i prednáška pani starostky. Je hrozné, čo sa tam dialo. Nechápem, ako môže niekto vytrhnúť matke z ruky dieťa, hodiť ho o stenu a potom si ho na dvore hádzať ako loptu – hnus! Taktiež nechápem, ako môže niekto žiť s tým, že zabil niekoľko ľudí. Najhoršie na tom je, že nezabíjali vojakov, nepostavil sa muž proti mužovi, ale brutálne zabíjali nevinných civilistov. Dúfam, že sa už nič tak strašné opakovať nikdy nebude. Sedem Eur rozhodne stálo za túto exkurziu. Neľutujem, že som tam šiel.“(J.B.) „Dozvedel som sa, akú hrôzu dokáže človek urobiť inému človeku.“ (M.H.) „Vôbec som nevedel, že sa takéto niečo vôbec stalo. Ostrý Grúň a Kľak som poznal len z počutia a nevedel som, kde to je. Vôbec nechápem, načo zabíjali nevinných ľudí. Bolo im úplne jedno, či starý, či mladý, zabíjali každého. Dúfam, že už sa nikdy nič podobné nestane. Myslím, že to bola vynikajúca a hlavne poučná exkurzia a určite by som šiel aj na ďalšiu.“ (D.Š.) „Bol to veľmi silný zážitok. Predstaviť si, že tam, kde sme stáli, sedeli a počúvali, sa stala takáto tragédia. Vedel som si predstaviť, ako to vtedy mohlo tam vyzerať.“ (R.K.) „Aj keď som najprv nechcela ísť, neľutujem že som šla. Vo filme, ktorý sme pozerali, boli aj výpovede vrahov, ktorí o tom hovorili akoby sa nič nestalo. Iba jednému to bolo ľúto, hanbil sa pred celou svojou rodinou a rozplakal sa.“ (V.K.) „Bola to zaujímavá exkurzia. Dozvedela som sa veľa nových, no hlavne krutých informácii.“ (D.Z.) „Neviem si predstaviť, aký to musel byť pohľad pre tých, ktorých iba postrelili, a oni napríklad spod hromady mŕtvych tiel videli zomierať svojich otcov a mamy. Keď sa do dediny vrátili tí, ktorí prežili, v polozhorenom dome Izidora Debnára, kde sa toto vraždenie uskutočnilo, zo spálených tiel zozbierali za vrece popola a všetkých ich spolu pochovali. Dnes tam stojí pamätník, ku ktorému sme položili pietny venček. Mne sa táto poučná exkurzia veľmi páčila a mohli by sme chodiť na viacej podobných exkurzii.“ (M.B.) „Ostrý Grúň a Kľak je malý Osvienčim na Slovensku.“ (N.G.) „Však je to nenormálne. Takto sa nechovajú medzi sebou ani psy. Bojím sa, aby sa to nezopakovalo, lebo ľudia sa asi nepoučili z chýb našej minulosti a hovoria, že niektorých tu netreba a nehľadia na práva a city ľudí. Však sme si všetci rovní. Každému človeku by som radila, aby sa šiel pozrieť na tieto miesta a zamyslel sa, čo je správne a čo nie. Som rada, že som tam išla, lebo s mojimi rodičmi by som sa tam nedostala. Keby nie školy, tak ani neviem, že takéto niečo sa odohralo aj na Slovensku. Pomohlo mi to ujasniť si aké to bolo, a aké nechcem, aby to bolo.“ (A.K.) Organizátori exkurzie plánujú tieto žiacke práce zabaliť do obálky a poslať pani starostke do Ostrého Grúňa, aby vedela, že čas, ktorý žiakom a pedagógom venovala, nebol zbytočný. Organizátori exkurzie tiež veria, že sa z nej vrátili nielen s rozšírenými vedomosťami, ale i s lepším srdcom, ktoré si uvedomuje silu a obludnosť zla, ale i hodnotu, veľkosť a vznešenosť dobra, a že záleží na každom jednom ľudskom rozhodnutí. V závere exkurzie jej členovia však so smútkom skonštatovali, že tieto takmer posvätné miesta sú materiálne veľmi slabo zabezpečené. To aj napriek tomu, že vedenie obce Kľak sa už dlhšie snaží prostredníctvom projektov získať financie na modernizovanie sály a premietacej techniky, ktoré by boli v službách verejnosti zo Slovenska i zahraničia. Text i foto: Anna Bartková    

 • Na Biele Vody zavíta...

  Azda najviac poveternostných pranostík sa spája s menom Martin. Tento rok naozaj chodil "na pomyslenom bielom koni", najmä vo vyšších polohách Podpoľania. Prichádzajúcu zimu v hriňovskej osade Biele Vody si môžete vychutnať prostredníctvom fotiek Ľudovíta Neupauera. /*banner*/ 11. november: Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí. Dážď martinský znamená mráz a suchotu. Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu. Keď na Martina prší a zamrzne, škodí to oziminám a pôsobí drahotu. Keď padá na Martina, aj Veľká noc príde na bielom koni. Marcin jak nebude na Všechsvatých moci, tak príde dozaista na Marcina v noci. Martin už na sivkovi prijazdí. Martinský sneh je planý na oziminy. Na Martina medveď líha. Na svätého Martina drž sa, synku, komína. Po Martine už zima nežartuje. Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima. Svieti-li na Martina slnce jasné, to tuhú zimu znamená. Martin, Klement, Katarína, raz je teplo a raz zima.

 • Šport

 • Tretie víťazstvo HC ...

  Tretie víťazstvo v Tipsport lige zaznamenali detvianski hokejisti. HC 07 Detva – HC Nové Zámky 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Góly : 2. R. Gašpar (Gachulinec), 21. Milý (Ščurko, Murček), 41. Ščurko (Milý, Murček), 52. Videlka (trestné strieľanie) – 2. M. Jass (Cetkovský), 53. M. Jass (Cetkovský, Š. Novotný) Strely : 31-22 Vylúčenia : 3-3 Presilovky : 0-0 Oslabenia 0-0 Rozhodovali : Orolin, Snášel – Kollár, Smrek – Marušin Počet divákov : 754 Zostavy Detva : Verbitsky – Kuklev, Mar. Chovan, Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Macejko, D. Jendroľ – Piačka, Surovka, Utkin – Ščurko, Murček, Milý – M. Surový, R. Gašpar, Videlka – Abramov, Mat. Chovan, Tibenský Nové Zámky : V. Kováč – Plášil, M. Novák, M. Jass, Šimek, M. Hruška, Trávniček – V. Škoda, M. Špirko, Raenko – Cetkovský, Š. Novotný, A. Zbořil – Lantoši, R. Varga, Monya – B. Fábry, K. Jass, Štumpff Novozámčania sa pod Poľanou ujali vedenia v 2. minúte, keď sa do streleckej listiny zapísal Mariss Jass. Detve stačilo na vyrovnanie len 26 sekúnd. Postaral sa oň Rastislav Gašpar. Z druhej tretiny uplynulo iba 18 sekúnd a domáci naklonili misky váh na svoju stranu. Puk za Kováčov chrbát poslal Juraj Milý. Náskok Detvy na rozdiel dvoch gólov navýšil v 41. minúte Ladislav Ščurko. Domáci mali v 52. Minúte k dispozícii trestné strieľanie, ktoré úspešne zrealizoval David Videlka. Gólový účet stretnutia uzavrel svojim druhým gólom v zápase hosťujúci Maris Jass o minútu neskôr. Pozápasové vyjadrenia Ivan Dornič (tréner Detvy) : „Chceli sme vyhrať, ale súper nás zaskočil hneď v druhom striedaní a dostali sme gól. Chlapci sa však spamätali a hneď v ďalšom striedaní vyrovnali. Dlho bola hra na vážkach. V druhej tretine sme zvýšili obrátky a začali sme veľmi dobre korčuľovať. Dostali sme sa do vedenia 4:1. V závere nám hostia ešte podkúrili, no my sme to zvládli a doviedli sme zápas do víťazného konca.“ Ladislav Lubina (tréner Nových Zámkov) : „Každý zápas po nejakej pauze alebo prestávke je zložitý. Čakal som, že v piatok podáme lepší výkon. Mali sme dobrý vstup do zápasu a dostali sme sa do vedenia 1:0. Nemôže sa stať, že hneď v ďalšom striedaní inkasujeme. Niekoľkokrát sme si to vraveli, no chlapci akoby neposlúchali a nechceli to robiť. Súper dobre korčuľoval. Myslím si, že najväčší rozdiel medzi mužstvami bol práve v korčuľovaní.“ Highlight : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10559-hc-07-detva-hc-nove-zamky/highlight HKM Zvolen – HC 07 Detva 6:2 (2:1, 4:0, 0:1) Góly : 1. Obdržálek (Coffman, Ross), 20. Obdržálek (O. Steen, Coffman), 23. V. Fekiač (T. Török, M. Ďaloga), 27. O. Steen (Obdržálek, Ross), 32. Šišovský (J. Kováčik, Kytnár), 37. Coffman (Obdržálek) - 9. F. Fekiač (Milý, Ščurko), 58. Tibenský (Surovka, Mat. Chovan) Strely : 29-21 Vylúčenia : 5-4 Presilovky : 0-0 Oslabenia : 0-0 Rozhodovali : Baluška, Štefik  - Výleta, Tvrdoň – Chudada Počet divákov : 2693 Zostavy Zvolen : Nieminen – Drgoň, Ross, Hraško, J. Kováčik, Ťavoda, Wharton, T. Bokroš, Andersons – Coffmann, O. Steen, Obdržálek – Šišovský, Kytnár, Mich. Chovan – Kelemen, J. Jurík, Síkela – T. Törok, V. Fekiač, M. Ďaloga Detva : Verbitsky – Kuklev, Mar. Chovan, Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Macejko, D. Jendroľ – Piačka, Surovka, Tibenský – Ščurko, Murček, Milý – M. Surový, R. Gašpar, Videlka – Abramov, Mat. Chovan, Utkin Zo zápasu uplynulo len 25 sekúnd a Zvolen sa vďaka Petrovi Obdržálkovi ujal vedenia. V 9. minúte sa Detva vyrovnala zásluhou Frederika Fekiača. Svoj druhý gól v zápase zaznamenal 18 sekúnd pred koncom prvej tretiny Petr Obdržálek. V 23. minúte si Zvolen vybudoval gólom Viktora Fekiača dvojgólový náskok. O štyri minúte neskôr sa strelou po vyrážačku strelecky presadil domáci Oscar Steen. Strelou švihom prekonal v 32. minúte hosťujúceho brankára Peter Šišovský. Štvorgólový uragán Zvolen v druhej tretine zavŕšil v 37. minúte Tim Coffmann. Detve sa už podarilo len znížiť v 58. minúte gólom Jozefa Tibenského. Pozápasové vyjadrenia Peter Mikula (tréner Zvolena) : „O zápase sme rozhodli v druhej tretine, v prvej sme síce dobre začali, no po inkasovaní gólu akoby sme stratili vietor z plachiet. Druhá tretina bola pohodová, v tom štýle, ako sme chceli hrať. V tretej sme sa už netlačili tak do bránky, neboli sme dostatočne agresívni, trochu sme vymýšľali a z toho pramenili chyby. Za takého stavu sa však mnohé chyby aj tolerovali.‟ /*banner*/ Ivan Dornič (tréner Detvy) : „Zle sme začali, rýchlo prehrávali a ani si to neviem vysvetliť, nebolo to prvýkrát. Dovolím si však tvrdiť, že v prvej tretine sme boli lepší, žiaľ sme pred prestávkou opäť inkasovali po hrubej chybe. V druhej tretine dohrával súper súboje, dvaja naši hráči z tohto dôvodu museli odstúpiť z hry, ďalší dvaja boli zranení. So zostavou sme museli miešať a súper to využil, prakticky z každej strely dal gól. V prestávke bolo v kabíne horúco, snažili sme sa potom výsledok skorigovať, opäť sme boli lepší, dovolím si povedať, no druhý gól sme strelili príliš neskoro.‟   Highlight : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10571-hkm-zvolen-hc-07-detva/highlight Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry po predĺžení Prehry Skóre Body 1. Trenčín 22 15 4 0 3 67:34 53 2. Košice 23 15 0 2 6 72:52 47 3. Banská Bystrica 23 12 2 3 6 88:57 43 4. Zvolen 22 10 4 2 6 73:60 40 5. Nitra 22 10 3 2 7 77:65 38 6. Poprad 23 9 4 2 8 61:62 37 7. Žilina 23 9 1 2 11 61:62 31 8. Nové Zámky 23 7 2 1 13 54:70 26 9. Liptovský Mikuláš 22 6 1 4 11 48:55 24 10. Detva 23 3 0 2 18 41:87 11   Slovensko 20 16 3 1 2 10 32:70 13 Stav tabuľky k 19. novembru 2017

 • V nedeľu bude Detva ...

  Mestská športová hala v Detve privíta v nedeľu 19. novembra podujatie pod názvom Veľká cena Detvy. Podujatie organizuje Fitness Sásová Banská Bystrica. Zároveň pôjde o nominačné preteky žien na MS vo Francúzsku. Súťažné kategórie Fitnes ženy do 163 cm Fitnes ženy nad 163 cm Bodyfitnes ženy do 163 cm Bodyfitnes ženy nad 163 cm Bikiny fitnes ženy do 160 cm Bikiny fitnes ženy do 164 cm Bikiny fitnes ženy do 169 cm Bikiny fitnes ženy nad 169 cm Welnes fitnes ženy open /*banner*/ Womens physique open Bikiny fitnes masters open Bodyfitnes masters open Časový harmonogram Prezentácia od 10.00 do 11.30 hod. Porada rozhodcov od 11.30 do 12.00 hod. Začiatok samotnej súťaže o 12.30 hod. (semifinále, finále, vyhodnotenie podľa jednotlivých kategórií + absolútne víťazky vo fitnes, bikiny fitnes a bodyfitnes ženy) Predaj vstupeniek : https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/13007/velka-cena-detvy

 • Zápasníci Z FFC Detv...

  Dňa 7.10. 2017 sa zápasníci Detvianskeho Free Fight Clubu zúčastnili prestížneho turnaja v nemeckom Berlíne s názvom IBJJF German National Championship (IBJJF-Internatonal Brazilian Jiu Jitsu Federation). Alena Delič Gondášová zápasila v kategórii modrých opaskov v kimone aj bez kimona a z oboch kategórii si odnáša bronz. Róbert Delič zápasil v kategórii fialových opaskov bez kimona odkiaľ si odnáša striebro. /*banner*/ Dňa 21.10. 2017 sa už početnejšie zostava Detvianskych zápasníkov zúčastnila na NOGI Cupe, ktorý sa uskutočnil v Košiciach. Róbert Delič v kategórii expert do 66 kg vybojoval zlato a aj finančný bonus za najrýchlejšie ukončenie zápasu. Ondrej Šmidriak ovládol kategóriu začiatočníkov do 77 kg kde po náročnom finále vybojoval zlato. Peter Dutka ktorý na tomto turnaji zápasil v kategórii začiatočníkov do 88 kg tak isto dominovala celej kategórii a tak isto vyhráva zlato. Roman Sekereš ,ktorému sa podarili prebojovať až do semifinále bohužiaľ ďalej nepokračoval a nakoniec skončil na 4 mieste.   

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3