s DTonline.sk

Kultúra

 • Zbor Hosanna na benefičnom koncerte vyspieval chorým deťom opäť krásny finančný dar

  Zbor Hosanna na benefičnom koncerte vyspieval chorým deťom opäť krásny finančný dar

  V Kostole sv. Františka z Assisi v Detve sa v sobotu 26. 12. 2015 o 18.00 hod. konal Benefičný koncert zboru Hosanna, ktorý sa tento rozhodol venovať výťažok z koncertu Klubu priateľov Detskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica. Koncertu sa zúčastnila aj Ing. Jana Petríková, ktorá zastupuje Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici: „Vianočný koncert mládežníckeho zboru Hosanna bol jednoducho krásny! A to nielen preto, že títo mladí ľudia hrali a spievali od srdca, s radosťou, láskou a pokorou, ale hlavne preto, že celé svoje úsilie vložili do benefičného projektu. My im zo srdca ďakujeme za ten nápad. Je naozaj úžasné vedieť, že ľuďom z Detvy záleží na chorých deťoch v banskobystrickej nemocnici. A verte mi, že Detská nemocnica je plná chorých detí – veľmi chorých. Detí s najrôznejšími diagnózami a zdravotnými problémami. Všetky si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Všetky, bez ohľadu na to, akou chorobou trpia. Ja sa hlboko skláňam pred mladými ľuďmi, ktorí venovali svoj čas, energiu, úsilie na to, aby pripravili 1,5 hodinový koncert na profesionálnej úrovni a všetkým prítomným odovzdali kus seba. Špeciálne poďakovanie patrí manželom Fekiačovcom, ktorí „za to všetko môžu“. Sú to ľudia s veľkým srdcom a vo veciach pomoci a spolupatričnosti majú jasno. Uvedomujú si dôležitosť každej, aj malej pomoci. Lebo ak zachránite len 1 dieťa, zachránite celý svet! Ďakujeme vám.“ /*banner*/ Na koncerte zaznelo niekoľko gospelových a vianočných piesní. Mnoho prítomných sa pripojilo svojim spevom k zboru a spoločne vytvorili veľmi príjemnú vianočnú atmosféru, ktorú bolo cítiť hlavne pri speve „hymny“ Vianoc „Tichá noc, svätá noc“. Publikum nešetrilo potleskom a Hosannu ocenilo standing ovation. "Chcela by som sa poďakovať z celého srdca všetkým prítomným, ktorí si našli čas a prišli nás podporiť svojou prítomnosťou a potleskom na koncert. Ďakujeme v mene všetkých chorých detí, ktoré musia byť hospitalizované v Detskej nemocnici v Banskej Bystrici za každý finančný dar, ktorý bude použitý na zariadenie čakární, prípadne na hračky, alebo potreby malých pacientov. Podarila sa nám vyzbierať nádherná suma 1 100 eur, ktorá bola odovzdaná osobne  pani Ing. Jane Petríkovej. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme mohli benefičný koncert zorganizovať: pánovi dekanovi Ľubošovi Sabolovi, všetkým zboristom a hudobníkom z kapely, zvukárovi, technikom, Mestu Detva, Kultúrnemu centru Andreja Sládkoviča v Detve, Papierníctvu KORESS - Miroslav Straka, DTonline – Jozefovi  Pavlovi, fotografovi Alexandrovi Filovi, kameramanovi Martinovi Ďuricovi, okolitým farnostiam a všetkým ostatným ľuďom, ktorí tu neboli menovaní." vedúca zboru Zdenka Fekiačová Skruteková.  

  19. januára 2016 09:56
 • Rok 2015 v Podpolianskom múzeu

  Rok 2015 v Podpolianskom múzeu

  Január 2016 - Podpolianske múzeum je už dvadsať rokov odborným zázemím a súčasťou kultúrneho diania nielen v Detve. Svojou činnosťou sa snaží každoročne napĺňať svoje zámery a ciele, ktorých spoločným menovateľom je uchovávanie, prezentácia a šírenie tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania.                                                     Po náročnom sťahovaní a nanovo inštalovaných výstavách v nových priestoroch múzea na Námestí SNP 1 v júli 2014 sa aj v roku 2015 kládol dôraz na presun zvyšnej časti zbierkových predmetov do nového depozitára a celkové zabezpečenie, ochranu, následne kontrolu, uloženie a priebežné ošetrovanie muzeálnych zbierok. Menšia časť zbierok zostáva naďalej zabezpečených v depozitári bývalého múzea na Partizánskej ulici 63. Popri tom pracovníci múzea realizovali ďalšie odborné činnosti i prácu smerom k širokej verejnosti. V rámci výstavných aktivít sa predstavili verejnosti nasledovné krátkodobé výstavy: Etudy z dreva - Drevené hračky (zapožičaná výstava z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene),  Fujara, fujarka, fujarôčka (sprievodné  podujatie na pôde Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene v rámci medzinárodného festivalu Duša fujary), Valašky a fokoše v ľudovej tradícii Slovenska (zo zbierok Ing. Jána Svetlíka), Fujary (zo súťaže výrobcov Instrumentum  Excellens FSP Detva 2001 – 2010). /*banner*/ Bodkou za celoročným úsilím bola v októbri 2015  realizácia stálej výstavy Z Detvy na more...Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán. Výstavy neobišli žiadnu vekovú kategóriu a súdiac podľa ohlasov početných návštev  širokej verejnosti, stretli sa s kladnou odozvou. V nových podmienkach pokračovali aj ďalšie prezentačné aktivity či špecializované akcie pre verejnosť. Potešiteľné je však to, že aj bežný návštevník dal zelenú novým priestorom, kvalite novoinštalovaných výstav, prístupu pracovníkov a ponuke služieb v múzeu i meste. Hlavne mimoregionálni a zahraniční návštevníci, ktorých pribúda v rámci individuálnych návštev, ale aj plánovaných celodenných exkurzií a zájazdov, nešetria obdivom. A čo je najlepšie – mnohí sa vracajú opakovane alebo odporučia služby múzea ďalším. I keď prezentačné činnosti verejnosť vníma ako prvoradé, jadrom odborných prác, ktoré sú určované legislatívou, ostáva zbierkotvorná činnosť – získavanie predmetov do zbierkového fondu, ich ochrana a ošetrovanie, následne po získaní predovšetkým mravčia dokumentačná práca, bez ktorej by predmety vlastne nemali žiadnu výpovednú hodnotu. Tieto činnosti vykonávali pracovníci celoročne – spomenúť treba aspoň to, že v uplynulom roku múzeum získalo do svojich zbierok 175 predmetov, z toho 81 darom. K 31. októbru 2015 sa tak rozrástol zbierkový fond múzea na 6 363 predmetov. Nenahraditeľnou zostáva aj publikačná práca, propagačné aktivity či mediálne výstupy - a to v rámci Slovenska i zahraničia. Ďalším balíkom bolo aj v minulom roku množstvo neviditeľnej práce v podobe náročného výskumu pri príprave výstav, tvorbe obsahových a technických scenárov, projektov na zabezpečenie odborných činností múzea, radu špecializovaných podujatí či poskytovaní metodickej pomoci študentom a verejnosti pri tvorbe rôznych študijných výstupov. Bližšie informácie s presnou štatistikou a popisom činností v danom roku sú každoročne zverejňované v rámci Výročnej správy Podpolianskeho múzea, prístupného na www.kcdetva.sk (Podpolianske múzeum –výročné správy). ,,S poďakovaním za spoluprácu v uplynulom roku a so želaním pekných kultúrnych zážitkov vás všetkých aj v roku 2016 pozývajú do svojich priestorov pracovníci Podpolianskeho múzea v Detve." Text: Renata Babicová Foto: archív Podpolianskeho múzea v Detve, zj

  18. januára 2016 13:34
 • DFS Ratolesť čaká bohatý rok

  DFS Ratolesť čaká bohatý rok

  DFS Ratolesť si pripomenul zvyky na sviatok Troch kráľov. Celú hru deti predviedli na svätej  omši v našom kostole. Potom  sa vybrali  Gašpar, Melichar a Baltazár po vinšovaní do rodín, kde odovzdali trojkráľovú kriedu a svätenú vodu. Nápis 20-G+M+B-16 bude naše príbytky ochraňovať po celý rok. Tak ako sa začínajú Troma kráľmi fašiangy, tak aj DFS Ratolesť týmto zvykom otvoril svoju činnosť  v novom roku 2016.  Už túto sobotu 16. Januára 2016 otvoria naše deti II. Reprezentačný ples DFS Ratolesť v KC A.Sládkoviča.  Ďalším z našich dobrých zvykov je aj Fašiangový sprievod v maskách a pochovávanie basy, ktoré sa bude konať dňa 6.2.2016 v Chudobienci.  Samozrejme nebude ani tento rok chýbať zabíjačka, ktorú organizuje naše občianske združenie. /*banner*/ Na amfiteátri dňa 11.6.2016  organizujeme už II. ročník  detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Tento ročník obohatíme jarmokom remesiel, školou tanca a tvorivými dielňami. To sú hlavné podujatia organizované v prvom polroku,   našim detským folklórnym  súborom a občianskym združením DFS Ratolesť. Organizovanie by bolo náročné bez finančnej pomoci mesta Detva, ktoré nám aj v roku 2015 finančne prispelo na činnosť DFS Ratolesť a  na prácu s mládežou. Dotáciou vo výške 4000,-€ nám mesto pomohlo pri doplnení krojového vybavenia súboru. Preto sa chcem  ešte raz poďakovať za výbornú spoluprácu a poskytnuté dotácie.  Veľké ĎAKUJEM patrí aj vedúcim súboru Michalovi Balážovi a Janke Lalíkovej, ktorí počas celého roka vedú deti k spevu a tancu. Poďakovať sa chcem  aj členom združenia a všetkým rodičom za dobrú spoluprácu. Zdroj : Jana Boráková, predseda OZ DFS Ratolesť V Detve : 12.01.2016    

  12. januára 2016 21:51
 • Novoročný tanečný dom v Hriňovej už 9. januára

  Novoročný tanečný dom v Hriňovej už 9. januára

  V Hriňovej sa bude opäť konať obľúbené podujatie pre folkloristov profesionálov i amatérov - Tanečný dom. ,,Prvá  snaha, kedy som sa so svojimi staršími spolužiakmi rozhodol zorganizovať tanečný dom v Hriňovej, bolo v roku 2012, kedy som nastúpil na vysokú školu a zúčastňoval som sa na tanečných domoch vo veľkým mestách. Práve tieto tanečné domy ma inšpirovali a chcel som niečo podobné vyskúšať aj u nás. Oslovil som spomínaných kolegov a s ich pomocou sme koncom roka 2012 zorganizovali prvý tanečný dom v Hriňovej. Mal dobrú účasť a ľudia prišli nie len z Hriňovej, ale aj z okolitých dedín a miest. Ohlasy boli tiež dobré," hovorí na úvod zakladateľ tejto tradície na Podpoľaní, Matej Vreštiak. /*banner*/ Tanečné domy na Podpoľaní sa organizujú pravidelne od roku 2012, s cieľom aby boli  tanečné domy aspoň dvakrát do roka - na jar a na jeseň. ,,Na tanečné domy pozývame známe kapely, ktoré hrávajú tanečné domy po celom Slovensku. ĽH Michala Pagáča z Dubnice nad Váhom, ĽH Muzička z Bratislavy a na poslednom tanečnom dome hrala ĽH Pokošovci zo Šumiaca Spolupracujeme  s Katedrou etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre a so študentmi tejto katedry. Vždy, alebo väčšinou na tanečnom dome vyučujú práve študenti našej katedry. Spomeniem pár ľudí, ktorí učili v Hriňovej viackrát a ktorí v mi v podstate pomohli „naštartovať“ tanečné domy v Hriňovej. Sú to: Mgr. Peter Hrabovský, Mgr. Alfréd Lincke a Mgr. Martina Takácsová. Všetci traja sú dnes organizátormi, ale aj lektormi tanečných domov," doplnil Vreštiak.  9. januára 2016 sa v Hriňovej uskutoční ďalší tanečný dom. Dali sme mu názov „NOVOROČNÝ TANEČNÝ DOM“, pretože je tesne po Vianociach a  Novom roku. Začiatok tanečného domu bude o 20:00 v MsKs Hriňová. Vyučovať sa budú tance z Kokavy nad Rimavicou (Gemer – Malohont). Vyučovať bude Matej Vreštiak a Dagmar Blahutová, Čardáš zo Zámutova (Zemplín) budú vyučovať Marek Sabol (študent etnológie) a Júlia Leškaničová.m Hrať bude ĽH Radoslava Kertisa z Košíc (ĽH FS Borievka z Košíc). Samozrejme budeme pokračovať ľudovou zábavou. Taktiež 9.1.2016 sa o 18:00 v MsKs Hriňová (premietacia sála) uskutoční prednáška na tému VÝVOJOVÉ ZMENY V MUŽSKOM ODEVE NA PODPOĽANÍ (1880 – 1950). Tento skvelý nápad dostal Bc. Lukáš Jurčo, ktorý túto prednášku aj odprednáša. Tešíme sa na Vás 9.1. 2016 a dúfame, že sa stretneme v čo najväčšom počte 

  04. januára 2016 21:02
 • Program kina Marína a Poľana na január

  Program kina Marína a Poľana na január

  Piata vlna zasiahne Detvu vo svojej plnej sile. Naopak do Hriňovej zavíta pokračovanie Macíka. Kino Marína v Detve nedeľa 10. januára 2016 o 15:00 hod. Malý princ ( vhodné pre všetky vekové kategórie, slovenský dabing ) V centre príbehu je dievčatko, ktoré už od detstva vychováva a pripravuje na seriózny a dospelý svet jej ambiciózna mama. Jej každodenné úsile bez povolenia naruší excentrický a dobrosrdečný sused, letec. Ten predstaví svojej novej malej priateľke doteraz nepoznaný svet, v ktorom nie je nič nemožné. Malá dievčatko, ktoré doteraz poznalo iba prísny každodenný režim a nepoznalo spontánnosť a priateľstvo sa vydáva so svojim sprievodcom na magickú cestu do fantázie, do vesmíru za Malým princom. Tu nachádza svoje stratené detstvo a zisťuje, že priateľstvo je vzťah na ktorom v živote veľmi záleží, je pre človeka veľmi dôležité a rozpoznať ho je možné iba srdcom. nedeľa 10. januára 2016 o 19:00 hod. Päťdesiatka ( nevhodné do 12 rokov, český dabing ) Čo sa stane na horách, zostane na horách, a dole nech si robia, čo chcú. Skutočným korením Krkonoší sú miestni horali, ktorí tu žijú, nech už je sezóna akákoľvek. Lyžiarka s jednou nohou, rolbár, ktorý na Troch kráľov nepije, legendárny lovec žien ozdobený neplodnosťou, barman so záľubou vo veštení. A tiež Pavka, najstarší žijúci člen tradičnej bežkárskej rodiny Bulánovcov. Jeho otec zlomil behom tradičného bežkárskeho preteku – trojkráľovej Padesátky - paličku, a aj tak dobehol jedenásty. A svojho syna nechal Pavka porodiť na Snežke vo vysokej nadmorskej výške, aby sa rýchlejšie okysličoval. Lenže práve syn Jura (Jakub Prachař) mu robí starosti. Namiesto bežkovania naháňa úplne iné päťdesiatky. Je závislý na zvádzaní zrelých žien, ktorým vyháňa mráz z duší. Na závod, ktorý Jura asi znova nedobehne, prichádza so svojou matkou Jan Hilský (Marek Taclík) a okrem skvelého času má aj jeden osobný cieľ. Za jeho splnením sa vydáva „hore“, do zasneženého sveta horských chát... a spustí tam lavínu nečakaných udalostí. streda 13. januára 2016 o 19:00 hod. Bod zlomu ( nevhodné do 12 rokov, české titulky ) Mladý agent FBI (Utah) v utajení infiltruje zlodejský gang, ktorého členovia si vyžívajú v extrémnych športoch. Žijú s totálne uvoľneným prístupom k životu. . aj k zákonom. Ten jediný zákon, ktorý sú ochotní rešpektovať, je zemská gravitácia. Skupina nepozná žiadne limity a práve ďaleko za hranicami bežných obmedzení a pod vedením charizmatického vodcu Bohdiho vykonáva nevídané a veľmi prepracované zločiny. Utah postupne získava informácie aj dôveru a sympatie Bohdiho a celého gangu. Zároveň ale začína pochybovať o svojich oficiálnych povinnostiach. Je čím ďalej viac pohltený opojného a nespútaným životným štýlom, kde je hlavným krédom sloboda a adrenalín. Bez ohľadu na to, koľko pravidiel sa poruší a koľko ľudí zomrie nedeľa 17. januára 2016 o 15:00 hod. Snehová kráľovná 2 ( vhodné pre všetky vekové kategórie, slovenský dabing ) Gerde sa s pomocou škriatka Orma podarilo poraziť Snehovú kráľovnú a vyslobodiť bračeka Kaya. Ostatným škriatkom sa zapáčila sloboda, ktorú dovtedy nepoznali a Orm sa stal ich hrdinom a vzorom. Z ľadu a snehu však povstali nové temné sily, ktorým dokáže čeliť len po boku svojich verných priateľov. Orma tak čaká napínavé dobrodružstvo plné nebezpečenstva a nástrah, na ktorého konci zistí, že priateľstvo, šťastie a pravá láska prekoná všetky prekážky a zvíťazí aj nad tým najväčším zlom! nedeľa 17. januára 2016 o 17:00 hod. Assasin ( nevhodné do 15 rokov, české titulky ) Filmová báseň jedného z najväčších filmárov súčasnosti zasadená do Číny 9. storočia je vizuálne omračujúcim rozprávaním s prvkami žánru wuxia (čínskeho ekvivalentu stredovekého rytierskeho eposu s prvkami fantasy). Jeho hrdinkou je profesionálna vrahyňa Nie Yinniang, ktorá po tom, čo zlyhá vo svojej úlohe, dostáva od svojej panej rozkaz vrátiť sa do svojho rodného kraja a zabiť muža, ktorému bola kedysi prisľúbená ―svojho bratranca, ktorý dnes velí najväčšej vojenskej oblasti v severnej Číne. nedeľa 17. januára 2016 o 19:00 hod. Piata vlna ( nevhodné do 12 rokov, slovenské titulky ) Najskôr vzali ľudom elektrinu a uvrhli svet do chaosu. Potom ovládli mestá a všetko zničili. Tretia vlna prišla v podobe smrtiaceho vírusu, ktorý nakazil státisíce. V štvrtej vlne nepozorovane prenikli medzi ľudí. Cassie je jedna z hŕstky, čo prežila. Potom, ako unesú jej malého brata, musí pozbierať všetky sily a odvahu, aby ho včas vyslobodila zo spárov „tých druhých“, pretože piata vlna sa nezadržateľne blíži. streda 20. januára 2016 o 19:00 hod. Most špiónov ( nevhodné do 12 rokov, slovenský dabing ) Svet na oboch stranách železnej opony sa prepadá do šialenej paranoje. Ubehlo už viac ako desať rokov od porážky nacistického Nemecka a ľudstvo ohrozuje studená vojna. Napätie medzi USA a ZSSR je skoro hmatateľné. Keď v roku 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovietskeho špióna žijúceho v New Yorku, strach a mocenská nedôvera sa ešte viac vystupňujú. Abel sa v skutočnosti volá Viljam Genrichovič Fišer, riadil sieť agentov a do Moskvy dômyselným spôsobom odosielal kódované správy. Americká vláda osloví Jamesa Donovana (Tom Hanks), uznávaného právnika z Brooklynu, aby sa chytil Abelovej obhajoby. Cez počiatočné obavy jeho aj jeho rodiny sa ho rozhodne zastupovať. Chce zaistiť, aby bol podrobený spravodlivému súdu. Behom príprav na obhajobu sa začne medzi nimi vytvárať puto, ktoré je založené na vzájomnom rešpekte. Pred súdom prednesie vášnivú obhajobu a tak ho ochráni pred trestom smrti. O tri roky neskôr je nad sovietskym vzdušným priestorom zostrelené americké prieskumné lietadlo a jeho pilot Francis Gary Powers (Austin Stowell) je zajatý a odsúdený k desiatim rokom väzenia. CIA sa obáva, že Powers bude krutými výsluchmi a tvrdými väzenskými podmienkami prinútený k odhaleniu prísne tajných informácii. CIA preto osloví Donovana a presvedčí ho, aby sa stal členom záchrannej misie. Donovan sa vydá do Berlína, kde má za úlohu vyjednať výmenu Abela a Powersa. Po svojom príchode sa dozvie aj o americkom študentovi, ktorý bol zatknutý vo východnom Berlíne. Aj napriek pokynom CIA sústrediť sa iba na zostreleného pilota, Donovan sa rozhodne vyjednávať prepustenie oboch- pilota aj študenta, pretože odmieta kohokoľvek v tejto zemi opustiť. Veľká hra začína. nedeľa 24. januára 2016 o 15:00 hod. Ľadová sezóna ( vhodné pre všetky vekové kategórie, slovenský dabing ) Hlavným hrdinom dobrodružné divadla pre celú rodinu je ľadový medveď Norm. Ľadové medvede sú obávané šelmy, majú obrovskú silu, zaplávať až 100km v kuse a môžu pri svojej mohutnosti bežať až rýchlosťou 40 km za hodinu. Na bežné medvedí normy ale Norm kašľa, tulene má rád ako kamoša a ku šťastiu mu stačí hlavne dosť zábavy a žiadni otravní turisti na Arktíde. Teraz sa ale bláznivý projektant rozhodne postaviť luxusné obchoďák a výletné apartmány priamo na jeho ľadovom dvore. Norm musí začať konať na vlastnú labu. S tromi humornými parťákov, nezničiteľnými lumíky, vyrazí do New Yorku, kde sa musí pokúsiť šialenému nápadu za každú cenu zabrániť. Zrazu sú z nich taky turisti. Betónová džungľa je totiž úplne niečo iné ako stará dobrá Arktída. Norm sa stáva maskotom veľké spoločnosti, lenže čoskoro zisťuje, že to nie je len tak. Práve táto korporácia má v rukách budúci osud jeho zasneženého domova. Pre úspech tejto ľadovej výpravy bude treba získať nejaké ľudské spojencov a vo svetlách veľkomesta rozbehnúť konečne poriadnu show. Našťastie aj nanešťastie sú s ním jeho traja kamaráti lumíci. Čo sa nepokazí samo, to si môžu kľudne pokaziť sami. Ľadová sezóna je veľkolepým a zábavným dobrodružstvom živelného medveďa, ktorý sa dostal mimo svoj živel. Ten veľký slávny New York sa na neho a jeho parťákov tvárou spočiatku s nedôverou, ale čoskoro sa ukáže, že táto partička vie prelomiť ľady. nedeľa 24. januára 2016 o 17:00 hod. Kráľovia z hôr ( nevhodné do 12 rokov, slovenský dabing ) V orlom hniezde sa narodia dve mláďatá. Časom jedno z nich zosilnie a prirodzene vytlačí svojho slabšieho brata z hniezda von. Mladý orol je odsúdený na smrť. Niekedy sa podobné veci stávajú aj ľuďom. Malý Lukas žije so svojim otcom, ktorý trpí stratou svojej ženy a s jej odchodom sa nedokáže vyrovnať. Svoju bolesť prenáša na Lukasa. Chlapec nesie bremeno smrti mamy na svojich pleciach a jeho krehká detská duša trpí. Útechu a radosť hľadá v horách a na kopcoch okolo domu kde žije. Tu ho osud spojí s opusteným orlím mláďaťom, ktoré bojuje o život. Dá mu meno Abel a potajomky sa o neho stará. Nájde lásku, ktorá mu doma chýba a priateľstvo s nádherným a silným tvorom. Raz však príde deň kedy sa budú musieť ich cesty rozísť. nedeľa 24. januára 2016 o 19:00 hod. Joy ( nevhodné do 15 rokov, české titulky ) Film Joy rozpráva dosť divoký príbeh jednej životnej cesty hlavnej hrdinky, ktorá sa dokáže postupne postaviť všetkým prekážkam a prekonať mnoho rôzne veľkých prušvihov. Joy ide tvrdo a nekompromisne za svojím životným snom a riadia sa predovšetkým svojím citom. Postupne sa stáva nespochybniteľnú hlavou ako svoje rodiny, tak aj jej založené obchodné dynastie. Joyin úspech je spojený s jej revolučnom vynálezom, "zázračným" mopom, ktorý sa stal obchodným trhákom v oblasti upratovacích prostriedkov. A pretože každý dobrý nápad a jeho úspech mávajú aj svoje odvrátenej tváre, na Joy čakajú zrada, závisť a svet nemilosrdného obchodu. Z priateľov sa stávajú protivníci az nepriateľov spojencami. a to nielen v podnikaní ale aj v jej rozvetvenej rodine. Joy ale už nie je žiadnou naivný babou a tak si dokáže podľa vlastných predstáv upraviť ako svoj život, tak aj život svojej viac ako trochu výstredná rodiny. streda 27. januára 2016 o 17:00 hod. Revenant : Zmŕtvychvstanie ( nevhodné do 15 rokov, české titulky ) Americký západ, Južná Dakota, 1823. Miesto a čas s veľa relatívnou hodnotou ľudského života. Skúsený lovec a trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) je so svojím synom na výprave s lovcami kožušín. Uprostred hlbokých lesov vzdorujú nečakaným útokom indiánov a musí na svojej púti prekonávať nemilosrdnou, zatiaľ nezmapované krajinu plnú nástrah. Glass sa stáva osudným stret s rozzúrenú samicou medveďa grizzlyho. Medvedí útok síce prežije, ale je ťažko zranený a lovecká výprava sa musí rozdeliť. Zatiaľ čo väčšina lovcov pokračuje v ceste, s Glass a jeho synom zostanú len dvaja muži, John Fitzgerald (Tom Hardy) a Jim Bridger (Will Poulter). Tí viac menej len čakajú, až zomrie, aby ho potom pochovali a mohli pokračovať v ceste. Ale zranený lovec stále neumiera, a tak sa Fitzgerald rozhodne čakanie na nevyhnutné skrátiť. Pri pokuse o nedobrovoľnú eutanáziu ho však pristihne Glassův syn, ktorého Fitzgerald zabije. Ešte živého Glassa potom zahrabe v hrobe a spolu s Bridger zmizne. Lenže Hugh má veľa tuhý korienok. V úplne zúboženom stave vylezie z vlastného hrobu, zúfalo sa potáca čarokrásnou, ale úplne ľahostajnou krajinou. Pri živote ho drží predovšetkým nenávisť a túžba po odplate. Musí prekonať brutálny zimu a hlad, divoké rieky, bojovné indiánske kmene a dokonať svoju pomstu. nedeľa 31. januára 2016 o 15:00 hod. Alvin a Chipmunkovia ( vhodné pre všetky vekové kategórie, slovenský dabing ) Úspešné bláznivé pokračovanie Alvina jeho priateľov vo svete dospelákov nedeľa 31. januára 2016 o 19:00 hod. Rodinka na prenájom ( nevhodné do 12 rokov, slovenské titulky ) Paul-Andre je šarmantný a trochu nesmelý milionár v najlepších rokoch. Má všetko, po čom túži, okrem jednej maličkosti. Vlastnej rodiny. Rozhodne sa preto zaobstarať si ju, nech to stojí čokoľvek. Náhodou stretáva Violette, energickú slobodnú matku dvoch detí, ktorá sa musí poriadne obracať, aby uživila svoju rodinu a udržala si strechu nad hlavou. Paul-Andre sa nad ňou zľutuje a dá jej návrh, ktorý sa len ťažko odmieta. Zaplatí všetky jej dlhy za podmienky, že si bude môcť jej rodinu prenajať. Milionár sa tak ocitá v dome plnom chaosu, detí a každodennej reality. Prežije to? Vstupné : 4 € /*banner*/ Kino Poľana v Hriňovej sobota 2. januára 2016 o 18:00 hod. SLOW WEST ( akčný/thriller/western, 84 min. ) Šestnásťročný Jay pricestoval zo Škótska do amerického Colorada 19. storočia, aby pátral po žene, ktorú miluje. Európskemu zelenáčovi robí spoločnosť nájomný zabijak Silas, ktorý súhlasil, že ho za poplatok na ceste ochráni. Divoký západ ale nie je miesto, kde by veci vychádzali presne podľa plánu, a tak Jay zažije behom svojho putovania celú radu zvratov v nekompromisnom duchu tohto vysoko autorského westernu. Vstupné : 3 € nedeľa 3. januára 2016 o 18:00 hod. Macík 2 ( komédia, 115 min. ) Niektorým plyšovým medveďom nestačí, že vedia chodiť, hovoriť, huliť a milovať sa s prsnatými blondínami. Niektorí chcú aj vlastné dieťa! Mimoriadne úspešná komédia Macík, názorne predviedla, že aj keď ste z plyšu nič Vás nezastaví, aspoň čo sa humoru týka. Dobrou, aj keď možno ľahko znepokojujúcou správou je, že sa Macík Ted vydáva za účasti svojho kamaráta Johnnyho v podaní Marka Wahlberga ešte o pár krokov ďalej. Dobré príbehy končia svadbou, ten nás ňou začína. Blonďavej Tami-Lynn nevadí, že je jej manžel chlpatý po celom tele a ešte o meter a pol nižší. On by jej na oplátku chcel dopriať bábätko, lenže technicky... plyšový medveď a ľudská bytosť... Nakoniec sa rozhodnú pre umelé oplodnenie. A v okamihu keď Ted s Johnnyho pomocou má potrebné spermie na dosah ruky (či skôr labky), sa úradník rozhodne, že plyšový medveď z hračkárstva nemá na potomkov právo. Lenže Macík a Johnny sú hromoví kámoši, len tak niečoho sa nezľaknú, a tak si najmú právničku (Amanda Seyfried). Je blond, okatá a tiež tak trochu hulí, takže sympatická. Nesúrodá trojka sa pustí do predom prehraného boja s takým zanietením, že sa nebudete stačiť diviť. Síce im to k víťazstvu nepomôže, ale hlavne, že bude sranda. Vstupné : 2,50 € nedeľa 10. januára 2016 o 18:00 hod. Jurský svet ( akčný/dobrodružný/scifi/thriller, 125 min. ) Pred dvadsiatimi dvoma rokmi tragicky skončil sen excentrického milionára Johna Hammonda, ktorý chcel na odľahlom ostrove z dinosaurej DNA vytvoriť Jurský park so živými exponátmi. Od tej doby sa toho veľa zmenilo, park ide na plné obrátky, ročne ním prejdú milióny nadšených návštevníkov, ktorí s sledujú v akcii desiatky,, vyhynutých“ živočíchov. Lenže vedenie parku neustále hľadá nové spôsoby, ako túto jedinečnú atrakciu ešte viac zatraktívniť. A v tej chvíľu prídu komplikácie. ,,Môžeme sledovať tie najúžasnejšie tvory, ktoré kedy chodili po Zemi, ale z nejakého dôvodu nám to nestačí. Chceme ešte niečo lepšie a tí, ktorí z toho profitujú, sa snažia túto túžbu uspokojiť. Pripadá Vám T-rex malý? Vyrobíme Vám väčšie zviera,“ popisuje východiskový bod príbehu Jurského sveta jeho režisér Colin Trevorrow (duchovný otec Steven Spielberg sa tentokrát podujal na rolu výkonného producenta). Vedecké experimenty s novými druhmi veľmi podporuje manažérka parku Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), ktorá v zvieratách vidí predovšetkým čísla. Na rozdiel od nich biológ Owen Grady (Chris Pratt zo Strážcov Galaxie) vidí hlavne nebezpečie, zvlášť vo tvoroch, ktoré nestvorila príroda, ale laboratórium. Udalosti mu dajú za pravdu, keď sa jeden z takýchto maznáčikov doslova utrhne z reťaze a začne si pochutnávať na zamestnancoch a aj na návštevníkov parku medzi ktorými sú aj synovci Claire, ktorí za tetou prišli na prázdniny. Teraz už nejde o vyššie tržby ani o udržanie prestíže. Cieľom je prežiť. Vstupné : 2,50 € nedeľa 17 januára 2016 o 18:00 hod. Magic Mike XXL ( komédia, 115 min. ) Tri roky potom, čo Mike na vrchole svojej kariéry ukončil dráhu striptéra, sú aj ďalší Králi Tampy pripravení zavesiť toto povolanie na klinec. Chcú tak však urobiť svojou vlastnou cestou - posledným dychberúcim predstavením na Myrtle Beach. Aj s legendárnym Magic Mikeom. Na ceste za ich poslednou show, na ktorej si urobia niekoľko prestávok v Jacksonville a Savane, aby obnovili staré priateľstvá a spoznali nových ľudí, sa naučia nové triky a prekvapivým spôsobom dajú zbohom vlastnej minulosti. Vstupné : 2,20 € nedeľa 24. januára 2016 o 18:00 hod. Wilsonov ( komédia/krimi, 115 min. ) Píše sa rok 1919 a v jednom zapadnutom meste kdesi v strednej Európe, ktoré sa až príliš podobá na starú Bratislavu, začína primátor Dangl snívať svoj veľký sen. Plánuje pripojiť svoje mesto k USA a premenovať ho na Wilsonov. Všetko klape, až na jeden nepríjemný problém! V starej židovskejštvrtimesta vyčíňa tajomný vrah. Miestny policajný zbor je v koncoch, a preto prichádza špeciálna posila spoza oceánu. Príslušník americkej FBI AaronFood (JiříMacháček), špecialista na mafie, drogy, komunistov, socialistov a inú zberbu, vyriešil už 513 vrážd a teraz pomôže aj Wilsonovu. Za svojho pomocníka si vyberie mladého a na prvý pohľad nie veľmi nádejného policajného čakateľa Kvída Eisnera (VojtěchDyk). Strhujúca naháňačka po stopách šialeného vraha sa môže začať. Vstupné : 2,20 € nedeľa 31. januára 2016 o 18:00 hod. Rytmus – sídliskový sen ( dokument/hudobný, 90 min. ) Film RYTMUS sídliskový sen vznikal 8 rokov a zblízka dokumentuje život jednej z najznámejších osobností česko-slovenskej hudobnej scény. Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrastal v obyčajnej rodine na sídlisku v Piešťanoch a kvôli rómskemu pôvodu sa neraz stretol s predsudkami okolia. Dnes vydáva albumy v desaťtisícových nákladoch, bol porotca Superstar a jeho videá videlo na internete viac ako 200 miliónov užívateľov. Film ponúkne aj exkluzívne zábery z rodinných archívov videí a fotografií, podložené osobnými výpoveďami ľudí z Rytmusovho najbližšieho okolia. Vstupné : 2,20 €  

  02. januára 2016 12:21
 • Silvestrovské oslavy v Detve prepuknú o 23:00

  Silvestrovské oslavy v Detve prepuknú o 23:00

  Rozlúčku so starým rokom a vítanie nového roka v Detve už tradične oslavujeme na priestranstve pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča. Mesto Detva pozýva obyvateľov na oslavy Silvestra 2015, uvítanie nového roka 2016 a oslavy 23.výročia vzniku Slovenskej republiky dňa 31.12.2015 od 23.00 hod. /*banner*/ Program: Silvestrovská diskotéka, príhovor, ohňostroj, novoročná diskotéka.  DTonline.sk praje všetkým čitateľom šťastný a úspešný rok 2016!

  28. decembra 2015 16:33
 • FOTO: Čarovné Vianoce na Detvianskej Hute

  FOTO: Čarovné Vianoce na Detvianskej Hute

  Prinášame čaro a atmosféru Vianoc na Detvianskej Hute fotoobjektívom Petra Blažeka.  /*banner*/

  27. decembra 2015 09:59
 • Benefičný koncert zboru Hosanna 26.12. v detvianskom kostole

  Benefičný koncert zboru Hosanna 26.12. v detvianskom kostole

  Mládežnícky spevácky zbor Hosanna Vás aj tento rok srdečne pozýva na benefičný koncert, ktorý sa bude konať dňa 26.12.2014 o 18:00 hod. v kostole sv. Františka z Assisi v Detve. Výťažok z tohto koncertu bude venovaný detičkám Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica. Vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na Vás. /*banner*/

  23. decembra 2015 21:11
 • Spomienka na socialistické Vianoce

  Spomienka na socialistické Vianoce

  Takmer tri desaťročia slávime vianočné sviatky bez socialistického nádychu. Napriek tomu, nostalgia za našou mladosťou a detstvom nám pripomína, aké boli Vianoce pred rokom 1989. Zaspomínali sme si spolu s našimi čitateľmi na to tiež. Ako si spomínate na Vianoce pred rokom 1989? Jaroslav (v roku 1989 mal 15 rokov): Za socíku boli krajšie Vianoce, všetci mali približne rovnako, neboli markantné rozdiely, vystáli sme si na banány, pomaranče a mandarínky niekoľko hodín, ale o to viac sme si vážili, že to máme. Darčeky boli praktické a dlho vydržali. A nezabudnem na pozlátku a prskavky na živom stromčeku. Ladislav (v roku 1989 mal 13 rokov): To som bol ešte dieťa (v roku 89 som bol siedmak na ZŠ) a Vianoce boli udalosť o jedle a o darčekoch, všetky deti do jedného riešili celý december čo dostanú, a bola to veľmi prestížna vec čo kto dostal, čo kto dostane atď. Televízor bol čiernobiely a dávali Dempsey & Makepeace, Popolušku a Perinbabu. Tam niekde vznikla legenda rozprávkových Vianoc. Pamätám si, že banány a mandarínky boli podpultový tovar a boli len na sviatky. Čakali sa na to nehorázne rady. Pomaranče z Kuby, ktoré mali tvrdú šupku, ale vo vnútri boli fajn. Pani predavačka v obchode bola jedna z najdôležitejších osôb v meste.Ananás a kokosový orech som videl iba za výkladom. Pre dnešné deti je to bežná potravina. So zemiakmi a rybou nebol problém, to sa dalo kúpiť vždy. Koláče to si piekol každý sám, tak ako dnes. Všetky poriadne darčeky sa pašovali zo Západu. U nás nebolo dostať prakticky skoro nič poriadne. Darmo ste aj mali viacej peňazí, v podstate Vám neboli k ničomu, kvalitný tovar (aj oblečenie) sa dal kúpiť iba v Tuzexe. Okrem videohry z Ruska Vlk a Zajac, elektrického vláčika a autodráhy. To boli naozaj fajné hračky, ktoré sa vyrábali aj za železnou oponou. Samozrejme to boli fejky. Vonku bola vždy kopa snehu. Dnes je sneh oveľa zriedkavejší. Každý mal rovnaké červené boby, alebo drevené sánky. Skoro všetci mali všetko rovnaké. Vtedy to nikomu ani nepripadalo čudné, všetci boli tak nejako zhypnotizovaní a mysleli si že to tak má byť. Ľudia mali na všetko oveľa viac času, aj keď pred Vianocami boli ubehaní podobne ako dnes, mnohí si to len nechcú priznať. Stromčeky všetci kradli v lese, vtedy sa tým nikto netrápil - kupovať stromček a umelý stromček bol len veľmi zriedkavý luxus, veď aj na čo.  V lese si ho každý odpílil podľa svojho vkusu a zadarmo. /*banner*/ Rastislav (v roku 1989 mal 11 rokov): Vianoce pred revolúciou sme prežívali síce ako deti, ale možno o to intenzívnejšie tie spomienky sú. Pamätám si hlavne na zážitok, keď sme dva dni pred Štedrým dňom čakali na pomaranče pred hriňovským „Zelovocom“. Rad pomarančov chtivých ľudí siahal takmer až po základnú školu – určite mal dobrých 50m a kým sme sa dostali do predajne, prešli takmer 3 hodiny. No a keď sme predniesli tú čarovnú formulku : „Dve kilá pomarančov prosím...“, tak sme sa dozvedeli, že majú už len kubánske (dali sa olúpať s frekvenciou jeden za deň a ich konzumáciu sprevádzalo nekonečné vypľúvanie jadierok). Myslím však, že sme napriek režimu a neslobode prežívali Vianoce oveľa hlbšie a duchovnejšie ako v súčasnosti. Na Štedrý deň ráno sme chodili do kostola, kým bol ešte prázdny, aby sme na stromček zavesili lístočky s dobrými skutkami a namiesto komerčnej televízie sme hodiny fascinovane pozerali na sadrový Betlehem. Traja králi prinášali svoje dary, anjeli niesli stuhu s nadpisom „Glória“ a z maštaľky vždy vychádzala tajomná žiara. To tlmené svetlo jedinej žiarovky však dokázalo osvetliť podstatu Vianoc lepšie než všetky svetelné vymoženosti dneška. 

  23. decembra 2015 21:10
 • Hriňovské Vianoce opäť úspešné

  Hriňovské Vianoce opäť úspešné

  Podujatie Hriňovské Vianoce napísal o v dňoch 11 – 13. decembra 2015 svoju 5. kapitolu. Návštevníci si mohli užiť bohatý program spojený s vianočnými trhmi. Piatkový večer odštartovali svojim vystúpením žiaci tanečného, literárno – dramatického, výtvarného a audiovizuálneho odboru ZUŠ Hriňová s názvom POSPOLU pod vedením Milana Obrtala v mestskom kultúrnom stredisku. Ako hosť vystúpila ľudová hudba Čardáš z Hrušova. /*banner*/ Na podpolianskom námestí sa v sobotu o zábavu postarali FS Javorinka, Betlehemci z DFS Hviezdička, ŽSS Hriňovčanky, DFS Mravček a na záver vystúpil FS Hriňovčan. Svoje umenie zasa v mestskom kultúrnom stredisku predviedla tanečná skupina Fresh. Hriňovské Vianoce pokračovali nedeľu koncertom ZUŠ, vystúpeniami ŽSS Hriňovčanky, FS Javorinka a ĽH Slovákovci.  V kinosále MsKS sa premietali archívne filmy Hra o sv. Dorote a Hodiny. Na záver predviedli zvykoslovie betlehemci zo Štolianska.    autor: DTonline.sk - Milan Belko

  18. decembra 2015 08:03
 • Rozhovor

 • Jozef Sládok: Výjazd...

  O veľmi úspešnej sezóne z pohľadu detvianskych medveďov sme sa porozprávali s ich kapitánom, Jozefom Sládkom. Na úvod by som vás chcel zablahoželať k víťazstvu v Budiš lige a vynikajúcim výsledkom v baráži. Kedy ste sa rozhodli vrátiť do Detvy? ,,Osem sezón som pôsobil v zahraničí. V USA, Kanade, Veľkej Británii a Fínsku a z tade som sa rozhodol pre návrat na Slovensko. Šiel som do Martina, kde som bol mesiac a následne som išiel do Detvy." Podaril sa vám už hattrick Gordieho Howea? ,,Podaril sa mi túto sezónu v zápase proti Michalovciam, kde som strelil gól, prihral naň a následne sa pobil s Ladislavom Šcurkom." Ako ste sa stali detvianskym kapitánom? ,,Mali sme obdobie, kedy sa nám túto sezónu nedarilo a v tom čase nastalo niekoľko zmien ako odchody hráčov, výmena trénera a ja som sa stal kapitánom." S akými ambíciami ste vstupovali do práve skončenej sezóny? Podarilo ich sa vám ich naplniť? ,,Čiastočne sa nám podarilo naplniť cieľ. Cieľom bolo postúpiť do extraligy, nakoniec sa nám to nepodarilo, ale podarilo sa nám vyhrať ligu druhý krát za tri sezóny, čo je naozaj úspech." Znamenal príchod trénera Miroslava Chudého aj zmenu štýlu vašej hry? Mali niektorí z mužstva už možnosť pod ním pôsobiť? ,,Tréner Chudý dal po jeho príchode novú tvár a priniesol pozitívne zmeny. Niektorí hráči pod ním pôsobili v mládežníckych kategóriách v Banskej Bystrici alebo Tomáš Tomáš Škvaridlo medzi mužmi vo Zvolene." Hneď v troch zápasoch základnej časti ste pokorili magickú hranicu 10 strelených gólov. Odzrkadľovali výsledky týchto zápasov, to čo sa dialo na ľade? ,,V tých zápasoch sme hrali dobre, no naozaj nám tam všetko padlo". V ktorom momente sa podľa vás lámala štvrťfinálová séria s Trnavou ? ,,Tak podľa mňa sme jasne herne dominovali počas celej série, aj keď skóre z tých zápasov nebolo nejaké impozantné." /*banner*/ Prvý semifinálový zápas s Michalovcami sa niesol v znamení vášho skvelého obratu. Kedy ste začali veriť vo víťazstvo? ,,Snažím sa veriť za každého stavu, no za stavu 4:1 to naozaj nevyzeralo dobre. Začal som viac veriť, keď sme dali gól na 4:3." Podľa mnohých by sa finále 1. hokejovej ligy hrať nemalo a víťazom by sa mal stať ten, kto sa v baráži umiestni na lepšom mieste ako je to v Čechách. Aký názor zastávate vy ? ,,Páči sa mi ako je to v Čechách, kde sa nehrá finále prvej ligy. Tímy si môžu oddýchnuť a dôkladne sa pripraviť na baráž." Čo by ste odkázali vaším fantastickým fanúšikom, ktorý vás v priebehu celej sezóny nielen doma, ale aj vonku neustále povzbudzovali ? ,,Tak jednoznačne im poďakoval za fandenie počas celej sezóny. Vytvárali neuveriteľnú atmosféru a na konci sezóny v play – off a baráži „ stúpali na plyn “, a hnali nás k lepším výkonom, a ukončili to čerešničkou na torte v podobe výjazdu do Trenčína, na ktorý len tak rýchlo nezabudneme."  

 • Tenista Martin Fekia...

  Prinášame vám rozhovor s tohtoročným halovým majstrom Slovenska v kategórii dorastencov, rodákom z Detvy Martinom Fekiačom. Od koľkých rokov sa venujete tenisu ? Kto vás k nemu  priviedol ? Tenis hrám od svojich siedmych rokov. Priviedol ma k nemu náhodou strýko, keď ma zobral na tréning, pretože aj jeho dcéra chodievala na tenis. Ktorý tenista je pre vás vzorom a prečo ? Novak Djokovič. Imponuje mi jeho hra, prejav, životný štýl, ktorý preferuje, temperament a jeho prejav na kurte. Na ktorom povrchu sa cítite ako doma a naopak, ktorý robí problémy ? Cez sezónu hrám na tvrdom povrchu a antuke. Dobré výsledky som dosiahol na oboch, čiže výsledok skôr závisí od môjho nastavenia ako od povrchu. Ale tvrdý povrch je mi trochu prirodzenejší pre môj štýl hry. Čo chcete vo svojej kariére dosiahnuť ? Nerád veľmi hovorím dopredu nejaké ciele, aby som to nezakríkol alebo niečo také. Snažím sa to robiť ako najlepšie viem a potom môžu prísť aj výsledky. V tejto sezóne mám, ale za cieľ v junioroch sa kvalifikovať na grandslam. Prispôsobujem tomu turnaje aj program. Postupne v priebehu sezóny chcem začať hrať mužské turnaje, keďže som posledný rok junior.  Do budúcnosti by som sa určite chcel presadiť na okruhu ATP. Podarilo sa vám dať súperovi kanára ? Dostali ste ho už aj vy od svojho protivníka ? Samozrejme, pamätám si zápasy, keď som vyhral za 45 minút 6:0 6:0 a súperovi som nedal šancu a padlo mi všetko dnu. A naopak sa mi stalo minulý rok vo finále turnaja v Záhrebe, že som prehral 0:6 0:6 a doteraz som nepochopil, čo sa stalo v tom zápase... Takže takýchto chvíľ už bolo dostatok. /*banner*/ Spomeniete si na svoj prvý tenisový zápas ? Priblížili by ste nám ho ? Prvé zápasy som odohral ako prípravku do 9 rokov. Hralo sa do 4 gamov na 1 víťazný set. Zápasy boli veľmi emotívne a často som chodil s plačom z kurtu, keďže tenis som vtedy hral krátko a väčšinou súperi už boli zdatnejší v úderoch ako ja. Aké je vaše aktuálne umiestnenie v rebríčku ? V slovenskom rebríčku som ukončil rok na 1. mieste a v celosvetovom rebríčku juniorov ITF som na 197. pozícii. Na tohtoročných halových Majstrovstvách Slovenska ste v kategórii dorastencov vybojovali prvenstvo. Aké pocity ste prežívali po matchballu ? Trochu mi odľahlo, keďže som bol 1. nasadený a bol som asi favorit turnaja. Ale cely turnaj som odohral kvalitne, takže žiadne stresy počas turnaja neboli. Bol som spokojný so svojou hrou. Videli ste na vlastné oči niektorý z grandslamov ? Nie, ako divák som nemal možnosť isť sa pozrieť, možno o to väčšiu mám motiváciu ako hráč sa tam dostať. Ktorého najprestížnejšieho turnaja ste sa zúčastnili ako hráč ? Aký výsledok ste na ňom dosiahli ? Hral som na turnaji v Prahe Grade 1, čo je v junioroch po grandslame najvyššia kategória turnajov. Prehral som tam v tretom kole. S ktorými tenisovými hviezdami ste sa mali možnosť stretnúť ? Tak so slovenskými ako Cibulková, Kližan, Lacko, Hrbatý. So svetovými hráčmi som sa osobne nestretol, len som ich videl hrať zápas, napr. Djokovič, keď hral Davis cup na Slovensku v NTC.  

 • Juraj Bódi: Treba po...

  Poslanec MsZ v Detve Juraj Bódi požiadal DTonline.sk o zverejnenie nasledovnej správy. (reakcia na článok uverejnený v mesačníku „Detvianske noviny“ dňa 26.1.2017) V ostatnom čísle mestských novín bol uverejnený článok primátora mesta J.Šufliarského,   pod názvom „Mesto prišlo o tepelné rozvody proti vôli primátora a občanov“, v ktorom popísal situáciu okolo tepelných rozvodov a vyslovil nespokojnosť s hlasovaním poslancov MsZ, ktorí „zabránili“ spätnému vzatiu tepelných rozvodov do majetku mesta. Článok je jednostranný, neúplný a zavádzajúci. Vo svojej reakcii chcem uviesť niekoľko skutočností, ktoré ozrejmujú konanie časti poslaneckého zboru. V článku chýba jedna základná a veľmi dôležitá informácia – mesto Detva je 1/3 vlastníkom spoločnosti Bytes !!! To znamená, že mesto je tretinovým vlastníkom nielen spomínaných tepelných rozvodov, ale i nového zdroja tepla a malo, má a bude mať, na základe spoločenskej zmluvy spoločnosti Bytes, dostatok možností na kontrolu ceny tepla a ovplyvňovanie rozvojových zámerov spoločnosti t.j. i na rekonštrukciu rozvodov tepla. Ďalšia absentujúca, nemenej dôležitá informácia je tá, že spoločnosť Bytes zrekonštruovala  a vybudovala nové rozvody približne v rozsahu 50% celkovej dĺžky rozvodov tepla v meste. Ak by mesto trvalo na odstúpení od zmluvy a požadovalo navrátenie rozvodov do majetku mesta, muselo by riešiť finančné vyrovnanie za vynaložené náklady na realizovanú  rekonštrukciu rozvodov vo výške niekoľkých stotisíc € a to z rozpočtu mesta a na úkor jeho rozvojových zámerov. V poslednom odseku p.primátor píše, že „...urobil som všetko preto, aby rozvody tepla zostali majetkom mesta a jeho obyvateľov...“. Pozorný čitateľ si však nemohol nevšimnúť, že v úvodnej časti článku je uvedené, že získané tepelné rozvody Bytes s.r.o. zrekonštruuje na vlastné náklady do 31.12.2012. Natíska sa otázka, či naozaj p.primátor urobil všetko, keď mesto konalo až po štyroch rokoch. Prečo neriešil tento problém už v roku 2013 resp. 2014, keď mal v zastupiteľstve pohodlnú väčšinu poslancov a jeho zástupcu mu robil v súčasnosti čelný predstaviteľ petičného výboru okolo tepla. Na moju otázku na rokovaní zastupiteľstva – koľkokrát mesto písomne upozornilo spoločnosť Bytes o neplnení si povinnosti ohľadne rekonštrukcie rozvodov , odpoveďou bolo mlčanie a rovnako ani na rokovaní valného zhromaždenia spoločnosti, kde mesto zastupuje p.primátor, sa tento problém od 1.1.2013 neriešil. /*banner*/ Nakoniec, aj takéto rýchle konanie, po štyroch rokoch, by sa dalo akceptovať a podporiť, keby prevzatie rozvodov do majetku mesta malo zmysel a bolo by pre mesto a hlavne jeho obyvateľov prínosom. Opak je pravdou. Vzatie rozvodov späť a ich opätovné prenajatie Bytesu by mohlo cenu tepla jedine zvýšiťa otázne je, či by druhý spoločník Bytesu s prenájmom súhlasil. Mesto nemá kapacity na údržbu rozvodov a na opravy ich prípadných havárií. Nechcem si ani predstaviť situáciu, ak by rozvody po 1.1.2017 prešli do majetku mesta a v silných mrazoch by došlo k havárii a k prerušeniu dodávky tepla do niektorého bytového domu alebo školského zariadenia. Mesto na prevzatie rozvodov, po akejkoľvek stránke (odbornej, technickej, legislatívnej), nebolo a nie je absolútne pripravené. Takáto alternatíva nebola v plánoch mesta a MsZ o tom nerokovalo. V súčasnej dobe sú bytové domy napojené na moderný centrálny tepelný zdroj na obnoviteľné zdroje tepla (štiepka, slama), pričom do tepelného systému pristupuje teplo z bioplynovej stanice a podľa potreby (silné mrazy) z plynových kotolní. Vďaka takto zrealizovanému projektu ktorý odborníci, aj zahraniční, vysoko hodnotia, odoberajú domácnosti teplo za primeranú cenu, ktorá je jedna z najnižších v porovnaní s mestami v širokom okolí (Hriňová, ZV, LC, BB, ZH, VK, KA, ZC...). Čo je potrebné ešte urobiť?  Dokončiť rekonštrukciu tepelných rozvodov. Na to by malo mesto, ako spoločník Bytesu klásť dôraz.  Zrekonštruované tepelné rozvody umožnia bezproblémovú dodávku tepla, bez nadnormatívnych strát, pri jeho stabilnej cene. Veľkou príležitosťou sú finančné zdroje z EÚ, ktorých úspešným využitím by sa pokryla veľká časť nákladov na rekonštrukciu. Mesto Detva má jedinečné postavenie pri zabezpečovaní dodávky tepla pre svojich obyvateľov. Je spolumajiteľom spoločnosti, ktorá túto službu v meste poskytuje. Povinnosťou mesta je využiť toto svoje postavenie v prospech obyvateľov, ale zároveň sa musí správať ako zodpovedný a seriózny spoločník. RNDr. Juraj Bódi, poslanec MsZ foto: TASR - Vladimír Benko

 • Región

 • Pozvánka na diskusiu...

  V utorok 23. mája 2017 o 15:30  odhalia v parku na Partizánskej ulici Pamätník obetiam holokaustu. Pietneho aktu sa zúčastní posledná detvianska Židovka - pani Veronika Engel (Erika Weissová), ročník 1933. Okrem nej prídu na podujatie aj ďalší významní hostia: prof. Pavol Mešťan - riaditeľ Múzea židovskej kultúry, Martin Korčok - riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi, Jaromír Wolt - predseda ŽNO Banská Bystrica a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Viera Dubačová. Vítaná je aj široká verejnosť mesta Detva. /*banner*/ Po slávnostnom odhalení sa bude v priestoroch Podpolianskeho múzea konať prednáška Jozefa Pavlova a detvianskej židovskej komunite v rokoch 1938 - 1945 a následne bude diskusia s Veronikou Engel (Erikovu Weissovou) o tom, čo prežila počas svojho detstva. ,,Erika prezradí všetkým, aké strastiplné tri roky života musela prežiť kvôli rasovému prenasledovaniu, aké sú jej posledné spomienky na otca predtým, než ho zobrali do transportu. Prezradí aj aké boli počiatky a aká je súčasnosť štátu Izrael."     

 • ANKETA s kandidátmi ...

  Na jeseň nás čakajú voľby do vyšších územných celkov. Postupne Vám prinesieme rôzne anketové otázky s kandidátmi na banskobystrického župana. ANKETA  Č. 1 - AKÝ MÁTE VZŤAH K PODPOĽANIU? Martin Juhaniak - ,,S manželkou a deťmi často navštevujeme tento región,nakoľko v Podpoľaní žije viacero našich príbuzných a priateľov. Spoločne radi objavujeme krásy Slovenska na turistických potulkách, folklórnych slávnostiach ale aj spoznávaním miest a obcí. Podpoľanie je so svojou malebnou prírodou, rázovitými obcami a bohatými folklórnymi tradíciami častým cieľom našich výletov." Igor Kašper - ,,Na začiatku kampane som dal sľub, že prejdem všetkých 516 obcí. A nielen že ich prejdem, ale že sa budem rozprávať s ľuďmi, starostami, primátormi, že budem počúvať čo ich trápi a hľadať spolu s nimi riešenia. Takto som prešiel aj Detvu, Hriňovú a ostatných 13 obcí vo vašom okrese.. V Hriňovej prežila detstvo aj moja skvelá manželka, takže sa sem často vraciam. Doteraz tu žije jej a teraz už aj moja blízka rodina. Mám odtiaľto priateľov, ktorí mi v živote veľmi pomohli. Poľana, Hriňovská priehrada, stredisko Látky - to sú všetko miesta, ktoré majú svoje čaro, ale zároveň potrebujú oživiť. Akcie ako Folklórne slávnosti alebo Súťaže furmanov poznám veľmi dobre, navštevujem ich s rodinou už dlhé roky." /*banner*/ Martin Klus - ,,Podpoľanie je doslova klenot nášho kraja. Od detstva je to miesto, ktoré ako Banskobystričan a rodák zo Zvolena považujem v širšom slova zmysle za svoj domov. Poznám ho ako cyklista, bežec, ale aj vďaka folklóru a skvelým ľuďom, s ktorými aktívne spolupracujem. Podpoľanie má všetky predpoklady na to, aby sa aj za pomoci aktívnej župy stalo doslova turistickým rajom. Takým, aké poznáme napr. v oblasti agroturistiky z Rakúska, či Talianska. Ale už aj Česka či Maďarska. Stačí tak málo. Ľudí, ktorí namiesto dôvodov prečo nie, budú hľadať spôsoby ako sa veci dajú." Ján Lunter - ,,K Podpoľaniu mám osobný vzťah, lebo aj farár na mojej svadbe bol z Očovej. Na Podpoľaní mám viacero priateľov, mám rád prírodu v okolí Poľany a rád sa sem vraciam. A ako včelár musím povedať, že Podpoľanie je veľmi dobrý región pre včely." Stanislav Mičev - ,,Podpoľanie je v podstate priestor, v ktorom žijem. Šalková, kde som dlhšiu dobu býval je v blízkosti severného Podpoľania. Okrem toho môj vzťah k tradíciám je absolútne pozitívny. Podpoľanie a tradície to je akoby jedna vec." Ivan Saktor nemá oficálny kontakt, Milan Urbáni nám neodpovedal. Otázku sme poslali aj súčasnému županovi, Mariánovi Kotlebovi. Podľa jeo vyjadrenia sa bude k téme volieb VÚC vyjadrovať až po oficiálnom vyhlásení volieb predsedom NR SR. 

 • Martinovi Ďuricovi z...

  Prezídium Slovenského Červeného kríža udelilo dňa 10. mája 2017 Medailu za záchranu života občanovi Detvy, Martinovi Ďuricovi. Martin Ďurica sa v ten istý deň s ďalšími ocenenými dobrovoľníkmi a pracovníkmi Slovenského Červeného kríža (SČK) zúčastnil na prijatí u prezidenta Andreja Kisku. „Už je to rok, čo sme sa s Jakubom ocitli v situácii, na ktorú sa nás Slovenský Červený kríž snaží pripraviť od začiatku nášho pôsobenia v ňom – na situáciu, keď treba pomôcť druhému človeku,“ spomína Martin Ďurica na 19. máj 2016. Vtedy Martin cestoval spolu s Jakubom Medveďom na súťaž prvej pomoci do Nových Zámkov. Ako uvádza správa SČK, na železničnom priecestí bez svetelnej signalizácie a závor vlak narazil do osobného auta. Predok auta bol stlačený a motor auta natlačený na strane spolujazdca.  /*banner*/ Vodiča našli preveseného dozadu za sedadlo spolujazdca. Ranený spočiatku dostatočne nedýchal a chrčal. Po napolohovaní Martinom a Jakubom sa jeho dýchanie radikálne zlepšilo, no stále nevnímal a nekomunikoval, len sem-tam otvoril oči, hýbal rukami a odtláčal Jakubove ruky držiace mu krk. „Nikdy predtým sme spolu nikoho neošetrovali a predsa sme sa nepotrebovali na ničom dohodovať. Automaticky, bez váhania sme robili to, čo sme vedeli a čo bolo potrebné, aby sme zachránili zraneného človeka,“ spomína Martin Ďurica.Ako reakciu na udelenú medailu Martin okrem iného uviedol: „Ďakujem, že som sa mohol dostať do veľkej červenokrižiackej rodiny, ktorá mi zmenila život a naučila ma maličkostiam ako napríklad pristaviť sa a opýtať sa, či niekto nepotrebuje pomoc.“ Poďakovať nezabudol ani Jakubovi Medveďovi zo Žiaru nad Hronom. Text: Zuzana Juhaniaková Foto: súkromný archív Martina Ďuricu Zatiaľ bez komentárov

 • Šport

 • ZŠ Obrancov mieru ex...

  Dňa 4.5.2017 sa v Svätom Petri konali Majstrovstvá Slovenka v gymnastickom štvorboji. Úspech zaznamenali deti zo ZŠ Obrancov mieruv  Detve. ,,Naše malé žiačky zožali veľký úspech a s veľkým bodovým rozdielom  porazili všetky súperky  a pre našu školu a získali titul  Školský majster Slovenska." Dievčatám gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy a reprezentáciu ZŠ Obrancov mieru. /*banner*/ Gymnastický štvorboj je súťaž päťčlenných družstiev, zložená zo štyroch disciplín. Žiaci súťažia v preskoku kozy na dĺžku, cvičení na hrazde, akrobacii  a v šplhu na tyči, kde musia zdolať vzdialenosť 4,5m za tri sekundy.  Výkony družstiev hodnotia kvalifikovaní rozhodcovia gymnastiky delegovaní Slovenským gymnastickým zväzom a často o poradí rozhodujú desatinky bodu.  

 • Braňo Kubka sa v dre...

  Víťazom Tipsport ligy v sezóne 2016/2017 sa v drese banskobystrických baranov sa stal aj detviansky rodák Branislav Kubka. ŠTVRŤFINÁLE S NOVÝMI ZÁMKAMI V prvom zápase zvyšoval vedenie Banskej Bystrice na rozdiel dvoch gólov 26 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Svoj druhý gól strelil v 32. minúte po spolupráci  Kafku s Trukhnom, Asistenciou sa podieľal na góle Michala Handzuša v 44. minúte. Už v 2. minúte otvoril gólový účet druhého stretnutia a v 16. minúte nahrával na gól Petra Kafku. Na dva góly Brocka Higgsa nabil v treťom zápase. /*banner*/ SEMIFINÁLE S MARTINOM Vo štvrtom zápase si pripísal na konto dve asistencie pri góloch Dávida Buca. FINÁLE S NITROU V druhom zápase nahrával na vyrovnávajúci gól Brocka Higgsa. 

 • Detva nakoniec nepos...

  Napriek tomu, že naši hokejisti nepostúpili do Tipsport ligy, dosiahli najväčšie úspechy v histórii klubu. HC 07 Orin Detva – MHK 32 Liptovský Mikuláš 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Góly : 10. Srnka (Török, Říha) – 12. Langhammer (Cibák, Bobček), 19. Nádašdi (Stehlík, Uram), 60. Uram (J. Sukeľ, M. Sukeľ) Strely : 38-36 / Vylúčenia : 5-4 / Presilovky : 1-1 / Oslabenia : 0-0 / Rozhodovali : Lokšík, Novák – Holienka, Kollár (video : Kramár) / Počet divákov : 1488 Zostavy Detva : Orčík – Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Valjent, Mačkovič, Jendroľ, Šedivý – Gašpar, V. Fekiač, Škvaridlo – Říha, Srnka, Török – Žilka, Huňady, Videlka –Hrušík, Petro, Poliaček Liptovský Mikuláš : Nagy – Bobček, Stehlík, Luža, Nádašdi, Bagin, M. Šiška, Kadlubiak, Mezovský – Vybiral, Cibák, Langhammer – Kriška, M. Sukeľ, Uram – Kabáč, Stümpel, J. Sukeľ – Ró. Huna, Piatka, Ri, Huna Detva sa ujala vedenia v 10. minúte, keď pobyt Kadlubiaka na trestnej lavici skrátil Branislav Srnka. Liptáci vyrovnali o dve minúty neskôr gólom Jakuba Langhammera. V 19. minúte hostia naklonili misky váh na svoju stranu presným zásahom Tomáša Nádašdiho v presilovej hre. Domáci v snahe vyrovnať odvolali v závere Filipa Orčíka, no vytúžený cieľ to neprinieslo. Naopak tri body pre Liptákov poistil gólom do prázdnej brány Marek Uram. Pozápasové vyjadrenia Miroslav Chudý (tréner HC 07 Orin Detva) : " Aj napriek tomu, že sa nám dnes nepodarilo zvíťaziť, tak si myslím, že sme odohrali veľmi dobré stretnutie. Chlapcom až na ten vlažný úvod nemám, čo vyčítať. Aj napriek tomu úvodu sa nám podarilo dostať do vedenia, ale následne sme inkasovali gól z ničoho. Druhý gól sme dostali pri hre 5 na 3. V druhej tretine sme sa snažili vyrovnať. Išli sme niekedy bezhlavo do útoku, čo súper využíval na brejky. Našťastie nás podržal v bráne Orčík. V tretia tretina bola z našej strany najlepšia. Vytvorili sme si tam enormný tlak. Išli sme do gólu. Bohužiaľ nepadlo nám to a súper dal na 3:1 do prázdnej brány. Gratulujem súperovi z výhre, ale gratulujem mojim chlapcom za výkon a predvedenú hru, že išli až do poslednej minúty naplno. Diváci videli, že hráči bojovali a dreli naplno. Teraz nás čaká Skalica musíme sa na nich pripraviť. Sme stále v hre o to druhé miesto a urobíme všetko preto, aby sme získali čo najviacej bodov. " Róbert Spišák (tréner MHK 32 Liptosvký Mikuláš) : " Vedeli sme, že nás čaká náročné stretnutie, čo sa aj potvrdilo. Bol to bojovHokejisti HC 07 Orin Detva skončili tesne pred bránami Tipsport ligy. Hný tvrdý zápas. Mužstvá si nechávali minimum priestoru. Po dobrej prvej tretine sme v druhej časti počas prvej polovice nevyužili dve veľmi dobré šance a neodskočili tak domácim na vyšší rozdiel. Súperovi sme tým pádom dali možnosť dostať sa do zápasu. V závere však umnou hrou sme si víťazstvo ustrážili a dobrým výkonom brankárom Adamom Nagyom zápas doviedli do víťazného konca. Mrzia nás zranenie Martina Krišku, či Igora Bobčeka a aj ďalší hráči majú ďalšie šrámy. Nestaráme sa o výsledky ostatných mužstiev v prvom rade sa sústredíme sami na seba." Zostrihy : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10049-hc-07-detva-mhk32-l-mikulas/highlight HC 07 Orin Detva – HK Skalica 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) Góly : 29. Mačkovič (Šimon, Žilka), 30. F. Fekiač (Škvaridlo, Gašpar), 44. Poliaček (Gachulinec, Říha), 47. Videlka (Hrušík, Huňady), 58. Poliaček (Říha, F. Fekiač) Strely : 41-16 / Vylúčenia : 4-5 / Presilovky : 1-0 / Oslabenia : 0-0 / Rozhodovali : Štefik, Snášel – Holienka, Kollár (video : Krámár) / Počet divákov : 755 Zostavy Detva : Orčík – Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Valjent, Mačkovič, Jendroľ, P. Lunter - Škvaridlo, V. Fekiač, Gašpar – Török, Srnka, Říha – Žilka, Huňady, Videlka – Hrušík, Petro, Poliaček Skalica : R. Petrík – Horváth, Škápik, Drahorád, Kukliš, Pavešic, Mikéska, Krýdl, Vanek – Janáč, Vereš, Š. Petráš – Halabrín, Kučera, Hluch – Dvonč, Brodek, P. Kotzman – M. Romančík, P. Ivičič, Smetana Domáci priaznivci sa gólu dočkali až v 29. minúte gólom Adriána Mačkoviča. O minútu neskôr sa do streleckej listiny zapísal medveď Frederik Fekiač. V 44. minúte skóroval pri vylúčení hosťujúceho Kristiána Kučeru František Poliaček. David Videlka strelil o tri minúty neskôr štvrtý gól Detvy. V 58. minúte sa druhy krát do streleckej listiny zapísal František Poliaček. Zostrihy : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10050-hc-07-detva-hk-skalica/highlight HK Dukla Trenčín – HC 07 Orin Detva 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Góly : 13. Gašparovič (Holenda, Štumpf), 30. Hossa (Holenda) – 50. Sládok (Srnka, Říha) Strely : 36-19 / Vylúčenia : 3-8 / Presilovky : 2-0 / Oslabenia : 0-0 / Rozhodovali : Müllner, Stano – Holienka, Junek (video : Konštek) / Počet divákov : 1757 Zostavy Trenčín : Volden – Starosta, Drgoň, Pavúk, Holenda, Bohunický, Pač, Ad. Thémar, D. Trška – Vopelka, Sojčík, Hossa – Gašparovič, Šimun, J. Ručkay – Štumpf, Švec, J. Bezúch – M. Hecl, Sádecký, D. Hudec Detva : Orčík – Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Valjent, Mačkovič, Jendroľ, P. Lunter – Gašpar, V. Fekiač, Škvaridlo – Říha, Srnka, Török – Žilka, Huňady, Videlka – Hrušík, Petro, Poliaček Hlavný rozhodca Róbert Müllner po zápase Košíc v Martine pískal hneď na ďalší deň stretnutie pod hradom Matúša Čáka. Trenčania otvorili skóre v 13. minúte presilovkovým gólom Jakuba Gašparoviča. Domáci v 30. minúte dali opäť gól v presilovke. Tento krát skóroval Marcel Hossa. Detva sa podarilo už len skorigovať, keď 50. minúte prekonal Voldena kapitán Jozef Sládok. Zostrihy : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10053-dukla-trencin-hc-07-detva/highlight MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 07 Orin Detva : 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) Góly : 3. Piatka (Kadlubiak), 47. Ri. Huna (Piatka, Ró. Huna) – 5. Hrušík (Poliaček, Petro), 55. Škvaridlo (Gašpar, Žilka), 57. Videlka (V. Fekiač, Sládok) Strely : 28-41 / Vylúčenia : 7-5 / Presilovky : 0-0 / Oslabenia : 0-0 / Rozhodovali : Lauff, Snášel – Jobbágy, Stanzel (Video : Martinko) / Počet divákov : 1154 Zostavy Liptovský Mikuláš : Durný – Bagin, Stehlík, Luža, Nádašdi, M. Šiška, Moravčík, Kadlubiak, Mezovský – Vybiral, Cibák, Langhammer – Kriška, M. Sukeľ, Uram – Lištiak, Kabáč, J. Sukeľ – Ró. Huna, Piatka, Ri. Huna Detva : Orčík – Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Valjent, Mačkovič, Jendroľ, P. Lunter – Gašpar, V. Fekiač, Škvaridlo –Říha, Srnka, Török – Žilka, Huňady, Videlka – Hrušík, Petro, Poliaček Domáci išli do vedenia v 3. minúte gólom Maroša Piatku. Detva vyrovnala o dve minúty neskôr zásluhou Lukáša Hrušíka. Liptákov však v 47. minúte poslal opäť do vedenia Richard Huna. Hostia vyrovnali vďaka Tomášovi Škvaridlovi v 55. minúte. O dôležitej výhre zverencov Miroslava Chudého rozhodol v 57. minúte David Videlka. Zostrihy : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10055-mhk32-l-mikulas-hc-07-detva/highlight HK Skalica – HC 07 Orin Detva 3:6 (3:4, 0:0, 0:2) Góly : 2. Dvonč, 7. Pavešic, 15. Kučera (Knyzaev, Hluch) – 4. Gašpar (Gachulinec, Škvaridlo), 4. Videlka (V. Fekiač, P. Lunterr), 8. Török (Gachulinec, Říha), 18. Škvaridlo (V.Fekiač), 53. Srnka (Říha, Šimon), 57. Žilka (Gašpar, F. Fekiač) Strely : 37-40 / Vylúčenia : 3-3 / Presilovky : 0-1 / Oslabenia : 1-1 / Počet divákov : 1682 Zostavy Skalica : R. Petrík (20. Košút) – Horváth, Škápik, Drahorád, Kukliš, Pavešic, Mikéska, Vanek, Hílek – Janáč, Vereš, Š. Petráš – Knyzaev, Kučera, Hluch – Dvonč, M. Romančík, P. Kotzman – Smetana, P. Ivičič, A. Kotzman Detva : Orčík – Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Valjent, Mačkovič, Jendroľ, P. Lunter – Gašpar, V. Fekiač, Škvaridlo – Říha, Srnka, Török – Žilka, Huňady, Videlka – Hrušík, Petro, Poliaček V 2. minúte otvoril skóre domáci Roland Dvonč. O dve minúty neskôr vyrovnal Rastislav Gašpar a následne o 35 sekúnd neskôr Detva už vďaka Davidovi Videlkovi viedla. V 7. minúte vo vlastnom oslabení vyrovnal Pavol Pavešic. Vylúčenia Tomáša Hlucha potrestal v 8. minúte Tomáš Török. V 15. minúte bolo opäť vyrovnané postaral sa o to Kristián Kučera. Vo vlastnom oslabení skórovali aj hostia zásluhou Tomáša Škvaridla. Od druhej tretiny sa do brány Skalice postavil Samuel Košút. V 53. minúte zvýšil na rozdiel dvoch gólov Branislav Srnka. Gólovú bodku za stretnutím dal v 57. minúte hráč Detvy Jakub Žilka. Zostrihy : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10056-hk-skalica-hc-07-detva/highlight HC 07 Orin Detva – HK Dukla Trenčín 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Góly : 2. Videlka, 33. Škvaridlo (Žilka, Gašpar), 46. Gachulinec (Török, Srnka) - 26. Holenda (Švec, Sojčík) Strely : 35-38 / Vylúčenia : 3-3 / Presilovky : 1-0 / Oslabenia : 0-0 / Rozhodovali – Baluška, Novák – Holienka, Kollár (Kramár) / Počet divákov : 800 Zostavy Detva : Orčík – Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Valjent, Mačkovič, Jendroľ, P. Lunter – Žilka, Gašpar, Škvaridlo – Říha, Srnka, Török – Hrušík, V. Fekiač, Videlka – Zorvan, Huňady, Šedivý Trenčín : Volden – Drgoň, Pač, Pavúk, Holenda, Bohunický, D. Trška, Ad. Thémar – Vopelka, A. Šťastný, J. Ručkay – J. Bezúch, Švec, Sojčík – Gašparovič, Sádecký, M. Hecl – D. Hudec, J. Pardavý ml. Volden ťahal puk zo svojej brány už v 2. minúte po strele Davida Videlku. Dukla vyrovnala v 26. minúte gólom Matúša Holendu. V 33. minúte potrestal vylúčenie Branislava Pavúka domáci Tomáš Škvaridlo. Výhru Detvy nad Trenčínom pečatil v 46. minúte Daniel Gachulinec. Pozápasové vyjadrenia Tomáš Chlebničan (asistent trénera HC 07 Orin Detva) : "Dnes sme vedeli, že hráme s tabuľkovým susedom a boli sme si vedomí, že mu môžeme odskočiť na dva body. Zápas sme začali veľmi dobre. Dali sme gól, ale následne sme poľavili. V druhej časti to bolo viac vyrovnané. Povedali sme si, že musíme skórovať, čo sa nám aj podarilo. V záverečnej časti sme pridali ďalší gól. Toto víťazstvo je pre nás veľmi dôležité a patrí našim priaznivcom, ktorí prišli v hojnom počte a vytvorili skvelú kulisu. Sme stále nohami na zemi a pokračujeme v začatej práci. Tabuľka sa vyvíja postupne a všetko bude záležať ne ďalších kolách... " Július Pénzeš (tréner Dukly Trenčín) : " Boj to bol o každý kúsok ľadu. V zápase boli úseky hry, kde sme boli lepší, ale zase aj úseky, kde bola lepšia Detva. Žiaľ realizícia sa odvíjala aj od toho, kto v akej pohode hrá. Domáci využili svoje šance a my svoje nie. Položil nás hlavne prvý gól po našej chybe. Následne sa to snami ťahalo celý zápas. Teraz sa musíme dať dokopy pred nami sú ešte nejaké zápasy a tie musíme zvládnuť. Po dvoch dňoch voľna sa verím, že chlapci dajú dokopy. Máme Detvu ešte doma a tak ako sme mali v lige zápas o play off tak verím, že bude ten posledný zápas v play out zápas o všetko. " /*banner*/  Zostrihy : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10059-hc-07-detva-dukla-trencin/highlight HC 07 Orin Detva – MHK 32 Liptovský Mikuláš (1:1, 0:3, 1:1) Góly : 10. Škvaridlo (Sládok, Žilka), 50. Říha (Šimon, Török) – 16. Kabáč (M. Šiška, Vybiral), 23. M. Sukeľ (Kriška, Uram), 24. Langhammer (Luža), 31. Lištiak (M. Šiška, Kabáč), 57. Ri. Huna Strely : 36-33 / Vylúčenia : 11-12 / Presilovky : 1-2 / Oslabenia : 0-0 / Rozhodovali : Lokšík, Stano – Junek, Kollár (video : Beniač) / Počet divákov : 850 Zostavy Detva : Orčík – Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Valjent, Mačkovič, Jendroľ, P. Lunter – Žilka, Gašpar, Škvaridlo – Říha, Srnka, Török – Hrušík, V. Fekiač, Videlka – Poliaček, Petro, Šedivý Liptovský Mikuláš : Durný – Kadlubiak, Stehlík, Luža, Nádašdi, M. Šiška, Moravčík, Bagin, Mezovský – J. Sukeľ, Cibák, Langhammer – Kriška, M. Sukeľ, Uram – Lištiak, Kabáč, Vybiral – Ró. Huna, Piatka, Ri. Huna Zápas dôležitý nielen z pohľadu Detvy, ale aj Dukly, ktorá hrala v Skalici rozhodoval pán Peter Lokšík z Trenčína. Zdá sa, že v lige vedenej Richardom Lintnerom je už možné naozaj všetko. Detva išla do vedenia v 10. minúte gólom Tomáša Škvaridla. Za Liptákov vyrovnával v 16. minúte Michal Kabáč. V 23. minúte využil presilovku 5 na 3 hosťujúci Matúš Sukeľ. O minútu neskôr prekonal Orčíka v presilovej hre Jakub Langhammer. Do streleckých štatistík sa v 31. minúte zapísal hráč MHK Andrej Lištiak. Výhodu o dvoch hráčov využili aj domáci postaral sa o to v 50. minúte Martin Šimon. Výhru hostí pečatil gólom do prázdnej brány v 57. minúte Richard Huna. Pozápasové vyjadrenia Miroslav Chudý (tréner HC 07 Orin Detva) : „ Nemôžem povedať, že dnes to bol z našej strany špatný zápas. Podarilo sa nám ujať vedenia a mali sme aj ďalšie možnosti na zvýšenie. Mohli sme odskočiť súperovi na 2:0 a zápas by vyzeral inak. Nepodarilo sa nám to a súper dokázal vyrovnať. V druhej tretine sme dostali dva góly v oslabení 5:3 a 5:4, čo bol zlomový moment v zápase, keď nám sa v druhej tretine podobnú výhodu nepodarilo využiť. Využili sme ju až v tretej časti. To bolo už dosť neskoro, aj keď sme šli naplno dokonca zápasu. Musíme uznať, že Mikuláš bol o čo si lepší. Treba mu pogratulovať. Snažili sme sa, čo to dalo, ale ako som uviedol nepadli nám v úvode góly. Súper hru kontroloval a my sme museli otvoriť hru. Máme však ešte pred sebou dve stretnutia, kde to máme vo vlastných rukách ak ich zvládneme budeme sa tešiť. Chlapcom chcem poďakovať za bojovný výkon, že to za nepriaznivého stavu nezabalili a bojovali do samého konca.“ Ivan Droppa (člen predstavenstva MHK 32 Liptovský Mikuláš) : „ Aj dnešný súboj ako všetky barážové súboje to bolo náročné na psychiku. Chlapci to zvládli perfektne a sme na nich hrdí. Z 10 súbojov vyhrali 9 a máme pred sebou dva zápasy. Sme veľmi šťastní, že túto baráž s istotou vyhráme. Zvyšné dva súboje si môžeme vychutnať a hlavne ten domáci pred našimi divákmi ako istí účastníci Tipsport ligy. Sme nastavení, tak že do každého zápasu ideme naplano a tak to bude aj vy zvyšku baráže. Podľa nás sa o druhom úspešnom mužstve rozhodne v poslednom kole v priamom súboji v Trenčíne. Baráž je zaujímavá pre diváka, ktorí so tie súboje musí užívať. Pre Tipsport ligové mužstvo nie je jednoduché hrať baráž. Vo väčšine súbojov v baráži sme museli doháňať náskok súperov, len v domácich zápasoch proti Detve a v tom prvom so Skalicou sme boli vo vedení. To, že sa nám podarilo otočiť skóre sa ukázala sila kolektívu. “ Zostrihy : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10060-hc-07-detva-mhk-32-l-mikulas/highlight   HC 07 Orin Detva- HK Skalica 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)   Góly : 14. Hrušík (Huňady, V. Fekiač), 16. Zorvan (V. Fekiač), 18. Žilka, 28. Petro (Poliaček, Jendroľ), 38. Gašpar (Škvaridlo, F. Fekiač), 44. Poliaček (P. Lunter) – 31. Vereš (Janáč, Š. Petráš) Strely : 29-34 / Vylúčenia : 3-3 / Presilovky : 0-0 / Oslabenia : 0-0 / Rozhodovali : Štefik, Snášel – Holienka, Šefčík (video : Kramár)   Zostavy Detva : Orčík – Sládok, F. Fekiač, Valjent, Gachulinec, Zorvan, Mačkovič, Jendroľ, P. Lunter – Žilka, Gašpar, Škvaridlo – Říha, Srnka, Török – Hrušík, Huňady, V. Fekiač – Poliaček, Petro, Šedivý Skalica : Košút – Horváth, Škápik, Drahorád, Kukliš, Pavešíc, Mikéska, Bureš – Janáč, Vereš, Š. Petráš – Halabrín, Kučera, Hluch – Dvonč, Brodek, P. Kotzman – Smetana, P. Ivičiči, A. Kotzman   Domácich priaznivcov rozradostil v 14. minúte Lukáš Hrušík, ktorého o dve minúty neskôr napodobnil jeho spoluhráč Ivan Zoro Zorvan. Jakub Žilka skóroval v 18. minúte. Štvrtý gólový pozdrav poslal Košútovi Juraj Petro. Skalica znížila o tri minúty neskôr gólom Rastislava Vereša. Prvý útok Detvy udrel opäť v 38. minúte, keď sa do streleckej listiny zapísal Rastislav Gašpar. Stretnutie gólovo uzavrel v 44. minúte domáci František Poliaček. Pozápasové vyjadrenie Miroslav Chudý (tréner HC 07 Orin Detva) : „Včerajšie stretnutie so Skalicou sme chceli hrať pre divákov. Bolo to naše posledné domáce vystúpenie v sezóne a chceli sme sa im odvďačiť z celosezónnu podporu. Aj ich zásluhou sme sa dostali tam, kde sme sa dostali. Ešte raz im za to ďakujem a verím, že v tom najdôležitejšom zápase nás prídu podporiť do Trenčína, kde ich budeme potrebovať, lebo misiu sme ešte nesplnili a pred nami je ten najdôležitejší krok. Diváci stáli vždy za nami aj keď sa nám nedarilo boli pri nás. Ako hráči, tak aj diváci počas sezónu urobili kus veľkej roboty.“ Zostrihy : https://huste.joj.sk/hokej/slovensko-1/udalost/10062-hc-07-detva-hk-skalica/highlight HK Dukla Trenčín – HC 07 Orin Detva 4:0 (3:0, 1:0. 0:0)   Góly : 4. J. Bezúch (Holenda, D. Trška), 14. J. Bezúch (Holenda, Bulík), 15. Vopelka (Gašparovič, Sádecký), 21. Sojčík (Hossa, A. Šťastný)   Zostavy Trenčín: Volden – Starosta, Drgoň, Holenda, Cebák, Bohunický, Pač, D. Trška – Hossa, Sojčík, A. Šťastný – J. Ručkay, Bulík, J. Bezúch – Gašparovič, Sádecký, Vopelka – M. Hecl, Šimun, Švec – D. Hudec Detva : Orčík (21. Škorvánek) – F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, Valjent, Mačkovič, Zorvan, F. Šedivý, Jendroľ – Škvaridlo, Gašpar, Žilka – Török, Srnka, Říha – Videlka, Huňady, V .Fekiač – Poliaček, Petro, Hrušík Duklu poslal do vedenia vo 4. minúte Juraj Bezúch, ktorý v14. minúte skóroval opäť. O minútu neskôr gólom Lukáša Vopelku viedol Trenčín rozdielom triedy. Orčíka vyhnal z brány v 21. minúte Peter Sojčík, ktorý uzavrel stav stretnutia. Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry po predĺžení Prehry Skóre Body 1. Liptovský Mikuláš 12 7 3 0 2 41:26 27 2. Trenčín 12 6 0 4 2 35:27 22 3. Detva 12 5 1 1 5 32:29 18 4. Skalica 12 1 1 0 10 22:48 5  

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3